О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

       Гр.Сливен, 19.01.2015г

 

    СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение,  в закрито заседание на деветнадесети януари, през двехиляди и петнадесета година,  в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

ВАНЯ АНГЕЛОВА

       като разгледа докладваното от съдия В.Ангелова ч.гр.дело № 4 по описа на съда за 2015г, за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

       Производството е  по реда на чл. 423 от ГПК.

       Образувано е  по възражението на  Г.С.И. *** против заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.дело № 1476/2013г по описа на РС-Сливен.

       В постъпилото възражение се твърди, че по ч.гр.дело № 1476/2013г на РС-Сливен била изадена заповед по чл. 410 от ГПК, с която в качеството му на длъжник е задължен за заплати на критора „Транстарт Файнешъл Сървисис“ЕАД-гр.СОфия  главница, лихви и разноски по договор за предоставяне на кредит на физическо лице от 27.02.2007г. Твърди, че в срок подава настоящото възражение, който започвал да тече от 10.11.2014г, когато му била връчена чрез препоръчано писмо с обратна разписка покана за доброволно изпълнение от ЧСИ Йордан Ценов. Счита ,че са налице предпоставките на чл.423 ал.1 т.1 и т.2 от ГПК за приемане на възражението , тъй като  заповедта по чл. 410 ГПК нито му била връчена по надлежни ред, нито лично. Съдът разпоредил да се залепи уведомление на адреса му, но не положил усилия книжата да бъдат връчени по надлежния ред. В уведомлението било записано, че е залепено на 13.05.2013г на входната  врата на адрасата, като не ставало ясно дали това е входната врата на апартамента или на сградата. Не било отразено, че това уведомление  е поставено в пощенската кутия, с което бил нарушен и  чл. 47 ал.1 от ГПК. Твърди също, че по делото било изискана и представена справка за  постоянния му и настоящ адрес, която не отговаряла на действителното фактическо положение, тъй като от 2007г живеел в с.Злати войвода. Именно на този адрес ЧСИ му връчил показана за доброволно изпълнение, т.е. същият положил достатъчно усилия да издири актуалния му адрес.

         Моли съдът да приеме възражението му по чл. 423 ал.1 т.1 от ГПК срещу издадената по ч.гр.дело № 1476/2013г на РС-Сливен заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК и върне делото на първоинстанционния съд  с  указание по чл. 415 от ГПК.

          Моли и за спиране на изпълнението по заповедта, на основание чл. 423 ал.3 изр.2 от ГПК. 

      След  преценка на събраните доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

           По ч.гр.дело № 1476/2013г по описа на РС-Сливен е била издадена заповед за изпълнение на парично задължение  по чл. 410 от ГПК - № 869 от 07.05.2013г, по силата на която е разпоредено  длъжникът Г.С.И. *** да заплати  на кредитора „Транстарт Файнешъл Сървисис“ЕАД, със седалище и адрес на управелине гр.София сумата 527.79 лева- главница,  представляваща неизплатени задължения по договор за предоставяне на кредит  „Траскарт на физическо лице“ от 27.02.2007г,  договорна лихва в размер на 456.61лв, начислена за периода 22.07.2008-31.03.2013г, договорни такси по кредита в размер на 700лв,  ведно със законнната лихва  връху гравницата, считано от датата на подаване на заявлението в съда-  30.04.2013г до окончателното й изплащане, както и разноски по делото в размер на 33.69лв.

          На 13.05.2013г призовкар е посетил длъжника за да му връчи заповедта, на адрес - гр.С., кв.“С. З.*-*. Отразил е в разписката, че по данни на новия собственик Т. П. Ф., адресата е продал имота преди три години и не живее на този адрес.  На същата дата е залепено уведомление на входната врата на адресата. 

          С разпореждане от 28.05.2014г съдът е  указал на кредитора да представи справка за постоянен и  настоящ адрес на длъжника.       

       По делото е представена  справка за постоянен и настоящ адрес на длъжника, според която два адреса съвпадат с посетения от призовкаря, т.е. на  същия адрес лицето не е било намерено и поради тази причина е било залепено уведомление. В него се указва на длъжника  в 2-седмичен срок да се яви в канцеларията на РС-Сливен, ст. №118, за да получи съобщение по ч.гр.дело № 1476/2013г на СлРС.  В уведомлението е посочено също, че ако не се яви да си получи съобщението в указания срок, те ще се приложат по изпълнителното дело и ще се считат за редовно връчени. 

        С разпореждане от 27.06.2013г, съдът приема, че заповедта е връчена редовно и  следва да се издаде изпълнителен лист.

        На 20.10.2013г кредиторът си получава изпълнителния лист, въз основа на който е било образувано изп. дело № 20147840401089 по описа на ЧСИ Йордан Ценов, с рег. № 748 и район на действие СГС.

       На 05.11.2014г ЧСИ изпраща по пощата покана за доброволно изпълнение до длъжника Г.С.И.,***, която е била получена лично.

        На 08.12.2014г той подава възражението по чл.423 ГПК. 

        Видно от представената с възражението справка за настоящ адрес на длъжника, от 14.11.2014г той е заявил в община-Сливен за настоящ адрес с.З.в.,  общ.С., ул.“Г. Д.*.               

