ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Сливен, 12.05.15г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  гражданско   отделение, в закрито   заседание   в   състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                                                            МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

по в.гр.д. №240 по описа за 2015г. на СлОС взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивна жалба на ответницата против първоинстанционно решение №39/22.01.2015г. погр.д. № 1622/14г. на СлРС.

В първоинстанционното производство съдът е конституирал като трето лице-помагач на страната на ищеца „Термокомплект" ООД, гр. София и в мотивите си е формирал воля във връзка с отношенията между помагача и привляклата го страна, но в диспозитива на решението не е отразено участието на третото лице - тоест липсва изричен диспозитив, който да формира съответната СПИ, за да се обвърже помагача с последиците от съдебното решение.

Това представлява очевидна фактическа грешка, констатирана служебно от въззивната инстанция, и редът за отстраняването й е предвиден в чл. 247 от ГПК. Това може да извърши само съдът, постановил акта, тоест - СлРС, поради което настоящото производство следва да бъде прекратено, а делото - върнато на решаващия съд, който следва да извърши процедурата по поправяне на очевидната фактическа грешка.

Тъй като постановеното решение за поправката подлежи на въззивно обжалване, двете жалби /първоначалната и евентуалната допълнителна/ следва да бъдат разгледани заедно. Поради това СлРС следва след постановяване на решението по чл. 247 от ГПК и след изтичане на срока за обжалване на последното, респективно - след подаване на въззивна жалба против него, да администрира в цялост до СлОС гр.д. № 1622/14г. на СлРС с подадените въззивни жалби.

 

Ръководен от изложеното, съдът

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. №240/15г. на СлОС.

 

 

 

ВРЪЩА гр.д. №1622/14г. по описа на СлРС на Сливенски районен съд за постановяване на решение за поправка на очевидна фактическа грешка.

 

Определението подлежи на обжалване с ч.ж. пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от  връчването му.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: