ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

Гр.Сливен, 18.05.2015г

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети май, през двехиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА

ВАНЯ АНГЕЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Ангелова ч.гр.дело № 247 по описа за 2015г, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23 ал.З от ГПК.

С определение № 105/11.05.2015г по гр.дело № 91/2015г по описа на РС-Котел, е прекратено производството по делото и същото е изпратено на Сливенския окръжен съд по компетентност за определяне на друг, равен по степен съд, който да го разгледа.

Сливенският окръжен съд, като взе предвид, че и двамата съдии при РС-Котел- Й. Б. и И. Ч. са се отвели от разглеждането на делото на основание чл. 22 ал.1 т.6 от ГПК,'намира, че продължаването на производството в този съд е невъзможно, поради което и на основание чл. 23 ал.З от ГПК, следва да изпрати делото за разглеждане в друг, равен по степен съд от същия съдебен район.

По целесъобразност, настоящият съд определи делото да бъде разгледано от Сливенския районен съд.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 23 ал.З от ГПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ИЗПРАЩА образуваното пред РС-Котел гр.дело № 91/2015г. за разглеждане в Районен съд-гр.Сливен. Определението не подлежи на обжалване.


 

ПРЕДСЕДАТЕЛ


ЧЛЕНОВЕ