О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  N  

 

гр. Сливен, 15.01.2015 г..

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание на петнадесети януари през две хиляди и петнадесета година в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                          СТЕФКА МИХАЙЛОВА при участието на прокурора …….............……….....................и при секретаря ….., като разгледа докладваното от  Мартин Сандулов гр. д.  N 29 по описа за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

        Производството е образувано по две жалби. Първата жалба е срещу постановление за прекратяване на изпълнително дело. Втората частна жалба е срещу разпореждане от 02.12.2014г. за връщане на жалбата срещу постановлението за прекратяване на изпълнителното дело, постановено по изп.дело № 456/2010г. по описа на ЧСИ Надя Гангалова.

        Настоящият състав намира, че следва да се произнесе първо по частната жалба, тъй като от изхода на това произнасяне зависи администрирането на жалбата срещу постановлението за прекратяване.

        В частната жалба, подадена от взискателя по изп.дело № 456/2010г. „Юро Банк България” АД /предишно наименование „Юро Банк и ЕФ ДЖИ България” АД/ с ЕИК 000694749 със седалище и адрес на управление гр.С., район В., ул.О.П. №*, представлявано от П.Д. и Д.Ш., подадена чрез пълномощника адв.С. З., се твърди, че разпореждането за връщане на жалбата срещу постановлението за прекратяване е незаконосъобразно и неправилно, поради допуснати нарушения на съдопроизводствените правила. Излагат се съображения, че указанията на ЧСИ, с които е оставил без движение жалбата са неточни и неясни. Липсва конкретизация на размера на държавната такса, както и не е посочена правната норма, която я определя. Поради това се иска отмяна на разпореждането за връщане на жалбата и даване указания на ЧСИ да я администрира и изпрати на ОС.

        В мотиви ЧСИ е посочил, че с разпореждане от 11.11.2014г. е оставил без движение жалбата срещу постановлението за прекратяване, тъй като към приложенията на жалбата липсват документи за внесени такси, а именно за връчване на преписи от жалбата, за копие на изп.дело и предоставянето му на ОС, както и за платена такса на ОС. На жалбоподателят е било указано да отстрани в едноседмичен срок нередовностите и с молба от 27.11.2014г. взискателят е приложил платежно нареждане за платени такси, но липсва платежно нареждане за платената такса по сметка на ОС – Сливен. Поради това жалбата е била върната. Сочи се, че жалбата е неоснователна и се иска тя да бъде оставена без уважение.

        Въз основа на писмените доказателства, съдържащи се в изпълнителното дело, се установява следното:

        С молба от 15.11.2013г. взискателят по делото е поискал от ЧСИ, с оглед събиране на вземанията, да бъде насрочен опис на движими вещи на длъжника.

        С постановление от 12.11.2014г. ЧСИ е постановил прекратяване на изпълнителното производство като е приел, че от последното извършено действие до този момент са изминали повече от две години. Посочено е, че срокът по чл.433 ал.1 т.8 от ГПК е преклузивен, а не давностен и започва да тече от последното изпълнително действие по изпълнителното дело. Това постановление било съобщено на взискателя и в срок, а именно на 19.11.2014г. е постъпила жалба срещу него. С разпореждане от същия ден ЧСИ е оставил без движение жалбата, като е дал указания за отстраняване на нередовностите, а именно посочил е, че към жалбата липсва документ за внесени такси, а именно 24 лева за връчване на препис от жалбата, 24 лева с ДДС за копие на изп.дело и предоставянето му на ОС, както и вносна бележка за платена такса по сметка на ОС – Сливен, съгласно тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата. Разпореждането е било получено от взискателя на 24.11.2014г. и с молба от 27.11.2014г. взискателят е представил документ за внесена сума в размер на 48 лева. С разпореждане от 02.12.2014г. ЧСИ е уведомил взискателя, че жалбата, ведно с приложенията се връща, поради неотстраняване в едноседмичен срок на допуснатите нередовности, а именно поради невнасяне на д.т. по сметка на СлОС. Именно това разпореждане е обжалвано с частната жалба.

        Настоящият състав намира частната жалба за основателна. В разпореждането, с което е оставил без движение жалбата против постановлението за прекратяване,  ЧСИ е уведомил взискателя за точния размер на дължимите такси за връчване на жалбата и за изготвяне на копия от изпълнителното дело, но не е посочил размера на д.т., която следва той да внесе по сметка на СлОС. Така ЧСИ действително е допуснал неясноти и неточности в указанията, което прави основателно оплакванията в частната жалба. Не е била посочена и конкретната правна норма, поради което взискателят не е имал възможността да изпълни в срок и по надлежен начин дадените му указания.

        Така след като указанията са били неясни, непълни и неточни ЧСИ е следвало да ги конкретизира и да даде възможност на взискателя да отстрани нередовностите, като внесе дължимата държавна такса, съгласно Раздел 1 чл.16 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОТМЕНЯ разпореждане от 02.12.2014г. за връщане на жалбата срещу постановление за прекратяване на изпълнително дело, постановено по изпълнително № 456/2010г. по описа на ЧСИ Надя Гангалова с рег.№ 836 и район на действие ОС гр.Сливен.

 

ВРЪЩА делото на ЧСИ за администриране на жалбата, подадена по реда на чл.435 ал.1 от ГПК.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

 

ЧЛЕНОВЕ: