О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 05.03.2015 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

        СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание проведено на пети март през две хиляди и петнадесета година в състав:                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                         

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч.гр. д. N 121 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

      

        Постъпила е частна жалба от Банка „ДСК”ЕАД – София със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „М.” № *, представлявана от Р.И.Г. – гл.юрисконсулт в Регионален център Бургас, в качеството на пълномощник срещу определение от 03.02.2015г. по гр.д. № 1928/2014г. на СлРС, с което е прекратено производството по делото. В жалбата се твърди, че съобщението от съда до наследника, с което се дава срок да заяви приема или отказва наследство, трябва да бъде получено лично от всеки от наследниците и това съобщение не може да се залепя и да се счита връчено при условията на чл. 47 от ГПК поради строго личния характер на това право на наследник. В жалбата се твърди, че чл.47 от ГПК е даден като възможност за връчване на това съобщение, не само за исковете, но и за охранителните производства, поради което производството не следва да бъде прекратявано, а постановеното определение следва да бъде отменено.

        С атакуваното определение съдът е приел, че предназначените за тримата наследници документи са върнати от призовкар в цялост с отбелязване, че нито един от тях не е открит на посочения от банката адрес, а живущите там са отказали да ги получат със задължение да ги предадат на адресатите им. Призовкарят е поставил уведомление по чл.47 от ГПК. В определения от закона двуседмичен срок никой от лицата не се е явил, за да получи предназначените за него книжа. Съдът е приел, че производството трябва да се прекрати, тъй като не е възможно извършването на по-нататъшни процесуални действия насочени от целения от молителя краен резултат. В случая се цели изявление, което е лично на наследника и не е възможно да бъде извършено от процесуален представител. Поради това щом не са възможни процесуални действия и не е налице редовно връчване на предназначените за наследниците книжа и съобщения от съда, това налага на прекратяване на производството.

   Определението е неправилно. Целта на производството по чл. 51 от ЗН / а не ГПК както няколко пъти се сочи в определението на районния съд/ е по искане на всеки заинтересуван районният съдия, след като призове лицето, което има право да наследява, да му определи срок, за да заяви приема ли наследството или се отказва от него.  Ако в дадения му срок наследникът не отговори, той губи правото да приеме наследството. В случая не е необходимо да е налице изявление. Съдът е длъжен само да определи срок и да съобщи на наследниците, че в този срок те следва да направят изявление. Всички съображения на районния съд че, се цели изявление, което е лично на наследника са неправилни, тъй като със своя акт съдът не цели изявление от наследника, а само дава възможност това да се направи. Поради това не е необходимо и назначаване на особен представител. Достатъчно е съобщението за дадения от съда срок да бъде връчено по някой от регламентираните в закона начини.

Ето защо съдът намира, че подадената частна жалба е основателна и следва да бъде уважена като атакуваното определение следва да бъде отменено и делото да се върне на районния съд за приключване на процедурата по чл. 51 от ЗН, чрез определяне на подходящ срок, в който наследниците да заявят дали приемат или не наследството, като се съобщят и последиците от липсата на изявление в дадения срок и  се впише в книгата, предвидена в чл. 49, ал. 1 от ЗН.

 

 

 

 

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

       

 

        ОТМЕНЯ определение от 03.02.2015г. по гр.д. № 1928/2014г. на СлРС, с което е прекратено производството по делото.

 

ВРЪЩА делото на СлРС за приключване на производството по реда на чл. 51 от ЗН.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: