О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 03.02.2015г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на трети февруари през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                            ЧЛЕНОВЕ:       МАРИЯ БЛЕЦОВА

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№53 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

          Образувано е по частна жалба, подадена от П.С.И., като баща и законен представител на малолетното дете Н.П.С. против Определение №28 от 21.01.2015г. на Новозагорски районен съд, постановено по гр.д.№2/2015г. по описа на същия съд, с което е оставено без уважение искането на П.С.И., действащ като баща и законен представител на малолетното дете Н.П.С. да изтегли от банковата му сметка в „Юробанк България“ АД сумата от 3500лв. – необходими за лечението на детето Н.П.С..

            Жалбоподателят П.С.И. твърди, че атакуваното определение е неправилно и незаконосъобразно. Посочва, че извода на съда не кореспондира със събраните по делото доказателства. Социалния доклад е формален и не съдържа конкретни отговори на поставените от съда въпроси, но не добре свършената работа от ДСП не следва да се третира против интересите на детето. Посочва, че по делото е безспорно установено заболяването на детето, вследствие което то не задължа урина и изпражнения, поради което тя не може да се вгради в обществото, не посещава училище и не може да поддържа социални контакти с връстниците си.С оглед заболяването единственото лечение било оперативното, което можело да се извърши в специализираните клиники в гр.Пловдив или в гр.София и към което насочвали лекарите. В нито един медицински документ няма отразено нищо срещу терапия, тъй като няма медикаментозно лечение за вродената аномалия. Посочва, че са му необходими парични средства за покриване разходите за прегледи, операцията, разходите за постоперативните грижи, както и тези за пътуванията до лечебните заведения и престоя там. Не знае колко е точният размер на тези разходи, но не може да предприеме нищо без пари. Жалбоподателят посочва, че е безработен, не получава социални помощи, не притежава движимо и недвижимо имущество и парични влогове. Посочва, че детето не получава социални помощи, тъй като има пари в банкова сметка ***. главница.  Счита, че искането за изтегляне на сумата от 3500лв., която според него ще е достатъчна за посочените разходи, е изцяло в интерес на детето с оглед предприемане на необходимото лечение и подобряване на здравословното му състояние. С оглед изложеното моли съда да отмени обжалваното определение и да му разреши да изтегли сумата от 3500лв. или по-малка сума, с която да започне лечението, за което впоследствие ще представи доказателства.

            След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

            Новозагорски районен съд  е бил сезиран с искане от П.С.И. в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете Н.П.С. за даване на разрешение да изтегли от влога на малолетното дете сумата от 3500лв., необходима за лечението на детето.

            От представените към искането писмени доказателства се установява, че детето Н.П.С., родено на ***г. страда от Вродена аномалия на костно-мускулната система с диагноза „Инконтиненцио урине ет алве“ и придружаващо заболяване „Агенезия сакралис ет кокцигис“, изразяващи се в незадържане на урина и изпражнения.

            През м.юни 2014г. детето е било настанено в УМБАЛ „Св. Георги“, Клиника по детска хирургия, гр.Пловдив за диагностика, от където е дадена препоръка за извършване на ЯМР изследване. Указаното изследване е възложено от неврохирург при МЦ „Д-р Г.В. Миркович“ ЕООД, гр.Сливен и е извършено на 24.10.2014г.

            Майката на детето Н. – Г.С.А. е починала на 22.06.2011г., като законен представител на детето е бащата – молителя П.С.И..*** е изискал становище от ДСП – Нова Загора, но същото е формално, като не дава абсолютно некакво становище по искането с оглед интереса на детето, а преразказва информацията, получена от молителя И..       

            Молителят П.С.И. декларира, че е безработен, не получава помощи и доходи, не притежава МПС и по наследство притежава 1/12 ид.ч. от къща в гр.Нова Загора. Малолетното дете Н. не притежава недвижими имоти, МПС, не получава месечни доходи и помощи. Детето има парични средства в банков влог в размер на 70000лв. в „Юробанк България“ АД.

            С атакуваното определение, РС – Нова Загора е оставил без уважение искането на П.С.И., като неоснователна с мотив, че не са представени доказателства относно стойността на бъдещото лечение на детето и свързаните с това разходи, както и липсата на доказателства относно необходимостта от хирургична интервенция към момента.

            Определението е съобщено на молителя на 22.01.2015г.

            Частната жалба против определението е подадена на 27.01.2015г.         

            Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Частната жалба е подадена от надлежна страна, имаща правен интерес от обжалването и в законово определения срок, поради което е допустима.      Разгледана по същество, същата е частично основателна.

            Безспорно, от представените с искането пред районния съд доказателства се установява заболяването и здравословното състояние на детето Н.. Установява се факта, че от специализираната клиника по детска хирургия при УМБАЛ „Св.Георги“, гр.Пловдив преди предприемане на оперативно лечение са дали предписание за извършване на ЯМР изследване, каквото е извършено през м.октомври 2014г.

            Съобразявайки здравословното състояние на детето и представените медицински документи от една страна и декларираните доходи и имущество /липса на такива/ у молителя от друга страна, съдът намира, че е искането е частично основателно. Безспорно в интерес на детето е да се предприемат колкото е възможно по-скоро необходимите мерки за лечение, в т.ч. оперативно такова, с оглед характера на заболяването на детето. Съдът съобрази факта, че се касае за вродена аномалия и малолетно дете, в който случай би следвало лечението или значителна част от него да се поеме от ЗОК. Действително предприемането на лечение е свързано с разходи, които не се поемат от ЗОК като транспорт, евентуално предшестващи прегледи и консултации, заплащане на част от разходите за престой на придружителя и др.под. Правилно районният съд е приел, че тези разходи не са установени, но е правилно и възражението на жалбоподателя, че на този етап те не могат да се установят, докато не се предприемат съответните действия по избор на клиника и започване на лечението, за което безспорно са необходими парични средства, с каквито молителят не разполага.

С оглед на това въззивният съд намира, че на този етап следва да се разреши на молителя да изтегли от влога на детето /70000лв./ сумата от 2000лв., от която да покрие първоначалните разходи, свързани с избора на клиника, в т.ч. транспортни разходи, първоначалните прегледи и консултации и др. под.,свързани със започване належащото лечение на детето. Следва да се отбележи, че след започване на лечението, молителят ще има по-голяма яснота относно необходимите му средства, свързани с лечението и последващия възстановителен период, за които ще има и съответните документи и при необходимост от допълнителни, извън разрешените средства, ще може да отправи ново искане до съда, придружено със съответните доказващи необходимостта документи. Съдът намира, че това разпоредително действие е в изключителен интерес на малолетното дете с оглед неговото здравословно състояние, а от друга страна, с оглед средствата по банковата сметка, не създава опасност за имуществото му при евентуално неправомерно разпореждане.

С цел предотвратяване на опасността от неправомерно разпореждане със средствата на детето съдът следва да укаже на ДСП – Нова Загора да осъществява в рамките на своите правомощия регулярно контрол и необходимо съдействие относно действията на бащата във връзка с предприемане на необходимите мерки за лечение на детето Н..

Тъй като правните изводи на двете инстанции не съвпадат, то атакуваното определение следва да се отмени в частта, с която е отказано издаване на разрешение за сумата до 2000лв. и вместо него да постанови ново, с което да разреши на молителя да изтегли от влога на малолетното дете Н. сумата от 2000лв. за незабавно предприемане на  лечение на заболяването й.

           

Ръководен от гореизложеното и на основание чл. 278, ал.2 от ГПК, съдът

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

           

            ОТМЕНЯ Определение №28 от 21.01.2015г. на Новозагорски районен съд, постановено по гр.д.№2/2015г. по описа на същия съд, в частта, с която е оставено без уважение искането на П.С.И. с ЕГН **********, действащ като баща и законен представител на малолетното дете Н.П.С. да изтегли от банковата сметка на детето в „Юробанк България“ АД сума от 2000лв. – необходими за лечението на детето Н.П.С., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и НЕПРАВИЛНО и вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

            РАЗРЕШАВА на основание чл.130, ал.3 от СК на П.С.И. с ЕГН ********** ***, действащ като баща и законен представител на малолетното дете Н.П.С. с ЕГН ********** да изтегли от банковата сметка на детето Н.П.С. в „Юробанк България“ АД, BIC: ***, IBAN: *** 2000лв. /две хиляди лева/ – необходими за лечението на детето Н.П.С. с оглед заболяването „Вродена аномалия на костно-мускулната система“.

           

ПОТВЪРЖДАВА Определение №28 от 21.01.2015г. на Новозагорски районен съд, постановено по гр.д.№2/2015г. по описа на същия съд, в останалата му част, с която е оставено без уважение искането на П.С.И., действащ като баща и законен представител на малолетното дете Н.П.С. да изтегли от банковата му сметка в „Юробанк България“ АД сума над разрешената такава от 2000лв. до искания размер от 3500лв., като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

УКАЗВА на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Нова Загора да осъществява в рамките на своите правомощия регулярно контрол и необходимо съдействие относно действията на бащата П.С.И. с ЕГН ********** във връзка с предприемане на необходимите мерки за лечение на детето Н.П.С. с ЕГН **********.

 

 

            Определението не подлежи на обжалване.

            Препис от определението да се изпрати на ДСП-Нова Загора.

 

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                         2.