       Въз основа на тази фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:                     

        Възражението по чл. 423 от ГПК е  подадено в едномесечния срок от узнаване на  заповедта, което е станало с получава на призовка доброволно изпълнение от ЧСИ,  поради което е  допустимо.

         Разпоредбата на чл. 423 от ГПК дава право на длъжника, който е бил лишен от възможност да оспори вземането по заповедта за изпълнение чрез подаване на възражение в срока по чл. 414 от ГПК, да подаде възражение пред въззивния съд, в едномесечен срок от узнаването на заповедта за изпълнение, като молбата му за приемане на възражението следва да се основава на твърдения за наличие на обстоятелства по чл. 423 ал.1 т.1-4 от ГПК. Следователно,  за да приеме окръжният съд възражениието по чл. 423 от ГПК, освен, че  следва да е подадено в едномесечен срок от  узнаване на заповедта, трябва да е доказано наличие  на  някоя от предпоставките по чл. 423 ал.1 т.1-4 от  ГПК.         

        В конкретния случай, длъжникът въвежда като основание за приемане на възражението му  чл. 423 ал.1 т.1  от ГПК - ненадлежно връчване на издадената заповед за изпълнение,

       Настоящият съд не споделя тезата на длъжника, че не е надлежно уведомен за издадената заповед,  тъй като  не  била спазена процедурата по залепване на уведомление по чл 47 от ГПК.

       По делото са установени предпоставките, необходими за пристъпване към залепване на уведомление, поради което фикцията по чл. 47 ал.5 от ГПК за редовно връчване  на заповедта  е приложима. 

       След като на 13.05.2013г длъжникът не е бил открит на адреса, с разпореждане от 28.05.2013г, съдът е изискал от кредитора справка за постоянния му  и настоящ адрес. След нейното представяне и след като се е уверил, че това е адреса  на длъжника, който е бил посетен от призовкаря и на който е залепено уведомление, с разпореждане от 27.06.2013г, съдът е приел заповедта за редовно връчена и е разпоредил да се издаде изпълнителен лист.

       Уведомлението е залепено на 13.05.2013г.  С него се дава 2-седмичен срок на длъжника да си получи книжата от канцеларията на РС-Сливен. След изтичането на този срок, те се прилагат по делото и се считат за редовно връчени.

       Съдът не споделя твърдението на длъжника, че не било ясно къде е залепено уведомлението- дали на входната врата на апартамента или на сградата, тъй като в разписката е отразено, че е залепено на „входната врата на адресата“. Тази формулировка означава, че уведомлението е залепено на входната врата на жилището на  длъжника, тъй като именно той е адресат на заповедта.

       Несъстоятелно е твърдението на длъжника на неспазено задължение да се лепи уведомление и на пощенската кутия. Съгласно разпоредбата на чл. 47 ал.1 от ГПК,  връчителят има задължение, ако не открие адресата, да залепи уведомление на вратата или на пощенската кутия, т.е. лепейки уведомление на вратата, няма задължение да лепи и на пощенската кутия.

       С възражението е представена справка за настоящ адрес на длъжника, от която е видно, че той е заявил в община-Сливен за свой  настоящ адрес  с.З.в., общ.С., ул.“Г. Д.“№ *, но това е станало на 14.11.2014г, т.е. след получаване на призовката за доброволно изпъление от ЧСИ/ 10.11.2014г/. Следователно, актуалният му настоящ адрес, на който твърди, че пребивава от 2007г, е заявен в  община-Сливен и е станал известен за трети лица/ в т.ч. и за съда/  година и половина след  издаването на заповедта за изпълнение и залепването на уведомлението. Ето защо,  твърдението на длъжника, че съдът не е положил необходимите усилия да издири  актуалния му адрес е неоснователно, тъй като към датата на издаване на заповедта /07.05.2013г./ и на изготвяне на справките на постоянен и настоящ адрес/ м.юни 2013г/, твърдяния от него актуален адрес не е бил заявен по надлежния ред, респ. не е бил известен за трети лица.   

      Предвид изложеното, твърденията на длъжника за ненадлежно връчване на  заповедта за изпълнение са недоказани, поради което не съставляват посоченото основание по чл. 423 ал.1 т.1 ГПК за приемане на депозираното възражение.

       С оглед произнасянето по основателността на възражението, съдът следва да остави без уважение и искането за спиране на изпълнението  по образуваното изпълнително дело на основание чл. 423 ал.2 от ГПК,  поради  липса на законовите предпоставки за това.

       Така мотивиран, съдът    

 

 

О П Р Е Д Е ЛИ :

 

 

            НЕ ПРИЕМА възражение вх. № 29695/08.12.2014г, подадено от Г.С.И. ***, с ЕГН-**********  и съдебен адрес:***,1, чрез адв. Ст.К.  против  заповед  № 869 от 07.05.2013г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.дело № 1476/2013г по описа  на РС-Сливен. 

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на длъжника Г.С.И. за спиране на изпълнението по изп. дело № 20147840401089 на ЧСИ Йордан Ценов, с рег. № 748 и район на действие СГС, образувано по изпълнителен лист, издаден  въз основа  на издадената по ч.гр.дело №1476/2013г на РС-Сливен  заповед № 869 от 07.05.2013г. за изпъленение на парично задължение по чл. 410 ГПК 

 

          Определението не подлежи на обжалване.  

 

 

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: