О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

Гр. Сливен, 25.03.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и пети март  през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

                                                                          ВАНЯ  АНГЕЛОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз. ч. гр.д. № 122 по описа за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

Депозирана е частна жалба от „БАНКА ДСК“ ЕАД – София срещу определение от 03.02.2015г. постановено по ч.гр.д. № 1931/2014г. на РС – Сливен, в частта с която производството по делото е прекратено.

Частния жалбоподател твърди, че неправилно първоинстанционния съд е приел, че в производството по чл. 51 ЗН е неприложима разпоредбата на чл.47 ГПК поради строго личния характер на това право на наследника. Поради това, неправилно е постановил прекратяване на производството по отношение на наследника М.А.И.. Моли съда да отмени определението, в тази му част като неправилно и незаконосъобразно и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

След анализ на изложеното в жалбата и приложените писмени доказателства по ч.гр.д. № 1931/2014г. на РС – Сливен, настоящия въззивен съд намира за установено следното :

Пред РС – Сливен по молба на „БАНКА ДСК“ ЕАД е образувано производство по реда на чл.51 от ЗН с искане да бъдат призовани наследниците на А.Д.И., починала на 16.09.2013г. да заявят приемат или се отказват от наследството.

На наследниците А.И.И., А.А.И. и В.А. И. е връчено съобщение от съда с указание да бъде заявено в едномесечен срок приема ли наследството на починалата А.Д.И..

Наследникът М.А.И., син на починалата А.Д.И., не е намерен на заявения от него постоянен и настоящ адрес. При залепване на уведомление по реда на чл.47 ГПК, в указания двуседмичен срок не се е явил в канцеларията на съда за получаване на книжата и съобщението до него.

С определение от 03.02.2015г. производството по ч.гр.д. № 1931/2014г. на СлРС е прекратено по отношение на наследникът М.А.И..

Съобщението за прекратяване на делото е връчено на „Банка ДСК“ ЕАД на 05.02.2015г., като на 11.02.2015г. е депозирана разглежданата частна жалба.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Частната жалба е депозирана в законоустановения срок от лице, което има правен интерес от обжалването срещу съдебен акт, който подлежи на инстанционен контрол, поради което се явява допустима.

Разгледана по същество се явява основателна.

Съгласно разпоредбата на  чл. 51, ал.1 от ЗН по искане на всеки заинтересован районният съд определя срок на лице, което има право да наследява, да заяви дали приема наследството или се отказва от него. Последица от неприемането на наследството в дадения от съда преклузивен срок, съгласно чл. 51, ал.2 от ЗН, е загубване на правото на наследника да приеме наследството впоследствие.

Производството по чл. 51 от ЗН е охранително. При неговото развитие всеки от наследниците по закон може самостоятелно да заяви в посочен от съда срок дали приема или се отказва от наследството. Ако в дадения му срок наследникът не отговори, той губи правото да приеме наследството. Процедурата има за предмет имуществено, а не лично право и няма императивно изрично изискване както за лично явяване, така и за призоваване чрез лично връчване на призовки и съобщения. В случая е налице редовно връчване на съобщението до наследника М.А.И. по реда на чл. 47, ал.5 ГПК. При изтичане на указания от съда срок, следва да бъдат приложени последиците на чл. 51, ал.2 от ЗН., без да е необходимо назначаването на особен представител. По този начин ще бъде спазено и изискването на чл. 540 от ГПК за приложимите в охранителното производство процесуални норми.

Предвид изложеното, атакуваното определение се явява неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия въззивен съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 03.02.2015г. В ЧАСТТА с която е прекратено производството по ч.гр.д. № 1931/2014г. на РС – Сливен по отношение на М.А.И. с ЕГН ********** *** – наследник на А.Д.И., б.ж. на гр. Сливен, починала на 16.09.2013г.

 

Връща ч.гр.д. № 1931/2014г. на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ :