О   П   Р    Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

Гр. Сливен, 30.04.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на тридесети април  през две хиляди и петнадесета година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 222 по описа на СлОС за 2015г., за да се произнесе съобрази следното :

         Предявена е искова молба от Д.Ж.Д. против А.Г.В., Г.Д.И. и А.Д.В., в качеството им на наследници на починалия Д.А.Д. – В., с искане за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 1000лева – частична претенция и обезщетение за имуществени вреди в размер на 200лева – частична претенция.

         Съгласно разпоредбата на чл. 104, т.4 от ГПК на Окръжния съд като първа инстанция са подсъдни искове по граждански дела с цена на иска над 25 000 лева, с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет. Предявените претенции са с цена на исковете под предвидения праг, тъй като цената на иска се определя от частично предявения размер, а не пълния такъв.

         Предвид горното, настоящето производство пред СлОС следва да бъде прекратено и делото изпратено за разглеждане на родово компетентния съд, а именно Сливенски районен съд.

         Мотивиран от горното и на осн. 118, ал.2 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

Прекратява производството по гр.д. № 222/2015г. пред СлОС.

 

Изпраща делото за разглеждане на Сливенски Районен съд по компетентност.

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Бургаски Апелативен съд.

 

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :