О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 30.12.2014 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                         

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  гр. д. N 651  по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

производството е по частна жалба, подадена от „Лавина Г.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Я., ул.”Д. Б.” бл.*вх.* ет.* ап.* ЕИК 128578630, представлявано от П.М.Г., чрез пълномощник адв.Марияна П. против разпореждане № 17652/11.11.2014г. по ч.гр.д. № 4380/14г. на СлРС.

В частната жалба се твърди, че разпореждането е неправилно и незаконосъобразно. На основание на чл.417 от ГПК, в качеството на кредитор, дружеството е заявило искане за издаване заповед за изпълнение и изпълнителен лист срещу длъжника К.Д.П. като вземането произтича от запис на заповед от 13.08.2013г., който запис съдържа всички необходими реквизити, съгласно чл.535 и сл. от ТЗ. Сочи се, че съдът неправилно е отхвърли искането за издаване на Заповед за изпълнение, като е посочил, че кредитор по този запис е П.М.Г., а не Лавина Г.” ЕООД. Това обаче не отговаря на обективната истина, тъй като П.Г. представлява кредитора в качеството си на управител, поради което се иска да бъде отменено разпореждането и да бъде издадена Заповед за изпълнение и изпълнителен лист срещу длъжника като се иска и присъждане на разноски.

С разпореждане № 17652/11.11.2014г. по ч.гр.д. № 4380/14г. на СлРС районният съдия е отхвърлил заявлението на дружеството за издаване на Заповед за изпълнение въз основа на документ по чл.417 т.9 от ГПК като неоснователно. Съдът е приел, че в записа на заповед издателя К.Д.П. се е задължил да плати на П.М.Г. сумата от 1600 лева. Така в случая кредитор, съгласно посочения запис на заповед, е физическото лице, а не търговското дружество. Поради това записът на заповед не удостоверява вземане на заявителя срещу длъжника и поради това заявлението следвало да бъде отхвърлено като неоснователно.

Настоящият състав намира, че подадената частна жалба е неоснователна. Безспорно е и се установява от представения запис на заповед, че длъжникът се е задължил да плати на физическото лице П.М.Г. сумата от 1600 лева на посочения падеж - 13.09.2013г. В подаденото заявление като кредитор е посочено дружеството „Лавина Г.” ЕООД представлявано от П.М.Г.. Поради това правилно и законосъобразно РС е констатирал, че записът на заповед не удостоверява вземане на заявителя, а именно на търговското дружество срещу длъжника, поради което това заявление се явява неоснователно.

Ръководен от изложените съображения, съдът

                          

                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба подадена от „Лавина Г.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Я., ул.”Д. Б.” бл.*вх.* ет.* ап.* ЕИК 128578630, представлявано от П.М.Г., чрез пълномощник адв.М. П. против разпореждане № 17652/11.11.2014г. по ч.гр.д. № 4380/14г. на СлРС.

  

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: