ОПРЕДЕЛЕНИЕ№                                    

Гр. Сливен, 26.03.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр. отделение в закрито заседание на  двадесет и пети март през две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА ,

ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

ВАНЯ АНГЕЛОВА,

като се запозна с докладваното в.гр.д.№ 110 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по молба на адв. В.Й.Д. като пълномощник на А.П.С. - длъжник в и.д. № 20147680400680 по описа на ЧСИ М. М. с район на действие ОС – Сливен, в която посочва, че е подал молба вх. № 318/15.01.2015г. по посоченото изпълнително дело, с която поискал уточняване размера на дължимите разноски, за които е уведомен с връчената ПДИ, като в било отразено да се счита като жалба срещу действията на съдебния изпълнител. До момента не е администрирана и се иска изпълнителното дело да се изиска от съда.

След изисканите справки се установява, че действително е подадена по посоченото и.д. № 20147680400680 по описа на ЧСИ М. М. с район на действие ОС – Сливен молба от адв. Вл. Д. като пълномощник на длъжника – Ант. С., в която е поискано разноските да бъдат уточнени по пера, а в случай, че не бъдат уточнени, молбата да се счита като жалба.

С разпореждане от 11.02.2015г. ЧСИ М. е направила уточнение по пера на разноските в общ размер от 341.06 лв. и с оглед направеното уточнение, на 23.02.2015г., е подадена надлежна жалба от адв. Вл. Д. като пълномощник на длъжника Ант. С., която жалба е администрирана и изпратена за разглеждане от ОС – Сливен към настоящия момент.

Във връзка с гореизложеното, съдът намира, че настоящото производство следва да се прекрати.

Поисканото уточняване в молбата с вх. № 318/15.01.2015г. е извършено от ЧСИ с разпореждане от 11.02.2015г. и същото е предмет на обжалване по реда на чл. 436 от ГПК. Поради удовлетворяване на главното искане в подадената молба с вх. № 318/15.01.2015г. не са налице предпоставките за разглеждането й като жалба против действията на ЧСИ. От друга страна е недопустимо евентуалното тълкуване на една и съща молба, като искане към различни органи и с различно значение. Със същата е сезиран частният съдебен изпълнител и липсва отправено сезиране и искане, което да е отправено надлежно до ОС – Сливен.

Водим от гореизложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 110 по описа за 2015г. на ОС – Сливен като НЕДОПУСТИМО.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

     

    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                           2.