О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 02.04.2015 г.

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на втори април, през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

 СТЕФКА М.

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 182 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

         Производството се движи по реда на глава XXXVII от ГПК.

 

 

         Депозирана е частна жалба от адв. Г.М. - пълномощник на С.И.И., ЕГН ********** ***, против определение № 348/18.02.2015г. по гр.д. № 107/2015г. по описа на СлРС, с което е прекратено производството по делото.

         В жалбата се сочи, че решението е незаконосъобразно, тъй като съдът неправилно за да прекрати производството по гр.д. № 107/2015г. по описа на СлРС се е позовал на влязло в сила решение № 902/30.11.2009г. по гр.д. № 2677/2009г. по описа на РС Сливен. Предявеният иск по гр.д. № 2677/2009г. по описа на РС Сливен бил с правно основание чл.108 от ЗС, а настоящият иск, който бил предявен бил с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК, става въпрос за два различни иска, поради което не следвало да се приложи разпоредбата на чл.299 ал.2 от ГПК и производството по делото да бъде прекратено. 

         От събраните по делото доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

         На 13.01.2015г. била депозирана искова молба от М.М.И. и С.И.И.,*** против Р. В.Р. и Р. К.Р.,***. В петитума на исковата молба е направено искане за признаване за установено по отношение на ответниците, че ищците са собственици на НУПИ ХХVI – 948 кв.16 по плана на гр. Кермен, община Сливен с площ от 2050 кв.м. при граници: север УПИ III-140 и УПИ IV-140, изток УПИ VIII-138, юг НУПИ IX 138 и запад улица, УПИ XVIII-949, УПИ XIX-142 и УПИ XI-142 на основание изтекла придобивна давност. Направено е искане да бъде отменен нотариален акт № 190, том 7 дело 2861/1975г., както и нотариален акт № 1, том I, дело № 1/2004г.

         На 30.11.2009г. по гр.д. № 2677 по описа за 2009г. на СлРС е било постановено решение № 902, с което е бил отхвърлен като неоснователен и недоказан предявеният от ищците по гр.д. № 2677/2009г. по описа на СлРС М.М.И. и С.И.И.,***, ищци и по настоящото дело против Р. В.Р. и Р. К.Р.,*** ответници по гр.д. № 2677/2009г. по описа на СлРС, както и по настоящото дело иск по чл.108 ал.1 от ЗС за ревандикация на поземлен имот УПИ ХХVI – 948 кв.16 по плана на гр. Кермен, община Сливен с площ от 2050 кв.м. С това решение е бил отхвърлено и искането за отмяна на нотариален акт № 190, том 7 дело 2861/1975г. Искът, във връзка с който е било образувано гр.д. № 2677 по описа за 2009г. на СлРС е бил с правно основание чл.108 ал.1 от ЗС. В исковата молба се е твърдяло, че ищците са придобили процесния имот на основание давностно владение.

         На 18.02.2015г. СлРС постановил обжалваното определение № 348. С него приел, че с влязлото в сила решение № 902/2009г. по гр.д. № 2677/2009г. на РС Сливен, предявеният пред него спор вече бил решен, поради което е недопустимо неговото пререшаване, с оглед на разпоредбата на чл. 299 ал.1 от ГПК. 

         На 04.03.2015г. на жалбоподателя е било съобщено за постановеното определение № 248 и на 10.03.2015г. в рамките на законоустановения едноседмичен срок е била депозирана процесната частна жалба.

         Съдът намира частната жалба за процесуално допустима, като депозирана в законния срок от лица с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява основателна.

         Действително в разпоредбата на чл. 299 ал.2 от ГПК е посочено, че повторно заведеното дело се прекратява служебно от съда. В настоящия случай се констатира идентичност на страните – ищци и ответници, както и на процесния имот по повод на който са предявени исковете. И в двата случая се претендира придобиване на собственост на основание давностно владение. С втората искова молба е направено допълнително искане за отмяна на нотариален акт № 1, том I, дело № 1/2004г. Следва да се отбележи, че искът по чл.108 ал.1 от ЗС инкорпорира в себе си и иска по чл. 124 ал.1 от ГПК за установяване на право на собственост. Очевидно е, че в случая става въпрос за претенции по отношение на един и същи недвижим имот. Ищците са се позовали на придобивна давност, изтекла в тяхна полза съгласно предвидения срок в закона. Дори и да има постановено решение по отношение на правото на собственост на един имот, е възможно във времето да се претендира придобиването му на основание давностно владение, тъй като е възможно и след постановяване и влизане в сила на съдебното решение да тече нов давностен срок. Срокът на придобивната давност ще бъде съобразен с датата на влизане на съдебното решение в сила и по този начин новият предявен иск ще бъде основателен или неоснователен. В настоящия случай, предвид датата на постановяване на съдебното решение № 902/30.11.2009г. по гр.д. № 2677/2009г. по описа на РС Сливен, най-вероятно придобивният давностен срок в хипотезата на недобросъвестно владение няма да е изтекъл, но ще е изтекъл срока за придобивна давност при добросъвестно владение. При всички случаи исковата молба е следвало да бъде оставена без движение и на ищеца да бъде указано допълнително да посочи каква придобивна давност претендира, че е изтекла в негова полза и какъв е давностния период, на който основава своята претенция. Едва след уточняване на тези въпроси съдът би могъл да прецени дали следва да прекрати производството по делото, тъй като се касае за давностни претенции, които са били предмет на разглеждане по предходното дело или се касае за нови претенции за друг давностен период. Във втория случай съдът ще следва да разгледа делото по същество и да се произнесе със съдебно решение.

         Като взе предвид изложеното по-горе, съдът счита, че следва да отмени обжалваното определение и да върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия по него. 

 

 

         Предвид гореизложеното,

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

 

         ОТМЕНЯ определение № 348/18.02.2015г. по гр.д. № 107/2015г.  по описа на СлРС, за прекратяване на производството по делото като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

        

         ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

 

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

          ЧЛЕНОВЕ: