О   П   Р    Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

Гр. Сливен, 24.04.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на двадесет и четвърти април през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 52 по описа на СлОС за 2015г., за да се произнесе съобрази следното :

Предявена е искова молба от Й.Л.Я. против П.И.Д. със заявени претенции за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 2000лева, за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в частичен размер на 25 001 лева и законна лихва в частичен размер на 99 лева.

В исковата молба се твърди, че се претендира обезщетение за вреди настъпили вследствие изпратен на 29.04.2009г. от ответника П.Д., в качеството му на Директор на ТД на НАП – Сливен, сигнал до ДАНС – Сливен, с който се съобщава за факти и обстоятелства, които според него, представляват престъпление, извършено от кмета на община Сливен – Й.Л.Я., ищец в настоящето производство.

Депозиран е отговор от ответника, в който се навеждат възражения относно допустимостта на исковата претенция. Твърди се, че действията са извършени от ответника, в качеството му на Директор на ТД на НАП Сливен, поради което обезщетение за произлезли вреди от тях може да бъде търсено по реда на ЗОДОВ, а не по общия исков ред пряко срещу ответника.

Във връзка с това възражение по допустимостта е дадена възможност на ищеца да изрази становище в указан от съда срок. Такова е депозирано, като в същото се сочи, че търсеното обезщетение за вреди е насочено срещу представляващия НАП П.И.Д., което лице е наклеветило ищеца. Сочи се, че качеството Директор на НАП, не следва да бъде щит за имуществената отговорност, която ответникът следва да понесе за причиненото с личното си поведение, симулативно облечено във властта на директор.

След анализ на изложеното, съдът намира следното от правно естество :

Съдът намира предявените искове претенции за недопустими, с оглед липсата на пасивна легитимация на посочения ответник.

С подаденият на 29.04.2009г. сигнал до Директора на ТД „Национална сигурност“, както и при проведените му разпити в наказателното производство, ответникът П. Д. е действал в качеството си и съобразно правомощията и задълженията си на длъжностно лице, а именно Директор на НАП – Сливен по повод изпълнението на възложената му административна дейност, т.е. управленческа, властническа, публична дейност. Осъществяване на публична власт/дейност е налице, когато се изпълняват функции и отговорности от лица, които са носители на правомощия и задължения, предоставени им от държавен орган. Когато длъжностно лице действа при осъществяване на публичната си власт за вреди от тези действия следва да бъде ангажирана отговорността на Държавата. Отговорността на държавата за вреди, причинени от нейни органи и длъжностни лица е въздигната в конституционна норма. Според чл.7 от Конституцията на Република България, Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица. Този принцип е възпроизведен и в специалния Закон за отговорността на Държавата и Общините за вреди /ЗОДОВ/. От това следва, че за незаконните действия на длъжностните лица, които са физически лица, отговаря само Държавата, но не и самите длъжностни лица и пострадалият може да търси отговорност само от Държавата. Друг е въпросът, че по пътя на регреса Държавата може да търси платените от нея суми от виновните длъжностни лица.

Предвид горното, съдът намира исковите претенции за недопустими, насочени срещу лице, което не следва да бъде пасивно легитимирано в процеса. Недопустимостта на исковите претенции обосновава и прекратяване на настоящето производство.

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

        

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 52/2015г. на Сливенски окръжен съд като НЕДОПУСТИМО.

 

         Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Бургаски Апелативен съд.

 

 

                           

                                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :