О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 25.05.2015 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

                                              

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  гр. д. N  267 по описа за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

   

       Производството е по реда на чл.274 и следващите от ГПК, във вр. чл.413 ал.2 от ГПК.

       Обжалвано е разпореждане № 5322/15.04.2015г. по ч.гр.д. № 1201/2015г. на СлРС, с което е отхвърлено заявлението на „Уникредит лизинг” ЕАД ЕИК 121887948 със седалище и адрес на управление гр.С., бул.”Ц. ш.” № *, представлявано от М.М. Г. и Д. Н. Л., за издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на документ по чл.417 от ГПК.

       Постъпила е частна жалба от заявителя „Уникредит лизинг” ЕАД, чрез пълномощника им, в която се твърди, че разпореждането е неправилно и необосновано. Твърди се, че неправилно съдът е приел, че заявлението не отговаря на изискванията на чл.410 от ГПК вр.127 ал.1 от ГПК, тъй като изложението на обстоятелствата е бланкетно и не става ясно как са формирани сумите, за които се иска издаването на заповедта. Сочи се, че самият съд бланкетно е отхвърлил заявлението и че подаденото заявление отговаря на изискванията на чл.127 от ГПК, като се излагат съображения за това. Сочи се въз основа на какво са формирани претенциите и че основанието на вземанията за неустойки и лихви е предвидено в лизинговия договор, а размерът е определяем по посочен в документа начин, поради това е следвало да бъде издадена заповед за незабавно изпълнение. Иска се отмяна на разпореждането, като неправилно и да бъде уважено искането за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за сумата в общ размер от 18 427,20 лева, както и за направените разноски.

       С разпореждане № 5322/15.04.2015г. РС е отхвърлил заявлението, като е приел, че то не отговаря на изискванията на чл.410 ал.2 от ГПК вр. чл.127 ал.1 от ГПК. Изложението на обстоятелствата е бланкетно и не ставало ясно как са формирани на сумите, за които се иска издаването на заповедта. Посоченото в т.9 на заявлението е противоречиво и неясно а също така са претендирани вземания, които не са установени с представения договор.

       Настоящият състав намира, че жалбата е неоснователна. Според изричната разпоредбата на чл.410 ал.2 от ГПК заявлението трябва да отговаря на изискванията на чл.127 ал.1 от ГПК и е необходимо да съдържа изложение на обстоятелствата на които се основава вземането. Точната индивидуализация на вземането по основание и размер обуславя редовността на заявлението като основание за издаване на заповедта за изпълнение. В хипотезата на чл.417 от ГПК при която съдът се произнася въз основа на представен от заявител документ е допустимо основанието и предмета на вземането да се определят въз основа на този документ, тъй като по смисъла на закона същият е задължително приложение към заявлението, въз основа на което се издава заповед за незабавно изпълнение при което основанието за издаване на заповедта е наличието на годно за изпълнение притезателно право удостоверено именно в документ. /Тълкувателно Решение № 4/18.06.2014г. по т.д. № 4/2013г. на ОСГТК на ВКС на РБ/.

       В случая съдът изрично е посочил, че от изложеното в т.9 от заявлението не може да се направи извод въз основа на кои обстоятелства се претендират посочените суми, като за техния размер и основание не може да се направи извод и от приложения договор за финансов лизинг на ППС. Посочването в табличен вид на отделни вземания без те да са отнесени към съответните основания за тяхното формиране не позволява да се приеме, че заявлението отговаря на изискванията на чл.127 ал.1 т.4 от ГПК. Като е приел това РС е постановил законосъобразен и обоснован акт.

 

Ръководен от изложените съображения, съдът

                          

                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

       ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба подадена от адв.П.В., като пълномощник на „Уникредит лизинг” ЕАД ЕИК 121887948 със седалище и адрес на управление гр.С., бул.”Ц. ш.” № *, представлявано от М. М.Г. и Д. Н. Л. против разпореждане № 5322/15.04.2015г. по ч.гр.д. № 1201/2015г. на Сливенския районен съд.

 

   Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: