ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Сливен, 03.02.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на трети февруари през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

          ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

като разгледа докладваното от ХР. МАРЕВА ч.гр.д. № 54 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството се движи по реда на глава XXXVII от ГПК.

Образувано по частна жалба на Директора на Дирекция социално подпомагане – Сливен (ДСП – Сливен) срещу разпореждане № 991/22.01.2015г. по ч.гр.д. № 193/2015г. по описа на РС – Сливен, с което е отказано издаването на заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК. Поддържа се, че разпореждането е незаконосъобразно, т.к. ДСП – Сливен като държавно учреждение не е освободена от заплащане на такса съгласно чл. 84, т. 1 ГПК, но първоинстанционния съд е игнорирал разпоредбата на чл. 14в от ЗСП, съобразно която в производството по чл. 14б ЗСП страните се освобождават от държавни такси.

Иска се съдът да отмени обжалваното разпореждане и да реши по същество въпроса за издаване на заповедта за изпълнение.

Въз основа на данните от гр.д. № 193/2015г. на РС – Сливен се установява следното:

Заповедното производство по гр.д. № 193/2015г. на РС – Сливен е образувано по заявление на частния жалбоподател за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист за вземане в размер на 835 лв., представляващо неправомерно получена социална помощ по чл. 7, ал. 1 от ЗСПД, подлежаща на връщане съгласно чл. 14, ал. 3 ЗСПД.

Към заявлението е приложена заповед № 17217/26.11.2014г. за връщане на неправомерно получени социални помощи на основание чл. 7, ал. 1 ЗСПД от В.Л.М. в размер на общо 835 лв. в периода от януари – октомври 2014г. В заповедта не е отразено, че е връчена. Приложена е обратна разписка, в която липсва подпис за получател поради това, че получателят се е преместил на друг адрес.

Въз основа на така установеното се налага извода, че жалбата е основателна, но следва да се остави без уважение, поради липсата на доказателства относно предпоставките на чл. 14б, ал. 2 ЗСП за пристъпване към принудително изпълнение.

Основателно е възражението, обосновано с нормата на чл. 14в ЗСП, според която се освобождават от заплащане на държавни такси страните в производството по чл. 14б ЗСП, което включва както това по обжалване, така и за принудително изпълнение на заповедта. Нормата на чл. 14в ЗСП се съотнася като специална към чл. 84 ГПК и съответно я изключва.

Съгласно чл. 14б, ал. 2 ЗСП Принудителното изпълнение на заповедта по чл. 14а, ал. 3 се допуска по искане на Дирекция "Социално подпомагане" по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс. Съгласно чл. 14б, ал. 1 ЗСП Заповедта по чл. 14а, ал. 3 ЗСП подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 7-дневен срок от деня на получаването. Съгласно второто предложение на същата разпоредба обжалването спира изпълнението, като не се допуска предварително изпълнение. По този начин е изразена волята на законодателя да подлежи на принудително изпълнение само влязлата в сила заповед по чл. 14а, ал. 3 ЗСП.

В случая от приложените доказателства не са налице данни представената заповед по чл. 14а, ал. 3 ЗСП да е влязла в сила. В нея не е отразено, че е връчена и в случаите, когато лицето не е намерно на посочения от него адрес или адресът е неизвестен, за съобщаването следва да е спазено изискването на на чл. 61, ал. 3 АПК - уведомяването за издадената заповед следва да се извърши, чрез поставяне на съобщение на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин. Последното означава, че, за удостоверяване надлежното съобщаване на заповедта и респективно – влизането й в сила, към заявлението следва да е приложена справка за адресната регистрация на лицето и протокол, удостоверяващ извършените по смисъла на чл. 61, ал. 3 АПК действия за съобщаване на заповедта.

При липсата на доказателства относно съобщаването на заповедта по чл. 14а, ал. 3 ЗСП, въз основа на която се иска издаването на заповед за изпълнение и изпълнителен лист, не може да се приеме, че е представения документ удостоверява подлежащо на изпълнение вземане, поради което не са налице предпоставките за издаване на заповед за изпълнение.

Предвид гореизложеното като краен резултат частната жалба срещу обжалваното разпореждане следва да се остави без уважение.

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Директора на ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СЛИВЕН срещу разпореждане № 991/22.01.2015г. по ч.гр.д. № 193/2015г. по описа на РС – Сливен като неоснователна.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: