ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

12.03.2015 год.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на…дванадесети март………… през

две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………………………….……………..и с участието на ……………………………. прокурора……..……………..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова……………ч.гр....дело № 116 …по описа за 2015 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството по настоящото дело е образувано по подадената частна жалба от М.Г.Т., в която е записано че се обжалва Определение от 21.01.2015 по гр.д.№ 2965/2014г. на СлРС.

            След справка с гр.д.№ 2965/14 на СлРС се установи, че обжалвания акт, макар и именован определение има характер на Решение за поправка на очевидна фактическа грешка на постановеното по делото Решение № 1090/23.12.2014г. по гр.д.№ 2965/2014г. По въззивната жалба срещу посоченото решение е образувано производство по в. гр.д.№ 115/2015г. на СлОС. В частната жалба се излагат съображения срещу основателността на постановеното, поправено по  реда на чл.247 от ГПК решение.  С оглед изложеното съдът намира че производството по двете дела следва да бъде обединено, тъй като с подадената частна жалба се обжалва правилността на Решение № 1090/23.12.2014г. по гр.д.№ 2965/2014г., поправено с Определение (имащо характер на решение за поправка на очевидна фактическа грешка) от 21.01.2015г. по гр.д.№ 2965/15г. в цялост.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 213 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

           

            СЪЕДИНЯВА производството по в.гр.д.№ 115/15г. на СлОС с производството по ч. гр.д.№ 116/15 на СлОС, поради връзка между делата, което да продължи под № 115/16 на СлОС.

            Определението  не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: