ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

17.02.2015 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на седемнадесети февруари……………………….

през две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

ВАНЯ АНГЕЛОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело № 62 описа за 2015 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на Т.И.Т. и Д.Г.К. срещу Определение № 388/12.12.2014г. по гр.д.№ 623/2014г. по описа на НзРС, с което е върната като нередовна подадената от искова молба и е прекратено производството по делото. Счита че от подадената първоначална искова молба и двете допълнителни такива става ясно, че е предявен иск за делба на наследствен имот. Счита че са посочени страните между които следва да бъде допусната делбата, както и имотите по отношение на които следва да се допусне делба. Счита че е определен и размера на правото на всеки от съделителите. Моли съда да отмени обжалваното определение, като постанови друго с което даде ход на делото. Претендира разноски. Иска издаване на съдебно удостоверение.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е основателна.

Производството по гр.д.№ 623/2014г. по описа на НзРС е образувано по исковата молба на Т.И.Т. и д.Г.К..  В същата се твърди че те заедно с посочените лица, като ответници са наследници на М.Е.Й.. Твърди се също така, че същата приживе е притежавала земеделска земя, която е възстановена от ОСЗГ на наследниците на С. П.У., К.П.К. и Ж.П.К.. Тъй като в тази първоначална молба не са били конкретизирани имотите чиято делба се иска, същата е оставена без движение и са дадени указания на ищците в този смисъл. След като ищците са се снабдили с удостоверение от ОСЗГ те са депозирали допълнителна искова молба , в която са изброили ответници и са посочили конкретно имотите чиято делба се иска, като същите са конкретизирани по вид, номер, площ, местност, землище. Посочени са и квотите при които претендират да бъде допусната делба. За част от изброените имоти е посочено, че са прехвърлени на трети лица, като последните са посочени като ответници.

С обжалваното определение НзРС е приел че няма предявен иск и съобразно искането в молба следва да издири кръга от съделители, предмета на делбата  и да определи размера на правота на всеки съделител, а това следва да бъде извършено от ищците. Като е приел че исковата молба е нередовна е прекратил производство по делото.

Определението следва да бъде отменено. В трите молби са налице както твърдения от фактическо естество – твърди се че ищците и ответниците са наследници по закон на общ наследодател; твърди се че в наследството на същия са изброените земеделски земи, така и е формулирано конкретно искане да бъде допусната делба на тези имоти между страните по делото. Посочено е при какви квоти се иска допускането на делбата на наследствените имоти, но дори и искането в тази си част да е непълно, то съдът е длъжен сам да определи частите от правото на собственост, дори и те да не са посочени в исковата молба.

С оглед изложеното, настоящата инстанция намира че исковата молба не е следвало да бъде връщана като нередовна. Останалите въпроси  - дали всички посочени страни са съсобственици на изброените имоти, дали същите са притежание на наследниците и т.н. касаят нейната основателност и следва да бъдат решени с акта по същество. Преценката за допустимостта на исковата молба следва да бъде извършена с оглед твърденията на ищците че са съсобственици по наследство и земеделска реституция на процесните имоти.

 Следва определението да бъде отменено и делото върнато на НзРС за продължаване на производството. Претенцията за разноски в настоящото производство е недопустима. Искането за съдебно удостоверение следва да бъде разрешено от РС, до когото е адресирано.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

                     ОТМЕНЯ Определение № 388/12.12.2014г. по гр.д.№ 623/2014г. по описа на НзРС, с което е върната като нередовна подадената от искова молба и е прекратено производството по делото.

                     Връща делото на НзРС за продължаване на производството.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: