ОПРЕДЕЛЕНИЕ №            423                             

гр. Сливен, 16.06.2015г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети юни през две хиляди и петнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

ЧЛЕНОВЕ: Х. МАРЕВА,

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА,

като разгледа докладваното от Хр. Марева ч.гр.д. №  238 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по възражение на основание чл. 423 ГПК.

Във възражението подадено от адв. Хр. Ч. *** като пълномощник на Т.В.К. се твърди, че на 19.04.2015г. от кантората на ЧСИ П.Р., с рег. № 835 на КЧСИ и район на действия – СлОС му е връчена призовка за доброволно изпълнение по и.д. № 202/2015г. В същата са посочени задължения по изпълнителен лист, издаден на основание чл. 417 и чл. 418, ал. 2 ГПК, на 20.11.2014г. по ч.гр.д. № 4387/2014г. на РС – Сливен. В призовката е посочено, че на основание чл. 428, ал. 1 ГПК ЧСИ приканва длъжника да изпълни, като в нея е посочено и връчването на копие от изпълнителен лист, като в скоби е посочено (заповед за изпълнениие). От така посоченото не ставало ясно, какво ЧСИ приема, че връчва като препис, като се поддържа, че с ПДИ не е връчен препис от издадената заповед за изпълнение.

Развити са доводи за неизпълнение на задължението на ЧСИ по чл. 418, ал. 5 ГПК, т.к. ведно с ПДИ е следвало да се връчи и препис от Заповедта за изпълнение по образец – утвърден със съответните Приложение към Наредба № 6/20.02.2008г.

При направена справка с ч.гр.д. № 4387/2014г. се установило, че се касае за заповед за незабавно изпълнение, във връзка с което с възражението се обжалва разпореждането, с което е уважена молбата за незабавно изпълнение и изрично се възразява срещу издадената заповед за изпълнение № 2893/20.11.2014г. по ч.гр.д. № 4387/2014г. на РС- Сливен.

Предвид изложеното се иска съдът да приеме възражението по чл. 423 ГПК и да уважи частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение и възражението срещу заповедта за изпълнение, като се иска съдът да разпореди спиране на изпълнителните действия.

Съдът е връчил изпратил за връчване препис от възражението до насрещната страна – Д.С.Х., но същият не е бил открит на посочения в заповедното производство адрес, поради което и на основание чл. 41, ал. 1 ГПК, считано от 02.06.2015г. съдът е приел, че преписът е връчен надлежно.

Въз основа на приложените към възражението писмени доказателства – копие от ПДИ, изпълнителен лист от 20.11.2014г.; от данните по ч.гр.д. № 4387/2014г. на СлРС и изисканата справка от ЧСИ П.Р., с рег. № 835 на КЧСИ и район на действия – СлОС относно връчването на ПДИ и Заповедта за изпълнение, се установява следното от фактическа страна:

Производството по ч.гр.д. № 4387/2014г. по описа на СлРС е образувано по заявлението на Д.С.Х. за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист спрямо Т.В.К. за заплащане на сумата от 6 500 лв. по запис на заповед, който не е индивидуализиран в заявлението.

Към заявлението е приложен запис на заповед с издател – Т.В.К., с място на издаване – гр. Сливен, ул. „Зорница“ № 2а, с което безусловно се е задължил да заплати на Д.С.Х. *** 500 лв., с падеж на задължението определен на дата – 07.12.2012г., място на плащане – гр. Сливен, с дата на издаване на записа на заповед: 07.05.2012г.

Съдът е уважил заявлението и е издал заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, който, заедон с препис от заповедта за изпълнение, са получени от заявителя на 08.12.2014г.

Въз основа на изпълнителният лист е образувано изп.д. № 20158350400202 по описа на ЧСИ П. Р. с район на действие – СЛОС. Видно от изрично извършената справка, в изпълнителното производство с ПДИ на длъжника – Т.В.К., на 19.04.2015г. е бил връчен препис от издадения изпълнителен лист, но не и препис от заповедта за изпълнение.

Въз основа на така установеното от фактическа страна се налага извода, че възражението е допустимо – подадено е от надлежно легитимирано лице в едномесечния срок по чл. 423, ал. 1 ГПК и е основателно в хипотезата на чл. 423, ал. 1, т. 1 ГПК.

В разпоредбата на чл. 414, ал. 2 ГПК недвусмислено и ясно, началния момент на срока за възражение по чл. 415 ГПК е определен с връчването на заповедта за изпълнение и неспазването на това изискване е предвидено от разпоредбата на чл. 423, ал. 1, т. 1 ГПК като абсолютна предпоставка за основателност на възражението по чл. 423 ГПК. Обстоятелството, че копие от изпълнителният лист е бил връчен заедно с ПДИ не санира така допуснатия порок, поради което възражението следва да се уважи, с произтичащите от това последици.

Съгласно чл. 423, ал. 3, пр. 2 ГПК, когато съдът уважи възражението, той разглежда и подадените с възражението жалби по чл. 413, ал. 1 и чл. 419, ал. 1 ГПК.

Искането с частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение не е аргументирано с твърдения, представляващи основание за отмяна на разпореждането за незабавно изпълнение и такива не се установяват. Твърди се, че сумата не се дължи, но възражението може да се основава само на съображения, извлечени от акта по чл. 417 ГПК. Представения запис на заповед е редовен от външна страна, поради което частната жалба следва срещу разпореждането за незабавно изпълнение следва да се остави без уважение.

Съгласно разпоредбата на чл. 423, ал. 4 ГПК в това производство се разглежда и искането по чл. 420, ал. 2 ГПК – за спиране на изпълнителното производство.

С оглед акта, който е послужил като основание за издаване на заповед за незабавно изпълнение – такъв по чл. 417, т. 9 ГПК и по аргумент от противното съгласно чл. 420, ал. 2 ГПК, е налице абсолютна предпоставка за спиране на изпълнителното производство

Водим от гореизложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА ВЪЗРАЖЕНИЕТО на Т.В.К., ЕГН **********, съдебен адрес: *** срещу издадената заповед за изпълнение № 2893 от 20.11.2014г. по ч.гр.д. №4387/2014г. по описа на РС – Сливен.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение относно заповед за изпълнение № 2893 от 20.11.2014г. по ч.гр.д. №4387/2014г. по описа на РС – Сливен

 

СПИРА изпълнението по издадената на основание чл. 417 ГПК заповед за изпълнение № 2893 от 20.11.2014г. по ч.гр.д. №4387/2014г. по описа на РС – Сливен.

 

ВРЪЩА ч.гр.д. № 4387/2014г. на РС – Сливен за разглеждане на делото с указания по чл. 415, ал. 1 ГПК.

Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването пред ВКС на РБ!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: