ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

03.08.2015 год.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на…трети август………… през

две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……..и с участието на  прокурора…..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова……гр...дело № …142 .по описа за 2015 година, за да се произнесе съобрази:

            Постъпила е молба от ищцата, с която заявява че се отказва от предявените искове и моли производството да бъде прекратено. Молбата е допустима и производството следва да бъде прекратено. При отказ не е необходимо съгласието на ответната страна

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 233 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 142/15 по описа на СлОС породи отказ от иска.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: