О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 06.03.2015 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на шести март, през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                               СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 97 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството се движи по реда на глава XXXVII от ГПК.

 

         Депозирана е частна жалба от юриск. А., процесуален представител на ЕВН България електроснабдяване Ад против разпореждане № 1322/28.01.2015 г. по ч.гр.д. № 284/2015г. на РС Сливен, с което е отхвърлено заявлението на жалбоподателя за осъждане на МБАЛ „Д-р Пенкови“ ООД – Сливен да заплати сумата от 43 567,17лв. ведно със законната лихва, представляваща стойността на ползвала електрическа енергия и мрежови услуги за периода от 01.11.2014 г. до 31.12.0214 г., както и сумата от 368,58 лв. за забавено изпълнение. В жалбата се сочи, че неправилно съдът е приел, че не му е подсъдно депозираното заявление за издаване на заповед за изпълнение, тъй като претендираната главница посочена по-горе е подсъдна, съгласно разпоредбата на чл. 104 т.4 от ГПК на окръжен съд. Жалбоподателят посочва, че в случая съществува специална норма, а именно чл.107 от Закона за енергетиката която дерогира общото правило на чл. 410 ал.1 т.1 от ГПК и заявленията за издаване на заповед за изпълнение на ЕВН независимо от размера на претендираната сума са подсъдни на районен съд. Моли се обжалваното разпореждане да се отмени и делото да бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

         Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

         От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следното от фактическа страна:

         На 27.01.2015г. жалбоподателят депозирал в РС Сливен заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК против длъжника МБАЛ „Д-р Пенкови“ ООД – Сливен за сумата от 43 567,17лв. – главница ведно със законната лихва, представляваща стойността на ползвала електрическа енергия и мрежови услуги за периода от 01.11.2014 г. до 31.12.0214 г., както и сумата от 368,58 лв. за забавено изпълнение. Към заявлението били приложени справка от Търговския регистър за длъжника, както и препис извлечение от сметка. На 28.01.2015 г. съдът постановил обжалваното разпореждане № 1322 в мотивите си той е посочил, че заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение за вземания за парични суми или заместими вещи, когато искът е подсъден на районен съд, а в случая предвид размера на главницата от 43 567,17 лв. искът е подсъден на окръжен съд. С оглед на изложеното депозираното заявление било отхвърлено като неоснователно.

         Обжалваното разпореждане е било съобщено на жалбоподателя на 10.02.2015г. и в рамките на законно установения едноседмичен срок на 12.02.2015г. била депозирана процесната частна жалба.

         Като взе предвид така изложената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:

         Частната жалба е процесуално допустима като депозирана от лице с правен интерес от обжалване, разгледана по същество – основателна.

         В разпоредбата на чл. 410 ал. 1 т. 1 от ГПК е посочено, че заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение за вземания за парични суми или за заместими вещи, когато искът е подсъден на районен съд. Спрямо този текст обаче съществува специална правна норма, а именно чл. 107 от Закона за енергетиката, в който е посочено, че обществения доставчик, крайните снабдители, доставчиците от последна инстанция, операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи могат да поискат издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ал.1 от ГПК за вземаният си за доставена или пренесена електрическа енергия, както и за оказаните от тях услуги по този закон, независимо от техния размер. С оглед на тази разпоредба следва да се приеме, че независимо от стойността на предявената сума по заявлението за издаване заповед за изпълнение същото следва да се разгледа от районен съд.

         Предвид изложеното следва да се отмени обжалваното разпореждане  като неправилно и незаконосъобразно и делото да бъде върнато на Районен съд – Сливен за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

         С оглед гореизложеното,

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

 

         ОТМЕНЯ разпореждане № 1322/28.01.2015 г. по ч.гр.д. № 284/2015г. по описа на Сливенски районен съд като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

         ВРЪЩА делото на Районен съд – Сливен за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

 

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: