О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 05.02.2015г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на пети февруари през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                   

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:    МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№57 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

          Образувано е по частна жалба, подадена „Интерлийз” ЕАД, гр.София против Определение №394 от 15.12.2014г. на Новозагорски районен съд, постановено по гр.д.№820/2014г. по описа на същия съд, с което е допуснато обезпечение на предявен иск от ЕТ „Тера – Д. П.“, гр.Нова Загора срещу „Инмат“ ООД, гр.София с правно основание чл.79, вр. с чл.240 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД в полза на ЕТ „Тера – Д. П.“ чрез налагане на следната обезпечителна мярка „Спиране на изпълнението по изп. дело №20138370400420 на ЧСИ П. Г. с район на действие СлОС, като е определена парична гаранция в размер на 1000лв., вносима от ЕТ „Тера – Д. П.“, гр. Нова Загора.

            Жалбоподателят „Интерлийз” ЕАД, гр.София посочва, че на 07.01.2015г. като кредитор по изп. дело №20138370400420 на ЧСИ П. Г. с район на действие СлОС е бил уведомен от съдебния изпълнител за спиране на изпълнителното дело на основание обезпечителна заповед, издадена по гр.д.№820/2014г. на РС – Нова Загора. Посочва, че като кредитор по спряното изп. дело има правен интерес от обжалване на посоченото определение, с което е постановено спиране на изпълнението, тъй като то препятства възможността му да реализира правата си по реда на принудителното изпълнение. Намира обжалваното определение за неправилно. Длъжник по спряното изп. дело е не само ответника в исковото производство „Инмат“ ООД, но и „Холдинг Тера груп“ АД, като те са солидарни длъжници, а взискатели по делото, извън него са и „ОББ“ АД като ипотекарен кредитор, „Евробилд“ ООД, Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, като ипотекарен кредитор и ТД на НАП – присъединен по право. Общия размер на дълга на солидарните длъжници по спряното изп. дело възлиза на сумата 13171445,13лв., като районния съд е спрял изпълнението срещу гаранция от 1000лв., несъответстваща на вземанията на засегнатите от постановеното спиране взискатели. Поради това моли въззивния съд да отмени обжалваното определение и вместо него да постанови ново, с което да остави без уважение молбата за допускане на обезпечение чрез спиране  на изпълнението по изп. дело №20138370400420 на ЧСИ П. Г. с район на действие СлОС. Евентуално, моли съда да отмени определението, да обезсили обезпечителната заповед и да допусне обезпечение при гаранция, която съответства на стойността на засегнатите от спиране на изпълнението права на взискателите по изп. дело №20138370400420 на ЧСИ П. Г. с район на действие СлОС. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

 Препис от частната жалба е връчен редовно на другите страниЕТ „Тера – Д. ***.

В законоустановения срок е подаден отговор от „Инмат“ ООД, гр.София, което оспорва жалбата като неоснователна и моли съда да я остави без уважение. Счита, че обжалваното определение не страда от пороците, посочени в частната жалба. Посочва, че постановената от съда мярка не може да се  наложи частично само по отношение на единия солидарен длъжник. Съдът не може да заменя поисканата мярка с друга по свои съображения, като е обвързан от поисканата обезпечителна мярка. Като е допуснал обезпечителната мярка така, както е поискана от ищеца, след преценка на законосъобразността и основателността й, съдът е постановил определението си в съответствие с материалния закон и не е нарушил съдопроизводствените правила. Основната предпоставка от допускане на обезпечението – обезпечителната нужда безспорно била налице. Размерът на гаранцията се определял от размера на преките и непосредствени вреди, които ответникът ще претърпи, ако обезпечението е неоснователно. В случая обаче съдът е приел, че искът е подкрепен с доказателства, но въпреки това е определил и гаранция. Същата не е със занижен размер, доколкото ответното дружество не търпи вреди от наложената обезпечителна мярка, а предявеният иск е подкрепен с доказателства. Разпоредбата на чл.391, ал.3 от ГПК изисква съобразяване размера на гаранцията с потенциалните вреди на ответника по делото, а не с потенциалните вреди на взискателите в изпълнителното производство, тъй като от тази гаранция може да се ползва при претърпени вреди само ответника по иска, но не и взискателите в изпълнителното производство.

            След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

            Районен съд – гр.Нова Загора е сезиран с иск за връщане на дадени в заем парични суми по два договора за заем в общ размер от 20000лв., с правно основание чл.240 от ЗЗД, предявен от ЕТ „Тера – Д. П.“, гр.Нова Загора против „Инмат“ ООД, гр.София. С исковата молба ищецът е направил искане съдът да допусне обезпечение на предявения от него иск чрез налагане на обезпечителна мярка „спиране изпълнението по изп. дело №20138370400420 на ЧСИ П. Г. с район на действие СлОС“, тъй като продължаване на производството по посоченото изп. дело би довело до разпродажба на всички притежавани от дружеството недвижими имоти и би затруднило или направило невъзможно събирането на евентуално присъдените му по делото суми. Към исковата молба са приложени копия от двата договора за заем, ведно с разписки за получаване на дадените в заем суми от длъжника – ответник.

Изп. дело №20138370400420 на ЧСИ П. Г. с район на действие СлОС е със страни: солидарни длъжници „Инмат“ ООД и „Холдинг тера груп“ АД и взискатели: „Интерлийз” ЕАД, гр.София, „ОББ“ АД - ипотекарен кредитор, „Евробилд“ ООД, Агенция за приватизация и следприватизационен контрол - ипотекарен кредитор и ТД на НАП – Държавата.

На 24.11.2014г. по изп. дело е извършено разпределение на постъпила парична сума от публична продан на недвижими имоти, собственост на „Инмат“ ООД, гр.София.

Размерът на дълга по изп. дело №20138370400420 на ЧСИ П. Г. с район на действие СлОС към 12.01.2015г. е както следва: „Интерлийз” ЕАД, гр.София – 624295,95лв.; „ОББ“ АД – 1275192,89лв.; „Евробилд“ ООД – 80624,40лв.; Агенция за приватизация и следприватизационен контрол – 6015024,87лв. и ТД на НАП – 5176307,02лв.

„Интерлийз” ЕАД, гр.София е уведомено от ЧСИ П. Г. за спиране на изпълнителното производство по издадената от РС – Нова Загора по гр.д.№820/2014г. обезпечителна заповед на 07.01.2015г.

Частната жалба против определението за допускане на обезпечение чрез спиране на изпълнителното производство е подадена от „Интерлийз” ЕАД, гр.София с куриер с клеймо от 14.01.2015г.

            Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Частната жалба е подадена от надлежна страна, имаща правен интерес от обжалването – взискател по изп. дело №20138370400420 на ЧСИ П. Г. с район на действие СлОС, спряно по силата на наложеното с обжалваното определение на РС – Нова Загора /арг. т.6 от Тълкувателно решение №6/2013 от 14.03.2014г. и в законово определения срок, поради което е допустима.

            Разгледана по същество е основателна и като такава следва да се уважи.

            При произнасяне по искане за допускане на обезпечение съдът следва да установи дали предявения иск, чието обезпечение се иска е допустим, вероятно основателен, дали е налице обезпечителна нужда и в случай, че молителят има право на исканото обезпечение да прецезира исканата обезпечителна мярка – оправдана ли е с оглед обезпечителната нужда.      

            Съдът намира, че предявеният иск по чл.240 от ЗЗД е допустим. На този етап от производството /първоначална размяна на книжа/ и представените от ищеца с исковата молба писмени доказателства може да се направи извод, че същият е вероятно основателен.

            Най-същественото условие, съгласно изискванията на закона, относно допускане на обезпечение е обезпечителната нужда, визирана като основна предпоставка в разпоредбата на чл.391, ал.1 от ГПК. Тя се преценява конкретно във всеки отделен случай, като се извлича от поведението на ответника. Трябва да е налице реална опасност, в резултат на предприетите от ответника действия, да стане невъзможно или да се затрудни осъществяването на правата на молителя по евентуално положително за него и влязло в сила решение. Опасността, обуславяща наличието на обезпечителна нужда следва да се изразява в такива действия на ответника, които намаляват, заплашват да намалят или така накърняват имуществото му, служещо за общо обезпечение на кредиторите му, че да осуетят или затруднят реализирането на правата на последните. За да се приеме наличието на обезпечителна нужда не е достатъчно единствено предположението на молителя, необходимо е той несъмнено да докаже не само вероятността за това, а да я обоснове с конкретни действия на длъжника, насочени към намаляване, увреждане, разпиляване на имуществото или други подобни. В случая, безспорно с оглед размера на вземането от една страна и от друга действително наличието на образувано против длъжника изпълнително производство с предприети действия по принудително изпълнение, може да се направи извод за наличие на финансови затруднения на длъжника, а от там и наличие на обезпечителна нужда.  

На последно място обаче поисканата и допусната от районния съд обезпечителна мярка е неподходяща с оглед защитата на накърненото право, още повече, че с нея се засягат в значителна степен правата на редица други трети, неучастващи в исковото производство лица – взискателите по изп. дело №20138370400420 на ЧСИ П. Г. с район на действие СлОС, част от които са привилегировани по смисъла на чл.136, ал.1 от ЗЗД и размерът на вземанията им общо към момента възлиза на 13 171 445,13лв. Налаганата обезпечителна мярка следва не само да е адекватна, но и да не уврежда правата на трети на спора лица. В случая, безспорно се засягат интересите на петимата взискатели по спряното изпълнително дело, чийто вземания са в пъти по-големи от процесното обезпечено вземане. Следва да се има предвид, че по спряното изп. дело още преди образуване на исковото производство е извършено разпределение, поради което ищецът по гр.д.№820/2014г. дори и при положително за него решение, няма да може да се присъедини към изпълнението /чл.456, ал.1 от ГПК/. Ищецът не е и обезпечен кредитор по смисъла на чл.459, ал.1 и ал.2 от ГПК - неговото вземане не е обезпечено с налагане на запор, възбрана, нито с ипотека, залог или право на задържане /такива твърдения, още по-малко доказателства няма по делото/.

С оглед изложеното съдът намира поисканата мярка за неподходяща, поради което искането за допускане на обезпечение чрез налагането й не следва да се уважава.

Тъй като правните изводи на двете инстанции не съвпадат, то атакуваното определение следва да бъде отменено, а вместо него въззивният съд следва да постанови ново, с което да остави без уважение искането за допускане на обезпечение.       

            Ръководен от гореизложеното и на основание чл. 278, ал.2 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

           

            ОТМЕНЯ Определение №394 от 15.12.2014г., постановено по  гр.д.№820/2014г. по описа на Новозагорски районен съд, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

           

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на ЕТ „Тера – Д. П.“, гр.Нова Загора, ЕИК 030253949, със седалище и адрес на управление: гр.Н. З., ул.”В. Л.” №*, представлявано от Д. И.П. за допускане на обезпечение на предявения от него против „Инмат“ ООД, ЕИК 123156116, със седалище и адрес на управление: гр.С., бул.“А. С.“ №* иск с правно основание чл.240 от ЗЗД за връщане на дадени в заем парични суми в общ размер от 20000лв. по договори за заем от 01.09.2014г. и от 05.09.2014г., чрез налагане на обезпечителна мярка „Спиране изпълнението по изп. дело №20138370400420 на ЧСИ П. Г. с район на действие СлОС“,  като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

            Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                   2.