О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

гр. Сливен, 26.03.2015 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                                              МАРИЯ БЛЕЦОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.ч.гр. д.  N 164 по описа за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Чрез ЧСИ е постъпила жалба от длъжник против постановление за възлагане и се движи по реда на гл. ХХХІХ, р-л І от ГПК.

Жалбата е подадена от един от длъжниците по по изп.д. № 20128370401340 и с нея той иска да бъде отменено постановлението за възлагане от 23.01.2015г. на ЧСИ рег. № 837 по посоченото дело, тъй като се установило, че той /длъжникът/, не бил собственик на част от имота, който се продава. Представя копия от 3 бр. нотариални акта.

Насрещната страна – взискател по изпълнителното дело е подала писмен отговор, с който заявява, че счита жалбата за недопустима, а ако съдът я приеме за допустима – намира, че тя е неоснователна. Излага съображения във връзка с липсата на условията, заложени в законовата норма на чл. 435 ал. 3 от ГПК, даващи основание на длъжника да атакува постановлението за възлагане. Иска отхвърляне на жалбата..

ЧСИ е поредставил писмени мотиви, с които описва хронологически действията си и заявява, че е извършил своевременно проверка на собствеността преди извършването на описа и го е описал с новите идентификатори. При изготвянето на новата КК процесният ПИ е попадал в границите на два отделни имота, подробно описани в Протокола за описа - № 67338.521.119, с площ 447 кв.м. и ½ ид.ч. от № 67338.521.118. Тъй като е било извършено неправилно заснемане по този начин, била отправена молба до СК за промяна на кадастралната карта с цел премахване на неправомерно създадената съсобственост по отношение на ½ ид.ч. от № 67338.521.118. Службата по кадастъра предприела действия в тази насока, изготвена била скица-проект от м. 08.2014г., за правилното заснемане на имота като самостоятелен такъв, а не съставен от два отделни и в съсобственост имоти. След изменението на Заповедта за одобряване на КК в тази част, била променена скицата на имота, изготвена била нова възбрана на имота, вече с най-новия идентификатор - № 67338.521.191, а първоначалната възбрана била заличена. В обобщение ЧСИ заявява, че изготвеното постановление за възлагане е съобразено с извършената последна промяна на идентификацията на имота и той е описан съгласно новата скица.  Освен това, съгласно ипотечния договор, извършената справка в имотния регистър и с оглед описаната промяна на идентификатора, се е установило, че целият, описан в обжалваното постановление за възлагане имот № 67338.521.191, е собственост на ипотекарните длъжници, в това число – и на жалбоподателя.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя, взискателя и обясненията на ЧСИ, съдът намира жалбата за недопустима по следните съображения:

Съгласно разпоредбите на  ГПК основанията за атакуване на действията на СИ и лицата, разполагащи с легитимация за това, са изчерпателно и лимитативно определени от правната норма и разширяване на обсега й на действие в която и да е от двете посоки, е недопустимо.

Длъжникът по изпълнителното дело разполага с възможност да атакува пред съда действията, изброени в чл. 435 ал. 2 от ГПК, както и, съгласно ал. 3 на чл. 435,  постановлението за възлагане. В настоящия случай не е налице никоя от хипотезите на чл. 435 ал. 2 от ГПК.

С жалбата са инвокирани оплаквания единствено по отношение на това, че правото на собственост принадлежало освен на жалбоподателя, и на други лица, което не представлява самостоятелно основание за обжалване. Дори да се приеме, че жалбата е насочена срещу постановлението за възлагане на този имот, то правната норма конкретно и ограничително е разписала основанията, при наличието на които се поражда правото на жалба за всички активно легитимирани от разпоредбата на чл. 435 ал. 3 от ГПК лица, включително длъжника – наддаването да не е било извършено надлежно, или имуществото да не е било възложено по най-високата предложена цена. Такива обстоятелства нито са въвеждани като атакуващи доводи, нито са обективно констатирани.

На последно място, за яснота, може да се отбележи само, че видно от представените по изп.дело документи, описаният имот е собственост на всички ипотекарни длъжници, като единият е и длъжник в изпълнителното производство - жалбоподателят. Той няма правен интерес по начало да възразява за накърнени чужди вещни права – такава възможност имат само лицата, чиито материални интереси са засегнати. Жалбоподателят има интерес да брани единствено своето право на собственост, ако трети лица, съсобственици, считат, че чрез принудителното изпълнение се нарушава тяхно право, само те разполагат с  предвидения в ГПК инструментариум за защита, и то в по-ранен момент, съгласно чл. 435 ал. 4 от ГПК, респективно – по исков път. Освен това в изпълнителното производство е регламентирана възможност за изпълнение върху съсобствен имот, дори когато задължението е само на единия от съсобствениците, а в случая се установява, че целият описан и продаден имот е бил ипотекиран от собствениците му за обезпечение на задължението на единия от длъжниците в изпълнителното производство.

По тези съображения настоящият състав намира, че жалбата е недопустима и следва да се остави без разглеждане.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба вх.№ 1483 от 19.02.2015г. против действия на ЧСИ по изп.д. № 20128370401340 на ЧСИ рег. № 837 и район на действие района на СлОС, подадена от длъжника А.Д.П. ЕГН **********, с която се атакува постановление за възлагане на недвижим имот с идент. № 67338.521.191 от 23.01.2015г., като  НЕДОПУСТИМА.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№ 164/15 на СлОС като НЕДОПУСТИМО.

 

 

Определението подлежи на обжалване пред БАС в седмичен срок от връчването.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

         ЧЛЕНОВЕ: