О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 26.03.2015г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести март през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:    МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова гражданско дело №167 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството се движи по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

            Образувано по жалба на длъжника Р.С.В. срещу действията на ДСИ при СлРС по изп. дело №112/2015г. по описа на СИС при СлРС, изразяващи се в изпращане на покана за доброволно изпълнение.

В жалбата си жалбоподателката твърди, че изпратената й покана за доброволно изпълнение нарушава правата й, регламентирани в ЕКПЧ в чл.3 и чл.8. Освен таво излага обстоятелства относно условията в Затвора – Сливен, представляващи нарушение на чл.3, чл.6 и чл.13 от ЕКПЧ. Излага съображения относно неправилното присъждане на сумата по изпълнителния лист, представляваща юрисконсултско възнаграждение на юрисконсулта на ГДИН по административно дело. С молбата е направено искане за предоставяне на правна помощ.

В законоустановения срок е подадено становище по жалбата от другата страна в изпълнителното производство – взискателя ГДИН към МП – София, който оспорва жалбата като неоснователна. Посочва, че юрисконсултското възнаграждение в административното производство е правилно присъдено, като не е необходимо издаване на разходни ордери и фактури за получаването му. Същото е определено по реда и размера в Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения.

            На основание чл.436, ал.3 от ГПК съдебния изпълнител е депозирал формални писмени обяснения, в които посочва, че жалбата е недопустима като просрочена.

След като се запозна с жалбата и с документите, съдържащи се в изпратеното от съдебния изпълнител изпълнително дело №112/2015г. на ДСИ при СлРС, съдът констатира следното:

Производството по изпълнително дело №112/2015г. по описа на СИС при СлРС е образувано по молба на ГД „Изпълнение на наказанията“ въз основа на изпълнителен лист от 06.02.2014г., издаден по адм.д.№261/2011г. на Административен съд - Сливен, с който е осъдена Р.С.В. да заплати на ГДИН – София сумата от 150лв. разноски по делото.

На 05.02.2015г. на длъжника Р.В. е връчена лично покана за доброволно изпълнение, в която е посочена дължимата сума.

            Жалбата на Р.В. против връчената й ПДИ е изпратена по пощата с пощенско клеймо 23.02.2015г.  

            С оглед така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Подадената от длъжника Р.С.В. жалба против действията на ДСИ при СлРС, изразяващи се във връчване на покана за доброволно изпълнение е недопустима, тъй като обжалваното действие на съдебния изпълнител са извън изчерпателно изброените в чл. 435, ал. 2 и ал.3 ГПК действия, които подлежат на съдебен контрол по жалба на длъжника по изпълнителното производство.

В разпоредбата на чл.435, ал.2 и ал.3 от ГПК са изброени изчерпателно действията на съдебния изпълнител, които длъжникът може да обжалва, а именно: постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, постановлението за разноските и постановлението за възлагане.

В случая, оплакванията на жалбоподателката – длъжник са единствено и само спрямо връчването на ПДИ, както и по отношение дължимостта на вземането, предмет на изп. производство. Връчването на ПДИ не е действие, което подлежи на обжалване, а изложените съображения относно неправилното присъждане на сумата по изпълнителния лист са неотносими. Вземането е установено с влязло в сила съдебно решение и не подлежи на съдебен контрол. Следва само да се посочи, че съдебния изпълнител е обвързан от посоченото в изпълнителния лист, който за него поражда задължение за изпълнение на вземането, така, както е посочено в изпълнителния лист. Следователно жалбата, насочена срещу връчването на покана за доброволно изпълнение е недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати.

Освен това, само следва да се отбележи, че жалбата е и просрочена с оглед разпоредбата на чл.436, ал.1 от ГПК – подадена на 23.02.2015г. /пощенско клеймо от тази дата/, а обжалваното действие е съобщено на 05.02.2015г. /тогава е връчена ПДИ/.

С жалбата е направено искане за допускане на правна помощ, но с оглед недопустимостта на жалбата съдът ще остави искането без уважение, с оглед разпоредбата на чл.24, т.2 от Закона за правната помощ.

С оглед на изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на длъжника Р.С.В. за предоставяне на правна помощ в производството по обжалване действията на ДСИ по изп.д.№112/2015г. по описа на СИС при СлРС, поради недопустимост на обжалването.

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от длъжника Р.С.В. *** срещу действията на ДСИ при СлРС по изп.д.№112/2015г. по описа на СИС при СлРС, изразяващи се във връчване на покана за доброволно изпълнение, като НЕДОПУСТИМА.

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№167/2015г. по описа на  Сливенски окръжен съд, като недопустимо.

 

 

            Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски апелативен съд.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                           2.