О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 17.02.2015 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на седемнадесети февруари, през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

          ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

 СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 71 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

         Производството се движи по реда на глава XXXVII от ГПК.

 

 

         Депозирана е частна жалба от адв. М. - пълномощник на Надя Р.И. ЕГН ********** *** против разпореждане № 1312 от 28.01.2015 г. по гр.д. № 4422/2014 г. по описа на СлРС, с което е върната исковата молба, депозирана от жалбоподателката поради неотстраняване на нередовностите в срок и е било прекратено производството по делото. В частната жалба е посочено, че това разпореждане на съда е неправилно и незаконосъобразно. На жалбоподателката е бил удължен срока за изправяне на нередовностите с определение от 12.01.2015 г., а непосредствено след като е била получила това определение, срокът й е бил удължен с четири седмици. В определяният от съда срок страната била депозирана 9 бр. искови молби и е била представила удостоверение за наследници. Поради техническа грешка обаче те не били приложени по гр.д. № 4422/2014 г. на СлРС, а по тях е било образувано ново дело № 97/2015 г. по описа на СлРС. Жалбоподателката счита, че не е пропуснала определения от съда четири седмичен срок и своевременно е предприела всички действия за отстраняване на нередовностите в срок. Моли се обжалваното разпореждане да бъде отменено и делото да бъде върнато на първоинстанционния срок за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

         Пред настоящата инстанция бе изискано гр.д. № 97/2015 г. по описа на СлРС.

         От събраните по делото доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

         На 17.11.2014 г. била депозирана искова молба от адв. М., пълномощник на Н.И.. По депозираната молба съдът издал разпореждане № 3012/18.12.2014 г. с което е оставил без движение като нередовна. Съдът указал на ищцата, че в едноседмичен срок от връчване на разпореждането следва да представи 4 бр. искови молби и да посочи цената на иска, ЕГН-тата и адресите на ответниците, да впише исковите молби с отстранени нередовности в Служба по вписвания при РС – Сливен, да представи документ за внесена държавна такса, да представи удостоверение за данъчна оценка, скици на процесния имот и да уточни правния си интерес. Съобщението е било получено от жалбоподателката И. на 24.11.2014 г. Срокът по нея е изтекъл на 01.12.2014 г.

         На 27.11.2014 г. процесуалният представител на ищцата депозирал молба за удължаване на срока за отстраняване на нередовностите. Съдът удължил срока на страната с една седмица и той е изтекъл на 08.12.2014 година. По делото била депозирана допълнителна молба, с която били представени удостоверения за данъчна оценка, документ за внесена държавна такса, скица на процесния имот и е била уточнена цената на предявения иск. Отново било поискано удължаване на срока за отстраняване на нередовностите. С разпореждане на съда от 09.12.2014 г. срокът е бил продължен с две седмици до 22.12.2014 г. С допълнителна искова молба жалбоподателката отново поискала удължаване на срока. На 12.01.2015 г. съдът удължил с четири с3едмици срока и така той бил продължен до 19.01.2015 г. Междувременно на 09.01.2015 г. жалбоподателката посочила кои са ответниците по делото с техните имена, ЕГН-та и адреси. На 09.01.2015 г. депозирала пред съд с 9 бр. искови молби със съответните документи, които обаче не били приложени към процесното дело 4422/2014 г. по описа на СлРС, а по тях било образувано ново гр.д. № 97/2015 г.

         Тъй като въпреки дадените удължавания на срока за отстраняване на ередовностит3, същите не били отстранени по гр.д. № 4422/14 г. на СлРС, на 12.01.2015 г. докладчикът по делото издал разпореждане № 52, с което отново указал на страната, че следва да впише исковата молба в Служба по вписванията при РС – гр. Сливен и да представи удостоверение за наследници на С.И.М.. С това разпореждане на страната бил даден срок от една седмица от връчването му, в който тя да отстрани неизправностите. Разпореждането било получено на 14.01.2015 г. , от което следва, че срокът му е изтекъл на 21.01.2015 г.

         На 28.01.2015 г. било постановено обжалваното разпореждане № 1312/, с което била върната исковата молба, поради неотстраняване на нередовностите в срок, а именно поради непредставяне на 9 бр. искови молби с посочване на всички ответници, вписани в исковата молба, вписване на исковата молба в Службата по вписванията при РС – Сливен и представяне на удостоверение за наследници на С.И.М..

         Обжалваното разпореждане е било съобщено на жалбоподателя на 29.01.2015 г.  и в рамките на законоопределения едноседмичен срок – на 03.02.2015 г. била депозирана процесната жалба.

         Съдът намира частната жалба за процесуално допустима, като депозирана в законния срок от лица с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

         В разпоредбата на чл. 63 ал.1 от ГПК е посочено, че законните и определените от съда срокове могат да бъдат удължавани от съда по молба на заинтересованата страна, подадена преди изтичането му, при наличие на уважителни причини. В разпоредбата на ал.2 изр. 2 по чл. 63 от ГПК е посочено, че продължаването на срока тече от изтичането на първоначалния срок. От това следва извода, че най-късно до 21.01.2015г. жалбоподателката е следвало да отстрани всички нередовности по исковата молба, включително и да впише същата в Службата по вписванията при РС – Сливен. Срокът, който е бил даван на страната по първоначалното разпореждане за оставяне без движение на исковата молба е изтекъл на 19.01.2015 г. От данните по гр.д. № 4422/2014 г. и № 97/15 г. на РС – Сливен е видно, че нито към 19.01.2015г., нито към 21.01.2015 г., ищцата е била отстранила констатираните от съда нередовности на исковата молба, а именно да впише същата в Службата по вписванията на РС – Сливен. Това нейно задължения тя е следвало да изпълни и то не е възпрепятствано от обстоятелството, че депозираните 9 бр. искови молби не са били приложени към гр. д. № 4422/2014 г. на РС – Сливен, а по тях е било образувано друго гр.д. № 97/2015 г. на РС – Сливен. Останалите нередовности могат да бъдат приети за отстранени, но това задължение на страната не е изпълнено. Неизпълнението дори на едно от указанията, дадени от съда за отстраняване на нередовности по исковата молба, е основание за връщане на същата и прекратяване на производството по делото. В този смисъл РС – Сливен е действал правилно и законосъобразно и действията му следва да бъдат потвърдени.

         Предвид гореизложеното,

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

 

         ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №  1312 от 28.01.2015 г. по гр.д. № 4422/2014 г. по описа на СлРС, за връщане на исковата  молба и прекратяване на производството по делото като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

          ЧЛЕНОВЕ: