О П Р ЕД Е Л Е Н И Е №

Гр.Сливен, 16.02.2015г

 

     СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  шестнадесети февруари, през двехиляди и петнадесети година, в състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                                   ВАНЯ АНГЕЛОВА

  като разгледа докладваното от съдия В.Ангелова в.ч.гр.дело № 74 по описа за 2015г, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

       Производството е по реда на чл.274 –чл. 279 от ГПК.

       Образувано е по жалба на С. *** чрез неговия пълномощник - адв. В.Д. срещу определение от 02.12.2014г по гр.дело  № 4070/2014га  на СлРС, с което е прекратено производството по делото и е изпратено по подсъдност на Административен съд-гр.Сливен.

       Жалбоподателят  твърди, че определението на съда е неправилно, необосновано и незаконосъобразно. С исковата молба претендирал имуществени вреди в размер на 200лв, представляващи разход за процесуална защита на ищеца срещу НП №91/27.06.2013г, издадено от инспектор Д.Д.Д., заемащ длъжността ВНД Началник на РУП-Твърдица към ОД на МВР-Сливен. Съгласно трайно установената съдебна практика на ВАС, това не били вреди, които могат да се квалифицират по чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, тъй като  разноските по такъв вид производства не представлявали вреди, които  произтичат от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на държавата или общините, нейни органи или длъжностни лица, при или по повод на изпълнение на административна дейност, поради което тяхното репариране можело да се търси по общия исков ред на ЗЗД, произтичащи от непозволено увреждане.

      Моли съда да отмени обжалваното определение и върне делото на СлРС за разглеждане по същество.

      В срока за отговор не е постъпил такъв  от насрещната страна по жалбата – Областна Дирекция на МВР гр.Сливен.

       Съдът, след като  взе предвид становищата на страните,  намира за установеното следното от фактическа страна:

       Първоинстанционният съд е бил сезиран с искова молба, подадена от С.Д.Д. ***, чрез неговия пълномощник адв.В.Д. против ОД на МВР-Сливен, за нейното осъждане да му заплати сумата 200лв, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от противоправно действие на упълномощено от директора на ответната дирекция лице, на длъжността ВНД началник на РУП-гр.Твърдица към ОД на МВР-Сливен, изразяващо се в издаване на незаконосъобразно  НП № 91/27.06.2013г, отменено с решение № 876/28.10.2013г по НАХД № 1413/2013г на СлРС. Ищецът твърди, че  претърпените имуществени вреди се изразяват в платено адв.възнаграждение за процесуално представителство по НАХД № 1413/2013г на СлРС.

       При тези твърдения в исковата молба , първоинстанционният съд е приел в обжалваното определение, че делото е подсъдно на Административен съд-гр.Сливен, а искът следва да се разгледа по реда на чл. 203 от  АПК във вр. с чл.1 от ЗОДОВ, тъй като се касае за вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица.

      Въз основа на така установените факти, съдът достигна до следните правни изводи:

      Частната жалба е  подадена от надлежна страна и в срок, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество- неоснователна.

       Предвид твърденията в исковата молба, изводът на първоинстанционният съд е правилен и в унисон с трайно установената съдебна практика, включително на смесени петчленни състави на ВКС и ВАС в този смисъл./ определение № 71 от 22.10.2014г по адм.дело № 79/2014 на 5-членен състав на ВАС/.

        В исковата молба ищецът сочи, че претендираните  вреди  произтичат от  незаконосъобразен акт-  НП № 91/27.06.2013г,   който бил издаден от административен орган и отменен с решение на съда  по  НАХД № 1413/2013г на СлРС.  Претендира  имуществени вреди от воденото административно производство, изразяващи се в платеното адв.възнаграждение за процесуално представителство в размер  на 200лв. Изложените в исковата молба обстоятелства, на които се основава иска са настъпили от установена по съдебен ред незаконосъобразност на акт, издаден от административен орган.

       На основание чл.1 ал.2 от ЗОДОВ, искът за обезщетение на  вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на държавни и общински органи и длъжностни лица, при или по повод изпълнение на административна дейност, е родово подсъден на Административните съдилища.

       Законът за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/ е специален по отношение на деликтната отговорност  и се ангажира в две хипотези, уредени в чл.1  ал.1  и чл. 2 от ЗОДОВ.

       В разпоредбата на  чл.1 ал.1 от ЗОДОВ е уредена отговорността на държавата и общините за вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

       В  чл. 2 от ЗОДОВ е  регламентира  отговорността на държавата за вреди, причинени от  разследващи органи, прокуратурата или съда.

      Разпоредбата на чл.1 ал.2 от ЗОДОВ  гласи, че исковете по чл.1 ал.1 от ЗОДОВ се разглеждат по реда на АПК

       Съобразно изричната разпоредба на чл. 128 ал.1 т.5 от АПК,  на административните съдилища са  подведомствени всички дела по искания за обезщетения за вреди от незаконни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица.

      Издаденото и отменено от съда НП № 91/27.06.2013г не е административен  акт.   Според доктрината то е юрисдикционен акт, но издателят му е административен орган, нямащ качеството на правозащитен орган,  поради  което  и съгласно чл. 128 ал.1 т.5 от АПК, делото е подсъдно на Административен съд –Сливен.

       Освен това, разпоредбата на чл.8 ал.1 от ЗОДОВ изрично  изключва възможността обезщетението за вреди, причинени при условията на чл.1 ал.1 от ЗОДОВ да се търси по общия ред.  На основание чл. 203 от АПК, искове за обезщетение за вреди, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразнни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица, се разглеждат по реда на глава единадесета от АПК, уреждаща производствата за обезщетения.

        Тъй като посочената от ищеца правна квалификация на иска не обвързва съда, а от твърденията в исковата молба става ясно, че се претендира обезщетение за имуществени вреди от отменено наказателно постановление, издадено от административен орган, правната  квалификация на иска е  по чл.1 ал.1 от ЗОДОВ.  Щом искът не е основан на гражданско-правни отношения, отговорността на ответника следва да бъде реализирана по специалния закон и ред - чл. 203 и сл. от АПК, вр. с  чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, а не по общия исков ред, при условията на института на непозволеното увреждане.       

         Мотивиран от гореизложеното, Сливенският  Окръжен  Съд,   

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на  С.Д.Д. ***, с  ЕГН **********, подадена чрез неговия  пълномощник адв. В.Д.  срещу  определение от 02.12.2014г  по гр.дело № 4070/2014г по описа на СлРС.

         Определението   е окончателно.

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: