О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

02.04.2015 год.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД, гражданско отделение в закрито заседание на втори април две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: КЪНЮ ЖЕКОВ

 

като разгледа  докладваното гр. дело №  72 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

            След справка с делото съдът констатира, че от разглеждането на настоящото дело са се отвели всички съдии от състава на съда, поради което разглеждането на делото от СлОС е невъзможно. Следва делото да бъде прекратено пред СлОС и запратено на председателя на Апелативен съд – Бургас, за изпращане на компетентен за разглеждането му съд.

            С оглед изложеното и на основание чл. 23 ал.3 от ГПК, съдът

           

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

           

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 72/2015г. по описа на Окръжен съд –Сливен пред Окръжен съд –Сливен.

ИЗПРАЩА делото на Апелативен съд – Бургас, за определяне на компетентен съд за разглеждането му.

             Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: