О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

 

гр.Сливен, дата 08.04.2015г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на осми април, две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

МАРИЯ БЛЕЦОВА

 

 

 

 като разгледа докладваното от съдия М.БЛЕЦОВА частно гражданско дело № 184  по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството се развива по реда на чл. 437 вр. чл. 463 от ГПК.

 

Образувано е по жалба на адв. Д., пълномощник на Д.И.К. ЕГН ********** *** взискател по изп.д. № 20128370400854 на ЧСИ П.Г. с район на действие ОС – Сливен против разпореждане от 26.02.2015 г., с което е била обявена за нестанала проведената от 24.06.2014 г. до 24.07.2014 г. публична продан на недвижим имот и е намалено вземането  по отношение на длъжника С.Г.К. *** със сумата от 2250.00 лв., представляваща 10% от начално определената продажна цена на имота. В жалбата се посочва, че разпореждането е незаконосъобразно и че следва ЧСИ да изготви постановление за възлагане на  недвижимия  имот върху взискателя, тъй като вземането му надвишава както задатъка, така и продажната цена на процесния имот. Жалбоподателят заявява, че ипотекарният кредитор , в случай, че има вземане към длъжника С.К., следва да представи изпълнителен лист по делото или да присъедини делото си към настоящото, като в случай че ипотекарният кредитор се присъедини към настоящото изпълнително дело, на основание чл.456 ал. 2 от ГПК следва да бъде насрочена дата за разпределение по чл. 460 от ЗЗД във вр. с чл.136 от ЗЗД. Моли се обжалваното разпореждане да бъде отменено.

В законния срок не е депозирано становище на останали страни по изпълнителното дело.

В обясненията дадени по реда на чл.436, ал. 3 от ГПК ЧСИ Г. е изложил мотиви, в които е посочил, че жалбата е недопустима предвид разпоредбата на чл.435 ал.1 от ГПК. Въпреки това е заявил, че жалбата е и неоснователна, тъй като отнемането на задатъка е било извършено напълно законосъобразно и правилно.

Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

От събраните по делото доказателства, преценени в тяхната съвкупност, съдът установи следното от фактическа страна:

Изпълнително дело № 20128370400854 при ЧСИ Г. е било образувано на 06.08.2012 г. във връзка с депозирана молба от Д.К.. Към молбата бил приложен изпълнителен лист от 02.08.2012г., с който Г.Н.К., С.Г.К. и ЕТ „Г.К.“ са били осъдени да солидарно заплатят на Д.К. сумата от 22900 евро и разноски.

На длъжниците били връчени надлежни покани за доброволно изпълнение.

За удовлетворяване на вземанията на взискателя е била предприета публична продан на недвижим имот собственост на С.К., а именно ½ ид.ч. от жилищна еднофамилна сграда с идентификатор №67338.516.59.1, по отношение на който била вписана законна ипотека от  „Райфайзенбанк България“ АД гр. Сливен. Взискателят по делото Д.К. направил единственото наддавателно предложение за покупката на имота, но тъй като същият е бил обявен с начална продажна цена 22500.00 лв., а вземането на взискателя е било в по-голям размер, К. направил наддавателното предложение без да внася предварителен задатък. С протокол от 25.07.2014 г. ЧСИ обявил за купувач на недвижимия имот Д.К. за сумата от 22501.00 лв.

На 31.07.2014 г. до ипотекарния кредитор било изпратено съобщение от ЧСИ, с което същият бил уведомен за започнатата публична продан и за това, че за купувач по делото е обявен Д.К.. Било поискано банката да посочи актуалният размер на дълга на С.К..

С писмо от 16.09.2014 г. „Райфайзенбанк България“ АД уведомило ЧСИ, че към 12.09.2014 г. общото задължение на С.К. е в размер на 16801.03 лв. Банката обаче не представила изпълнителен лист и не е поискала да бъде конституирана като взискател по делото.

На 20.02.2015 г. ЧСИ изпратил съобщение на взискателя К., в което посочил, че следва да внесе по негова сметка сумата от 16801.03лв., която да послужи за замяна на обезпечението на ипотекарния кредитор, тъй като неговото обезпечение – ипотека, вече щяло да бъде невъзможно да обезпечи вземането му когато имотът бъде възложен на взискателя като купувач. На взискателя бил указан едноседмичен срок, в който да внесе посочената по-горе сума. В указания срок взискателят не внесъл сумата от 16801.03 лв., а изказал становище, че това разпореждане на ЧСИ е неоснователно, тъй като ипотекарният кредитор не се е бил присъединил към изпълнителното дело.

На 26.02.2015 г. било постановено обжалваното разпореждане №7369. С него ЧСИ приел, че тъй като взискателят не е внесъл сумата от 16801.03 лв., с която да обезпечи вземането на ипотекарния кредитор, същият следва да бъде санкциониран със сумата от 2250.00 лв., представляваща 10% от начално определената продажна цена на имота, тъй като цената на имота не е била заплатена от взискателя –купувач. Освен това ЧСИ обявил публичната продан на процесния имот за нестанала.

Обжалваното разпореждане било съобщено на взискателя К. на 27.02.2015 г. и на 06.03.2015 г. била депозирана настоящата жалба.

От така установената фактическа обстановка, съдът направи следните изводи:

         Частната жалба е процесуално недопустима . Същата е подадена в срок, но са обжалвани действия от взискателя, които не подлежат на обжалване .

         В 435 ал. 1 от ГПК са регламентирани действията на СИ , които могат да бъдат обжалвани от взискателя по изпълнението . Там е посочено, че взискателят може да обжалва отказа на съдебния изпълнител да извърши искано изпълнително действие, както и спирането и прекратяването на принудителното изпълнение. В настоящия случай действието , което се обжалва е обявената за нестанала публична продан на недвижим имот и  намалянето  на вземането  по отношение на длъжника С.Г.К. *** със сумата от 2250.00 лв., представляваща 10% от начално определената продажна цена на имота. Тези действия на ЧСИ нямат характера на изпълнително действие, тъй като изпълнителните действия са тези, с които  пряко се реализира способ за събиране на вземанията по изпълнителното производство. Те не представляват и спиране или прекратяване на принудителното изпълнение. Ето защо те не попадат сред действията на ЧСИ, които взискателят може да обжалва по реда на чл. 435 ал.1 от ГПК, поради което производството по делото следва да бъде прекратено като недопустимо.

 

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.И.К. ЕГН ********** *** против разпореждане  от 26.02.2015 г.,  на ЧСИ П.Г. ., с което е била обявена за нестанала проведената от 24.06.2014 г. до 24.07.2014 г. публична продан на недвижим имот и е намалено вземането  по отношение на длъжника С.Г.К. *** със сумата от 2250.00 лв., представляваща 10% от начално определената продажна цена на имота.

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 184 по описа на Сливенския окръжен съд за 2015 г. поради недопустимост на жалбата.

 

         Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението пред БАС .

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: