ОПРЕДЕЛЕНИЕ№                                             

Гр. Сливен, 20.02.2015г.

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр. отделение в закрито заседание на двадесети февруари през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр43.д. № 92 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба подадена от ЗД „БУЛ ИНС“ АД, с която са предявени в условията на пасивно обективно и субективно съединяване искове спрямо трима ответници.

С разпореждане от 30.01.2015г. съдът е констатирал нередовност по смисъла на чл. 127, ал. 1, т. 5 ГПК, касаеща размера на предявените искове спрямо отделните ответници и е дал указания за отстраняването й. В изпълнение на указанията ищецът е уточнил, че претендира от всеки от ответниците сумата от 19 705 лв. – главница и 6 059 лв. обезщетение за забава.

Независимо, че общият размер, който претендира ищца е над 25000лв., цената на нито един от отделните обективно и субективно съединени искове не надхвърля 25000лв., поради което по правилата на родовата подсъдност делото е от компетентността на районния съд, като с оглед уваженото възражение за местна подсъдност от СГС, пред когото първоначално е било образувано производството, -делото следва да се изпрати за разглеждане от Сливенски районен съд.

Водим от гореизложеното, на основание чл. 118, ал. 2 от ГПК съгласно чл. 103 във връзка с чл. 104 т. 4 от ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 43 по описа за 2015г. на ОС – гр. Сливен и съобразно правилата на родовата и местна подсъдност ИЗПРАЩА делото за разглеждане от компетентния РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН!

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: