ОПРЕДЕЛЕНИЕ№  125

Гр.Сливен, 12.02.2015г.

Сливенският Окръжен съд, наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на дванадесети февруари през две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КЪНЮ ЖЕКОВ

като разгледа докладваното възз. гр.дело № 34 по описа за 2015 г. на Сливенския окръжен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е въззивно и е образувано по въззивна жалба на Община Твърдица против решение № 970/24.11.2014 г. постановено по гр.д. 3428/2013г. на Районен съд - Сливен.

Първоинстанционното производство е било образувано по искова молба на Община Твърдица против „КИМ" ЕООД, „АСФА" ООД и Н.П.М..

Единият от ответниците по делото се намира в близки родствени отношения със служител на СлОС и посоченото обстоятелство може да създаде съмнения в обективността и безпристрастността при разглеждането на делото в Окръжен съд - Сливен.

Поради отвод на всички съдии при Окръжен съд - Сливен разглеждането на делото е невъзможно, поради което същото следва да се прекрати и изпрати на ВКС - София за разпореждане разглеждането му от друг равен по степен съд.

Водим от горните мотиви и на основание чл. 23 ал. 3 от ГПК, Сливенският окръжен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по възз. гр.д. № 34/2015 г. по описа на Сливенския окръжен съд.

Делото ДА СЕ ИЗПРАТИ на ВКС гр. София за разпореждане
разглеждането му в друг равен по степен съд.
                     

Определението е окончателно.                            

ПРЕДСЕДАТЕЛ: