О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 02.06.2015г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на втори юни през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:    МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№277 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

          Образувано е по частна жалба, подадена от „Банка ДСК“ ЕАД, гр.София против Определение №600/23.03.2015г. по гр.д.№455/2015г. на Сливенски районен съд, с което е върната молба вх.№2550/09.02.2015г., поради неотстраняване на недостатъци и е прекратено производството по гр.д.№455/2015г. по описа на СлРС.  

            Жалбоподателят твърди, че атакуваното определение е неправилно и незаконосъобразно. На първо място посочва, че указанието на районния съд за представяне на изпълнителен лист срещу починалия длъжник е невъзможно за изпълнение, тъй като тя не може да се снабди с изпълнителен лист срещу починало лице. Посочва, че за установяване на правния си интерес от инициираното охранително производство е представил договор за кредит и общи условия към него. Освен това посочва, че с молбата си иска стартиране на производство по чл.51 от ЗН, а не производство по открито наследство по чл.553 и сл. от ГПК. Моли съда да отмени обжалваното определение и да върне делото на СлРС за продължаване на производството по чл.51 от ЗН.  

            След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

            Производството по гр.д.№455/2015г. по описа на Сливенски районен съд е образувано въз основа на молба, подадена от „Банка ДСК“ ЕАД, гр.София, с която на основание чл.51 от ЗН моли съда да призове лицата, които имат право да наследяват починалия длъжник по договор за кредит И.Н.С. и да им определи срок, в който да заявят приемат ли наследството му или се отказват от него. С молбата е направено особено искане за издаване на съдебно удостоверение, по силата на което молителят се снабди от съответната община с удостоверение за наследници на И.С. и със справки за техните адресни регистрации, именно с оглед удостоверяване на факта на смърт на лицето и установяване на лицата, имащи право да го наследят.

            Сливенски районен съд с разпореждане от 12.02.2015г. е оставил молбата без движение с указание молителят да представи изпълнителен лист спрямо починалия, съгласно чл.554, ал.1, т.2 от ГПК в едноседмичен срок от съобщаването и го е предупредил, че при неотстраняване на тази нередовност ще върне молбата. Молителят е получил съобщението на 05.03.2015г., като не е изпълнил дадените указания.

            С обжалваното Определение №600/23.03.2015г. по гр.д.№455/2015г., Сливенски районен съд е констатирал неизпълнение на указанието в срок и е върнал молбата, като е прекратил и производството по гр.д.№455/2015г. по описа на съда.

            Определението за прекратяване е връчено на молителя на 30.03.2015г.

            Частната жалба против определението е подадена на 06.04.2015г.         

            Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Частната жалба е подадена от надлежна страна, имаща правен интерес от обжалването и в законово определения срок, поради което е допустима.      Разгледана по същество, същата е основателна и като такава следва да се уважи.

            Сливенски районен съд е сезиран с молба с правно основание чл.51, ал.1 от ЗН, с искане да се призоват лицата, които имат право да наследяват починалия И.Н.С. и да им определи срок, в който да заявят приемат ли наследството му или се отказват от него. Молителят установява правния си интерес от искането с представените към молбата договор за кредит с починалото лице.

Съгласно разпоредбата на чл.51, ал.1 от ЗН всеки заинтересован може да отправи въпросното искане до районния съд. В случая, безспорно молителят „Банка ДСК“ ЕАД е такова заинтересовано лице. Искането й по чл.51 от ЗН е допустимо и съдът следва да процедира по указания в цитираната норма начин. Именно с оглед установяване на лицата, имащи право да наследят починалото лице и да се призоват в нарочното производство, е направено с молбата и искането за издаване на съдебно удостоверение, с надлежно посочено съдържание, като е внесена и съответната държавна такса. Неясно защо, районният съд е приел, че се касае за производство по чл.553 и сл. от ГПК и е дал указания на молителя да представи изпълнителен лист спрямо починалото лице. Това указание е неправилно и незаконосъобразно, тъй като от молбата безспорно става ясно, че се касае за производство по чл.51, ал.1 от ЗН, за иницииране на което не се изисква представяне на изпълнителен лист. Напротив, целта на това производство е именно съдействие на кредитора, за да може да се стигне до издаване на изп. лист против наследниците на починалия длъжник, в случай, че заявят приемане на наследството му. Целта на двете производства е напълно различна и реда за провеждането им е различен. В случая не е налице инициирано производство по открито наследство, имащо за цел съхраняване имуществото на починалия чрез запечатването му, а различно, предшестващо производство по чл.51, ал.1 от ГПК, имащо за цел приемане на наследството на починалото лице.

            Районният съд е дал незаконосъобразни и абсолютно неотносими към производството, с което е сезиран, указания, вместо да се произнесе на първо място по искането за издаване на нарочно посоченото удостоверение, след което да развие по съответния ред производството по чл.51, ал.1 от ЗН. Тъй като дадените указания са неправилни и неотносими, то правилно не са изпълнени от молителя /друг е въпроса, че в това производство е и невъзможно изпълнението им/. Незаконосъобразно районният съд е прекратил производството по делото, като по този начин е отказал неоснователно исканото съдействие.

С оглед изложеното обжалваното определение за прекратяване на производството следва да бъде отменено и делото да се върне за разглеждане на Сливенски районен съд по реда на чл.51, ал.1 от ЗН с издаване първоначално на поисканото съдебно удостоверение.

            Ръководен от гореизложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

           

            ОТМЕНЯ Определение №600/23.03.2015г. по гр.д.№455/2015г. на Сливенски районен съд, с което е върната молба вх.№2550/09.02.2015г., поради неотстраняване на недостатъци и е прекратено производството по гр.д.№455/2015г. по описа на СлРС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и НЕПРАВИЛНО.

           

ВРЪЩА делото на Сливенски районен съд за разглеждането му по реда на чл.51, ал.1 от ЗН с издаване първоначално на поисканото съдебно удостоверение.

 

 

            Определението е окончателно.

 

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                         2.