ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 26.05.2015г.

В    ИМЕТО   НА    НАРОДА

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД  гражданско отделение,  в    закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                       МАРТИНСАН ДУ ЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА като разгледа докладваното от Надежда Янакиева в. ч.гр. д. N 249 по описа за 2015 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Чрез ЧСИ е постъпила жалба от взискател против отказ на СИ да извърши поискано изпълнително действие и се движи по реда на гл. XXXIX, р-л I от ГПК.

Жалбата е подадена от един от взискателя по изп.д. № 20128360400706 и с нея той иска да бъде отменен отказа на ЧСИ, а той да бъде задължен да извърши исканото изпълнително действие - насрочване на публична продан на ипотекираните в полза на банката-жалбоподател, недвижими имоти - собственост на трети лица -ипотекарни длъжници.

Насрещната страна не е подала писмен отговор.

ЧСИ е поредставил писмени мотиви, с които описва хронологически действията си и заявява, че жалбата е недопустима, тъй като изпълнителното производство е прекратено по отношеие на длъжника „Ротира груп"ЕООД, постановлението е влязло в сила и изпълнителни действия не могат да бъдат извършвани. Съобщението за прекратяването било връчено на взискателя на 06.02.2015г., а жалбата е постъпила на 11.05.15г„ поради което тя е просрочена.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя, и обясненията на ЧСИ, съдът намира жалбата за недопустима по следните съображения:

Съгласно разпоредбите на ГПК основанията за атакуване на действията на СИ и лицата, разполагащи с легитимация за това, са изчерпателно и лимитативно определени от правната норма. Взискателят може да обжалва отказа на СИ да извърши искано изпълнително действие и в случая е налице такава хипотеза.

Тази възможност обаче, законодателят е обвързал с определен срок, пропускането на който води до недопустимост на жалбата. Разпоредбата на чл. 436 ал. 1 от ГПК разписва, че преклузивният срок за атакуване на подлежащите на обжалване действия е едноседмичен, като започва да тече от извършване на действието, респективно - от деня на съобщаването на действието или отказа за извършването му.


2

По цитираното изпълнително дело взискателят-жалбоподател е поискал с молба на 30.03.2015г. от ЧСИ да наложи възбрана и насрочи публична продан на недвижими имоти, подробно описани в молбата.

ЧСИ е отказал да извърши тези действия, като е съобщил на взискателя, с писмо изх. № 1882/30.03.2015г, което е получено от него на 01.04.2015г., своя отказ с мотиви, че е прекратил изпълнителното производство против основния длъжник, в същото производство не може да се реализират правата на взискателя по чл. 494 от ГПК срещу недвижими имоти на трети лица, тъй като обезпечените права били обусловени от съществуването на основния длъжник, постановлението му не е обжалвано и е влязло в сила, а той не може да отменя сам действията си.

Взискателят, в отговор на този отказ, е отправил на 06.04.15г. до ЧСИ искане той да преразгледа решението си по предходното искане за налагане на възбрана и насрочване на публична продан върху имотите и ЧСИ, със съобщение, връчено на 30.04.15г., е отказал да стори това, като е възпроизвел съображенията си.

Настоящата жалба е подадена чрез ЧСИ до СлОС по пощата на 07.05.15г., входирана на 11.05.2015г.

Същата се явява подадена след изтичане на предвидения от закона срок и следва да бъде оставена без разглеждане. Едноседмичният срок за обжалване на отказа на ЧСИ да извърши публична продан на ипотекираните имоти, е изтекъл на 08.04.15г.

Съдът счита, че писмото от 30.04.15г. на ЧСИ не представлява нов отказ, подлежащ на отделно обжалване, тъй като и писмото от 06.04.15г. на взискателя не представлява самостоятелно искане за извършване на изпълнително действие - в него взискателят изрично посочва, че иска повторно произнасяне на ЧСИ по вече направеното с молбата от 30.03.15г. искане за извършване на изпълнителното действие.

Тоест е налице едно искане, по което подлежащият на обжалване отказ на ЧСИ е този от 30.03.15г. и меродавната по отношение на срока за подаване на жалбата момент, от който последният започва да тече, е 01.04.2015г. Както се посочи вече, той е изтекъл на 08.04.15г. и в неговите рамки взискателят е могъл да атакува пред СлОС отказа за извършване на изпълнителното действие.

Поради това жалбата, като просрочена, не следва да се разглежда, а образуваното производство следва да се прекрати като недопустимо.

Ръководен от гореизложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 01479 от 11.05.2015г, подадена от взискателя „Райфайзенбанк /България/"Е АД, гр. София, ЕИК 831558413, против отказ


3 на ЧСИ по изп.д. № 20128360400706 на ЧСИрег. № 836 и район на действие района на СлОС, за налагане на възбрана и насрочване на публична продан на недвижими имоти, подробно описани в молба от 30.03.15г., като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА     производството    по    в.ч.гр.д.№    249/15    на     СлОС    като НЕДОПУСТИМО.

Определението подлежи на обжалване пред БАС в седмичен срок от връчването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: