О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 01.04.2015 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                         СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                         

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 179 по описа за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по частна жалба срещу определение № 598/23.03.2015 г. по гр. д.№ 817/2015 г. на СлРС, с което  е оставена без уважение като неоснователна молбата на жалбоподателя за допускане на обезпечение на предявен иск чрез налагане на обезпечителна мярка „Запор на вземане по изпълнително дело”. Сочи се, че съдът е приел, че обезпечителната мярка не е подходяща и не съответства на обезпечителната нужда, тъй като става въпрос за запор на вземане, по което ищецът е длъжник , а запор на вземането се налагало единствено на трето задължено лице, съобразно разпоредбата на чл. 450 ал. 3 от ГПК. Съдът е приел, че ищецът не се явява трето задължено лице и съгласно хипотезата на чл. 508 ал. 3 от ГПК са налице обстоятелства, които изключват обезпечителната нужда.  Счита се, че  становището на районния съд е неправилно тъй като този съд се е позовал на разпоредби касаещи изпълнителния процес, а освен това запор се налага на страна в исковия процес когато бъде допуснато обезпечението. Развиват се съображения за това и се сочи,  че необосновано е становището на съда, че исканата обезпечителна мярка не е подходяща и не съответства на нуждата на ищеца. Исканите обезпечителни мерки са регламентирани в чл. 397 ал. 1 от ГПК и молителят е посочил тази, която е подходяща. Няма пречка да бъде наложен запор на вземане като е важно да е налице такова вземане и е без значение субекта, който го дължи. В молбата за допускане на обезпечение е обяснено пространно фактическата обстановка, представени са били и писмени доказателства, от които е видно, че е налице изключителна нужда ищецът да обезпечи иска си. Моли се да бъде отменено определението и да бъде допуснато исканото обезпечение, чрез налагане на посочената обезпечителна мярка.

Производството е образувано по повод подадена искова молба от „Агатранс” ООД - Сливен против „Хелиос Груп 2008” ЕООД, с което се претендира заплащане на суми по посочени фактури. С исковата молба е направено искане за допускане на обезпечение чрез налагане на обезпечителна мярка”запор на вземането по изпълнително дело”. С атакуваното определение районният съд е отказал допускането на  исканото обезпечение, като е приел че се иска запор на вземане, по което ищецът е длъжник.  Развил е съображения, като се е позовал на нормите на чл. 450 ал. 3 от ГПК, чл. 507 и сл. от ГПК. Посочено е, че в случая ищцовото дружество не се явява трето задължено лице и е приел, че не са налице предпоставките за допускане на обезпечение.

Настоящият състав намира частната жалба за неоснователна. Извън съображенията на районния съд следва да бъде посочено, че в случая не е аргументирана нуждата от налагане на тази обезпечителна мярка. Касае се за спор между търговци, като размерът на претендираната сума не е голям. Не подкрепени са твърденията , изложени в молбата за обезпечение, че ответникът се намира в затруднено финансово състояние, поради което можел да не заплати сумата при евентуално позитивно за ищеца съдебно решение. Така следва да се приеме, че в случая не са налице предпоставките на чл.391 от ГПК, тъй като не може да бъде направен извод, че без допускане на обезпечението за ищеца ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата по решението. Поради това като е оставил без уважение молбата съдът е постановил законосъобразен и правилен съдебен акт.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ без уважение частната жалба на  „Агатранс” ООД, ЕИК119053085, със седалище и адрес на управление: гр. С., кв. „Р.”, ул. „Г.О.” № *, представлявано от управителя А.К.А. против определение №598/23.03.2015 г. по гр. д.№ 817/2015 г. на Сливенския районен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

                                               ЧЛЕНОВЕ: