ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 21.07.2015г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на  двадесет и първи юли през две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

като се запозна с докладваното гр.д. № 127 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба, с която Н.С.К. предявява против Н.Ж.Н., Г.И.Г. – Н., С. Д. Т. и „ЕВРО 2003“ ЕООД предявява искове за обявяване относителната недействителност на договор за пордажба на идеални части от правото на собственост върху недвижим имот, както и за продажба на дружествени дялове от капитала на „Петроний 66“ ООД.

С протоколно определение от 30.06.2015г. производството е спряно по взаимно съгласие на страните на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК.

С молба от 20.07.2015г. ищецът е поискал делото да се прекрати. Посочва, че извънсъдебно са уредени изцяло отношенията във връзка с които е предявил исковете по чл. 135 от ЗЗД, поради което се отказва от тях.

Правната квалификация на искането е по чл. 233 от ГПК и съдът намира, че то следва да бъде уважено.

Изявлението за прекратяване на производството поради отказ от предявените искове е направено от лице, което разполага с правомощия за разпореждане с предмета на делото.

Същевременно са отпаднали причините за спиране, поради което производството следва да се възобнови и да се прекрати, поради отказ на ищеца от предявените искове.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВЪЗОБНОВЯВА и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 127 по описа за 2015 на ОС – Сливен поради ОТКАЗ на ищеца Н.С.К., ЕГН ********** *** от предявените от него против Н.Ж.Н., ЕГН **********, Г.И.Г. – Н. с ЕГН ********** ***, С.Д. С. с ЕГН ********** *** и „ЕВРО 2003“ ЕООД с ЕИК 119607182 със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „П.Я.“ № 9, искове за обявяване относителната недействителност на договор за продажбата на идеални части от недвижим имот, обективирана в Нотариален акт № 127 том VII рег. № 10628 дело № 1141 от 2014 г. на Нотариус Е. Ш., рег. № 128 в НК, с район на действие РС - Сливен, с продажна цена 9 500.00 (девет хиляди и петстотин) лева и за обявяване относителната недействителност на договор за продажбата на дружествени дялове от капитала на търговското дружество „ПЕТРОНИЙ 66" ООД, ЕИК 201446580, обективиран в Договор за прехвърляне на дружествени дялове, с нотариална заверка на подписите рег.№ 11054/19.11.2014 г. на Нотариус Е. Ш., рег.№ 128 в НК, с район на действие РС -Сливен, с продажна цена 1 500.00 (хиляда и петстотин) лева.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: