О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

Гр. Сливен, 04.02.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на четвърти февруари през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз. ч. гр.д. № 22 по описа за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

Депозирана е частна жалба от „БАНКА ДСК“ ЕАД – София срещу определение № 306/13.10.2014г. постановено по ч.гр.д. № 248/2014г. на РС – Нова Загора, с което производството по делото е прекратено.

Частния жалбоподател твърди, че дадените от съда указания за посочване на точен адрес за призоваване на наследниците по закон в производството по чл.51 от ЗН, не са изпълнени само по отношение на лицата Ю.А.Д. и Д.А.А.. Поради това следвало производство да бъде прекратено само по отношение на тези наследници, а не в цялост. Счита постановеното определение за неправилно и незаконосъобразно и моли същото да бъде отменено по отношение на останалите наследници на починалата Н. М. И..

Частната жалба е връчена редовно на участниците в производството, като в законоустановения срок не е постъпил отговор по нея.

След анализ на изложеното в жалбата и приложените писмени доказателства по ч.гр.д. № 248/2014г. на РС – Нова Загора, настоящия въззивен съд намира за установено следното :

Пред РС – Нова Загора по молба на „БАНКА ДСК“ ЕАД е образувано производство по реда на чл.51 от ЗН с искане да бъдат призовани наследниците на Н. М. И., починала на 27.01.2011г. за да заявят приемат или се отказват от наследството.

С молба от 16.07.2014г. „Банка ДСК“ ЕАД е посочила всички наследници по закон на починалото лице, а именно А.А.С., О.А.Г., Ю.А.Д., А.А.Й., Д.А.А., Ц.Н.М. и С.А.Й. и техните адреси за призоваване. Представено е удостоверение за наследници издадено от Община - Нова Загора, изх. № 17-00-22/16.06.2014г.

При провеждане на насроченото за 09.09.2014г. о.с.з. производството по делото е оставено без движение, с указание към „БАНКА ДСК“ ЕАД да посочи адреси за призоваване на нередовно призованите лица Ю.А.Д. и Д.А.А.. Указан е двуседмичен срок, считано от получаване на съобщението. Тъй като банката не е изпълнила указанието, с определение № 306/13.10.2014г. производството по делото е прекратено.

Съобщението за прекратяване на делото е връчено на „Банка ДСК“ ЕАД на 20.10.2014г., като на 24.10.2014г. е депозира разглежданата частна жалба.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Частната жалба е депозирана в законоустановения срок от лице, което има правен интерес от обжалването срещу съдебен акт, който подлежи на инстанционен контрол, поради което се явява допустима.

Разгледана по същество се явява основателна.

Съгласно разпоредбата на  чл. 51, ал.1 от ЗН по искане на всеки заинтересован районният съд определя срок на лице, което има право да наследява, да заяви дали приема наследството или се отказва от него. Последица от неприемането на наследството в дадения от съда преклузивен срок, съгласно чл. 51, ал.2 от ЗН, е загубване на правото на наследника да приеме наследството впоследствие. Производството по чл. 51 от ЗН е охранително. При неговото развитие всеки от наследниците по закон може самостоятелно да заяви в посочен от съда срок дали приема или се отказва от наследството. Нередовното призоваване на част от наследниците и липсата на точни адреси за призоваването им, не е основание за прекратяване на производството по отношение на всички наследници. За явилите се наследници съдът следва да извърши предписаните от закона процесуални действия, като укаже срок и впише изявленията им в книгата, предвидена в чл.49, ал.1 от ЗН.

Предвид горното атакуваното определение следва да бъде отменено в частта по отношение на наследниците А.А.С., О.А.Г., А.А.Й., Ц.Н.М. и С.А.Й. *** за продължаване на съдопроизводствените действия.

В частта по отношение на наследниците Ю.А.Д. и Д.А.А. определението за прекратяване на делото следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия въззивен съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 306/13.10.2014г. В ЧАСТТА с която е прекратено производството по ч.гр.д. № 248/2014г. на РС – Нова Загора по отношение на наследниците А.А.С., О.А.Г., А.А.Й., Ц.Н.М. и С.А.Й..

 

В останалата част по отношение на наследниците Ю.А.Д. и Д.А.А. потвърждава определението.

 

Определението в своята отменителна част не подлежи на обжалване.

 

Определението в частта, в която се потвърждава атакуваното определение на РС – Нова Загора може да бъде обжалвано с частна касационна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред ВКС.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ :