О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 28.01.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и осми януари  две хиляди и петнадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  ХРИСТИНА МАРЕВА

 

          СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз.гр.д. № 17 по описа за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл. 437 вр. с чл.435, ал.2 от ГПК.

         Постъпила е жалба от длъжниците С. В. Т., М.М.М., Я.М.М. и С.М.Р., в качеството им наследници по закон на М.М.Т., срещу образуването на изпълнително дело № 20117680400112 на ЧСИ М. М., рег. № 768 с район на действие Окръжен съд – Сливен.

Жалбоподателят възразяват срещу така образуваното изпълнително дело, като твърдят, че неговото образуване е незаконно, а претендираните суми са с отдавна изтекла погасителна давност. Навеждат се твърдения, че още 1996г. са били запечатани трите радиатора в имота, а по късно през 1997г. е пломбиран и другия, единствено работещ такъв. Изтъкват се доводи за изтекла тригодишна давност по отношение на сумите, за които се провежда принудително изпълнение. В тази връзка от съда се иска да отмени акта на образуване на изпълнителното дело и се присъдят направените деловодни разноски.

Жалбата е връчена редовно на Взискателя „Топлофикация“ ЕАД – Сливен, който в законоустановения срок не е депозирал отговор по нея.

         По делото са приложено и становище на ЧСИ М.М., в което същата излага подробно процесуалните действия по движение на изпълнителното дело.

         След преценка и анализ на представените писмени доказателства, при извършена прецизна и пълна преценка на обстоятелствата и фактите по делото, настоящия съдебен състав констатира следното :

Изпълнително дело № 20117680400112 е със страни : Взискател – „Топлофикация – Сливен“ ЕАД и Длъжници С. В. Т., М.М.М., Я.М.М. и С.М.Р., в качеството им наследници по закон на М.М.Т., починал на 20.03.2008г. в гр. Сливен.

Изпълнителното дело е образувано въз основа на изпълнителен лист от 12.03.2004г. изд. по гр.д. № 513/2004г. на СлРС и молба за образуване от 29.03.2011г.

С молбата за образуване взискателят е поискал връчване на ПДИ, проучване на имущественото състояние на длъжника, определяне способа за изпълнение.

На жалбоподателите са връчени ПДИ. На длъжника Я.М. е наложен запор на трудовото възнаграждение от 06.11.2014г., но до момента не е удържана сума.

На 21.11.2014г. взискателят подава молба, с която иска да бъде коригирано чрез намаление паричното задължение по делото. Молбата на взискателя е уважена.

         Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи :

         Разглежданата жалба е недопустима.

         Разпоредбата на чл. 435, ал.2 от ГПК визира изчерпателно актовете и действията на СИ, които подлежат на обжалване пред съда от длъжника в изпълнителното производство, а именно : постановлението за глоба, насочване на изпълнението върху имущество, което длъжникът смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването от имот, поради нередовно уведомяване за изпълнението, както и постановлението за разноските.

         В конкретния случай, не е налице никоя от гореизброените хипотези. Законодателят е ясен и категоричен, ограничавайки изчерпателно възможностите за обжалване от страна на длъжника в изпълнителното производство. Разпореждането за образуване на изпълнителното дело не попада измежду изброените актове и действия, подлежащи на самостоятелен съдебен контрол. За жалбоподателите остава процесуалната възможност да бранят правата си по реда на чл.439 от ГПК чрез иск насочен срещу изпълнението, при условията на чл.439, ал.2 от ГПК.

         Предвид гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд, следва да остави без разглеждане депозираната жалба, тъй като същата се явява недопустима и прекрати производството по делото.

         Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав при Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната жалба от С. В. Т. с ЕГН ********** ***, М.М.М. с ЕГН ********** ***, Я.М.М. с ЕГН ********** с настоящ адрес *** и С.М.Р. с ЕГН ********** с настоящ адрес *** срещу разпореждане за образуване на изпълнително  дело № 20117680400112 на ЧСИ М. М., рег. № 768 с район на действие Окръжен съд – Сливен.

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 17/2015г. по описа на Сливенски окръжен съд.

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                   2.