О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 18.05.2015 год.

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

         

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,  гражданско отделение, в  закрито заседание проведено на осемнадесети май през две хиляди и петнадесета година в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч.гр. д. N 254 по описа за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

      

       Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

        Постъпила е частна жалба против определение от 24.04.2015 г. по гр. д. № 1096/2015 г., с което е прекратено производството по делото поради неотстраняване в срок на допуснати нередовности на исковата молба.Сочи се, че  нередовностите са били  отстранени в срока, но поради извънредни обстоятелства не са били представени на съда в срок, но това забавяне не е причина за прекратяване на делото.

С разпореждане от 02.04.2015 г. съдията-докладчик е дал указания на ищците да отстранят нередовностите на исковата молба, а именно да впишат исковата молба и да представят доказателства за това обстоятелство, като са предупредени, че в противен случай производството ще бъде прекратено. 

Разпореждането е било съобщено на 7.04.2015 г. и видно от представеното копие на исковата молба същата е била вписана на  07.04.2015 г. в службата по вписвания. Исковата молба обаче не е била представена на съда в срока, поради което съдът е приел, че не са отстранени нередовностите и е прекратил производството по делото.

Вярно е, че нередовностите са били отстранени в дадения от съда срок, но вписаната искова молба не е била представена на първоинстанционния съд, което обаче не е толкова съществено нарушение, тъй като, както се твърди, са били налице непредвидени обстоятелства, които са попречили на своевременното представяне на доказателствата. Поради това неправилно е прекратено производството и определението следва да бъде отменено, а делото да се върне на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по повод на подадената искова молба.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

         

         

          ОТМЕНЯ определение от 24.04.2015 г. по гр. д. № 1096/2015 г. на Сливенския районен съд, с което е прекратено производството по делото поради не отстраняване на нередовности по исковата молба.

         

          ВРЪЩА делото на Районен съд – Сливен за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: