ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1

гр. Сливен, 11.04.2016г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в открито заседание на пети април година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

ХРИСТИНА МАРЕВА,

МЛ.С. НИНА КОРИТАРОВА,

 

с участието на секретаря П.С., като разгледа докладваното от  съдия Хр. Марева в.гр.д. № 268 описа на съда за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл.63, ал. 1 и 64, ал. 2 от ГПК и се движи по реда на чл. 66 от ГПК.

Постъпила е молба от М.Н.А., с която е поискала възобновяване на срока за обжалване на решение № 198/28.07.2015г. по делото, като се позовава на определение на БАС по ч.гр.д. № 391/2015г., в което било прието, че пред нея е открит пътя за касационно обжалване и на двете (вкл. за поправка на ОФГ) решения.

Действайки в кръга на задълженията и правомощията си по чл. 101, ал. 1 ГПК съдът е указал на молителката да посочи обстоятелствата, поради които иска възстановяване на срока за касационно обжалване и продължаване на срока за изпълнение на указанията за отстраняване на нередовности по подадената от нея касационна жалба против решение № 424/30.11.2015г. за поправка на очевидна фактическа грешка. В изпълнение на указанията е представено заявление, в което се посочва, че изтичането на срока за касационно обжалване на решение № 198/28.07.2015г. обезсмисля и касационното обжалване на решение № 424/30.11.2015г. за поправка на ОФГ. Във връзка с това е поискала тълкуване на определение № 438/14.12.205г. по ч.гр.д. № 391/2015г. на БАС, в което според молителката се приема, че срокът за касационно обжалване не е изтекъл.

В с.з. въззивницата – молителка в производството по искането за възстановяване на срока за касационно обжалване на решение № 198/28.07.2015г. и за продължаване на срока за отстраняване на нередовности по подадената касационна жалба против решение 424/30.11.2016г. не се явява, не изпаща представите и не е поискано събиране на доказателства за други обстоятелства.

Ответниците по молбата – редовно призовани, не се явяват и не изпращат представител.

Въз основа на данните от в.гр.д. № 268/2015г. и ч.гр.д. № 391/2015г. на БАС по посочените обстоятелства, на които е основано искането за възстановяване на срока за касационно обжалване на решение № 198/28.07.2015г. и за продължаване на срока за отстраняване на нередовности по подадената касационна жалба против решение 424/30.11.2016г. се установява следното:

Решение № 198/28.07.2015г. по в.гр.д. № 268/2015г. по описа на ОС – Сливен е съобщено на въззивницата – М.Н.А., на 12.08.2016г.

Със заявление вх. № 5594/14.09.2015г., с пощенско клеймо от 12.09.2015г., въззивницата М.Н.А. е поискала отвод на състава, разгледал делото и постановил въззивното решение, като същевременно е поискала и отмяна на това решение, с оплакване, че не са посочени квоти на съсобственост на гараж и прилежащи постройки съгласно СТЕ, както и по доказателствени искания. Поискала е на този етап – след разглеждане на делото, по всички тези искания да се произнесе ОС – Сливен, но от друг състав.

Освен това с молба от друга дата, е поискано съдът за да се произнесе и по молба за допълване на решението в частта относно разноските.

По молбата за допълване на решението в частта относно разноските съдът се е произнесъл с определение от 17.09.2015г. и същото не е обжалвано до този момент.

В останалата част, имайки предвид естеството на исканията и характера на оплакванията, по които въззивният съд не е компетентен да се произнесе и то след приключване на делото, на въззивницата е дадена възможност да уточни изрично, дали молбата й следва да се разглежда като касационна жалба, по който ред единствено е възможно и разглеждане на искането за отмяна на решението на въззивната инстанция, като неправилно, вкл. по съображения за отвод.

На 28.09.2015г. въззивницата е подала молба, в която е посочила изрично, че заявлението не е касационна жалба.

Предвид наличието на две заявления, съдът е указал изрично да се уточни, дали се има предвид заявлението вх. № 5594/14.09.2015г., с което единствено е спазен месечния срок за касационно обжалване. В отговор на 19.10.2015г. изрично е потвърдено, че следва да се има  предвид уточнението от 26.09.2015г., (получено в съда на 28.09.2015г.),

След отстраняването на всякакви съмнения, че заявление вх. № 5594/14.09.2015г. не се поддържа от въззивницата като касационна жалба, съдът е дал ход на процедурата по администриране на същото заявление с оглед искането за поправка на ОФГ – за допускане на делба по отношение на гараж и други прилежащи постройки. Във връзка с него е постановил решение № 424/30.11.2016г., срещу която е подадена касационна жалба с нередовности, констатирани в разпореждане на съда от 18.01.2016г. С последното са дадени указания за отстраняването им, по повод на което е подадена и молбата за продължаване на срока, по съображения, че касационната жалба срещу това решение е във връзка с касационното обжалване на решение № 198/28.07.2015г.

С определение от 14.12.2016г. по ч.гр.д. № 391/2015г. на БАС е отхвърлена молбата на М.Н.А. за опеделяне на срок при бавност за произнасяне от Сливенски окръжен съд по заявлението й от 12.09.205г. (вх. № 5594/14.09.2015г.) В мотивите към него БАС е посочил, че оплакванията, изложени до БАС (в т.н. молба по чл. 255 ГПК) „… касаят решението по същество на спора и е следвало да бъдат изложени в касационна жалба против него в законоустановения срок. Единствената възможност за ревизиране на законосъобразността и правилността, каквито искания е отправила М.А. в заявленията пред Сливенски окръжен съд и в молбата, с която е сезирала настоящата (БАС) инстанция, е посредством касационното му обжалване по реда на чл. 280 и следващи от ГПК.“

С молба от 01.02.2016г., М.Н.А. е поискала тълкуване на определението, считайки, че БАС е приел, че пред нея е открит пътя за касационно обжалване на двете съдебни решения, т.е. че не е изтървала никакъв срок за касационно обжалване, защото своевременно е отправила искания до съда.

По тази молба БАС се е произнесъл с определение № 97/22.02.2016г. по ч.гр.д. № 391/2015г., с които молбата за тълкуване е оставена без уважение, т.к. е отправено не искане за тълкуване, а за разясняване на мотивите, каквато процедура не е пердвидена то българския процесуален закон.

Въз основа на гореизложеното съдът намира, че както молбата за възстановяване на срока за касационно обжалване на решение № 198/28.07.2015г., така и молбата за продължаване на срока за отстраняване на нередовности по подадената касационна жалба против решение 424/30.11.2016г., следва да бъдат оставени без уважение.

По молбата на основание чл. 64, ал. 2 ГПК-

Молбата е неоснователна.

Уважаването на молбата е обусловено от доказването от страната на особени и непредвидени обстоятелства за страната, поради които е пропуснала срока и, които не е могла да преодолее, като съгласно чл. 64, ал. 3, пр. 2 ГПК не се допуска възстановяване на срока, ако страна е могла да поиска продължаване на срока за извършване на пропуснатото действие.

Единствения довод, въз основа на който се иска възстановяване на срока, молителката извлича от мотивите на определение № 438/14.12.205г., в което според нея БАС е приел, че пред нея е открит пътя за касационно обжалване.

Посоченият довод не съдържа в себе си твърдение за особени и непредвидени обстоятелства, които да са попречили на страната да подаде касационна жалба в едномесечния срок от съобщаване на решението – изтекъл към 12.09.2015г. Освен липсата на посочени обстоятелства, които да са особени и непредвидени за страната, от данните по делото се установи, че в същия срок тя е подала молба, в която настоява въззивинят съд в друг състава да постанови ново решение по спора. Изхождайки от разбирането, че подобен резултат е възможен само по реда на касационното обжалване, въззивният съд е дал указания към въззивницата да посочи, дали заявлението от 12.09.2015г., вх. № 5594/14.09.2015г. има характер на касационна жалба, която да се администрира по съответния ред, на което същата изрично е посочила, че така подаденото заявление не следва да се счита като касационна жалба. По повод на това, че по делото е налице и друго подадено заявление, въззивният съд повторно е указал да се уточни, дали заявлението има характер на касационна жалба и за втори път изрично – с уточнение от 19.10.205г. въззивницата е заявила, че заявлението няма характер на касационна жалба.

Предвид гореизложеното, при липсата на обстоятелства, които да имат особен, непредвиден и непреодолим за страната характер, съдът намира, че молбата за възстановяване на срока следва да се остави без уважение.

По молбата за продължаване на срока по чл. 63, ал. 1 ГПК.

С разпореждането от 18.01.2016г. съдът е дал ясни и недвусмислени указания за отстраняване на нередовности по подадената от М.Н.А. касационна жалба против решение за поправка на ОФГ № 424/30.11.2015г.

В срока за отстраняване на нередовностите е подадена и молбата за продължаване на срока, като е изтъкнато,      че искането е обусловено от възстановяването на срока за обжалване на решение № 198/28.07.2016г., извън което според нея не съществува правен интерес да обжалва решени № 424/30.11.2015г.

Правният интерес и мотивите, поради които страната обжалва решението са различни понятия, но независимо от смесването им, релевантно за случая е, доколко възможността за касационно обжалване на основното решение по делото може да се разглежда като уважителна причина, препятстваща изпълнението на разпорежданията за отстраняване нередовности по подадената касационна жалба.

Доколкото с касационната жалба против решението за поправка на ОФГ е недопустимо да се въвеждат, при това извън срока, основания за касационно обжалване на решението по съществото на спора по делото, съдът намира, че не е налице уважителна причина за продължаване на срока за изпълнение на указанията.

Уважителна причина за продължаване на срока е налице, когато съществуват и са доказани обстоятелства, отнасящи се пряко до действията, които страната следва да извърши в изпълнение на указанията и съществуващи извън волята й, които не е възможно да се преодолеят с нейното със съзнателно поведение. Подобни обстоятелства не се твърдят и не се установяват по делото, поради което и тази молба следва да се остави без уважение.

 Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на  М.Н.А. , ЕГН **********,*** за възстановяване на срока за касационно обжалване на решение № 198/28.07.2015г. по в.гр.д. № 268/2015г. по описа на ОС – Сливен като неоснователна.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на  М.Н.А. , ЕГН **********,*** за продължаване на срока за отстраняване на нередовности по подаден от нея касационна жалба против решение № 424/30.11.2015г. по в.гр.д. № 268/2015г. на ОС – Сливен, с което е допусната поправка на ОФГ в решение № 198/28.07.2015г.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: