О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 01.06.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

            СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на втори юни през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз.гр.д. № 259 по описа за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

 

             Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

   Обжалвано е разпореждане № 737/04.04.2015г. на СлРС, постановено по гр.д. № 1032/2015г. на СлРС, с което е отказано освобождаване на ищцата от задължението за внасяне на държавни такси и разноски по производството. Твърди се, че първоинстанционния съд неправилно е преценил твърденията на ищцата за липса на достатъчни средства, доходи и имущество. Неправилно при преценката на условията по чл. 83, ал.2 от ГПК е взето предвид образуваното пред СлРС гр.д. по реда на чл.127а от СК за заместващо съгласие на бащата да пътува детето в чужбина, като се сочи, че по това производство ищцата е била освободена от държавна такса. Посочва се още, че към момента ищцата е бременна в седмия месец и няма възможност да работи.

От съда се иска да бъде отменено атакуваното разпореждане и делото върнато на СлРС за следващи процесуални действия.

След преценка на изложеното в частната жалба и приложените писмени доказателства към нея, както и представеното гр.д. № 1032/2015г. на СлРС, настоящия въззивен състав намира за установено следното :

Пред СлРС е депозирана искова молба от М.А. Ш. против Л.Х.Ш. с правно основание на претенциите чл.49 от СК. В същата е направено особено искане за освобождаване по реда на чл. 83, ал.2 от ГПК от такси и разноски в производството поради липса на достатъчно средства за заплащането им. Представени са декларация за семейно положение, имуществено състояние и трудова заетост. От същите е видно, че ищцата е омъжена с едно дете, не притежава недвижими имоти и МПС, не получава доходи от трудови правоотношения или такива от друг произход.

По делото е извършена служебна деловодна справка, от която е видно, че М.А. Ш. е ищца и по гр.д. № 3288/2014г. на СлРС с правно основание на претенциите чл. 127А, ал.2 и сл. от СК.По това производство ищцата е била осводена от задължението за заплащане на държавна такса и разноски за водене на производството.

Пред настоящия съд е представено Удостоверение № 19-00025758/23.04.2015г. издадено от НОИ ТП – Сливен от което е видно, че за периода от 01.04.2014г. до 01.04.2015г. на лицето не е изплатено парично обезщетение или помощ. Представено и медицинско удостоверение издадено на 08.01.2015г. от което е видно, че ищцата е е бременна в 15 г.с. с вероятен термин 03.07.2015г.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на представените писмени доказателства, ценени както поотделно, така и в своята съвкупност.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество :

Частната жалба е допустима, подадена в законоустановения срок от лице имащо правен интерес от обжалването и против акт, който подлежи на инстанциониен контрол.

Разгледана по същество се явява основателна.

Законът е изчерпателен по отношение на критериите, които съдът следва да вземе предвид при преценка на искането за освобождаване от такси и разноски по реда на чл. 83, ал.2 от ГПК. В конкретния случай са налице изискуемите законови предпоставки, като от доказателствата се установява, че ищцата и нейното семейство нямат доходи от трудов или друг характер, не притежават недвижимо имущество или МПС, същата е бременна и не е трудово ангажирана. Изброеното налага извода да бъде признато за ищцата липсата на достатъчно средства, необходими за заплащане на държавна такса и разноски по водене на производството.

Наличието на друго гражданско производство е ирелавантно в случая, предвид факта, че по същото ищцата е освободена от държавна такса.

Предвид изложеното атакуваното разпореждане следва да бъде отменено в тази част, като искането бъде уважено и ищцата освободена от задължението за заплащане на държавни такси и разноски по производството пред СлРС.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия въззивен състав при Сливенски окръжен съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОТМЕНЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ № 737/03.04.2015г. постановено по гр.д. № 1032/2015г. на СлРС в частта, с което е отказано на ищцата освобождаване по реда на чл.83, ал.2 от ГПК от внасянето на държавни такси и разноски, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСВОБОЖДАВА М.А. Ш. с ЕГН ********** от гр. С., кв.“Д.“, бл.*, вх.*, ап.* от задължението за внасяне на държавна такса и разноски по производството по гр.д. № 1032/2015г. на Сливенски районен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                            2.