ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

08.05.2015 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на осми май……………………….

през две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

ВАНЯ АНГЕЛОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело № 226 описа за 2015 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на П.М.П. срещу Определение № 717/01.04.2015г. по гр.д.№ 256/2015г. по описа на СлРС, с което е прекратено производството по делото. Счита че неправилно СлРС е приел че исковата молба е нередовна и я е върнал на ищеца. Твърди че е отстранил всички нередовности на същата. Счита че при постановяване на определението за прекратяване на производството, съдът поради опущение не взел предвид представените от него писмени доказателства с молба, с които отстранява нередовностите, съобразно указанията, а именно: скица и спрака за характеристиките на имота, данъчна оценка на същия и извлечение от Регистър на зем. Земи и гори в землището на град Сливен.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е основателна.

Производството по гр.д.№ 256/2015г. по описа на СлРС е образувано по исковата молба на П.М.П. *** по иск с правно основание чл. 124 от ГПК , за признаване за установено по отношение на ответника, че ищецът е собственик на имот с идентификатор 67338.301.175 по КК на град Сливен, одобрена със заповед № РД 18-31/19.04.2006г. в м. „Добрев рът“ в землището на град Сливен, с площ 2 123 дка.

С Определение от 28.01.2015г., на основание чл. 129 ал.2 от ГПК, исковата молба е оставена без движение, като е даден на ищеца тримесечен срок да отстрани нередовностите й, като се представи данъчна оценка на същия за събиране на дължимата д.т., скица от СГКК-Сливен за индивидуализирането му. Постановено е определение за снабдяването на ищеца с необходимите съдебни удостоверения за издаването на необходимите документи. Това определение е съобщено на ищеца на 02.02.2015г. С молба от 20.02.2015г. (т.е. в определения от съда тримесечен срок), ищецът е представил данъчна оценка, скица №15-101785/10.04.2014г. от СГКК –Сливен и други доказателства идентифициращи поземления имот с предназначение „овощна градина“ – Удостоверение изх.№ 369/12.02.2015г. от ОбСЗГ-Сливен, Решение на ОбСЗГ №842/22.11.2004г. и Извлечение от Регистър на земеделските земи и гори в ГФ в землището на град Сливен за имот 000175 към 23.05.2014г. В същата молба ищецът е посочил че тъй като представената от него скици от СГКК-Сливен е издадена през 2014г., моли съда да му издаде удостоверение да се снабди със скица, заверена за 2015г. Таков удостоверение е издадено на 23.02.2015г. от СлРС.

С обжалваното определение от 01.04.2015г. СлРС е приел че ищецът не е отстранил в дадения му срок констатираните нередовности на исковата молба и производството на основание чл. 129 ал.3 от ГПК следва да бъде прекратено.

Определението следва да бъде отменено. Ищецът е изпълнил указанията на съда, като е представил данъчна оценка(необходима за определяне на държавното такса по делото) и скица, издадена от СГКК. Последната е необходима за точното индивидуализиране на процесния имот. В определението на съда за оставане без движение не е посочено, че скицата следва да бъде с година на издаване  2015г. От представената скица може да бъде индивидуализиран  имота, предмет на спора. Дали представената скица отразява имота по действащата към момента КК е въпрос на събиране на доказателства при навадени твърдения за това от страните. Обстоятелството, че ищецът е поискал издаването на съдебно удостоверение, по силата на което да се снабди със скица за 2015г. за ПИ с идентификатор 67338.301.175  е с оглед събирането на доказателства, а не с оглед редовността и допустимостта на исковата молба.

С оглед изложеното, настоящата инстанция намира че исковата молба не е следвало да бъде връщана като нередовна (прекратено производството по делото). Същата отговаря на изискванията на чл. 127 и 128 от ГПК, редовна е тъй като са изложени обстоятелствата на които ищецът основава искането си и е индивидуализиран в достатъчна степен процесния имот от представените доказателства. Не са били налице условията на чл. 129 ал.3 от ГПК за връщането й.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

                     ОТМЕНЯ Определение № 717/01.04.2015г. по гр.д.№ 256/2015г. по описа на Районен съд - Сливен, с което е върната като нередовна подадената от искова молба и е прекратено производството по делото.

                     Връща делото на СлРС за продължаване на производството.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: