ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 421

 

17.06.2015 г.

СЛИВЕНСКИЯТ    ОКРЪЖЕН   СЪД      гражданско   отделение                         в

закрито заседание на седемнадесети юни..............................................

през две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА ВАНЯ АНГЕЛОВА

при       секретаря............................................................... и       с       участието       на

.прокурора......................................................................... изслуша    докладваното    от

.................. Снежана Бакалова........................................ ч.гр..дело № 280 описа за 2015

година, за да се произнесе съобрази:

Производството е образувано по възражение срещу Заповед за изпълнение на парично задължение и намира правното си основание в чл. 423 от ГПК.

Подадено е възражение от С.И.Г. по ч.гр.д.№ 4222/14 по описа на СлРС. С възражението е подадена и молба за възстановяване на срока за подаване на същото. В нея се твърди че няколко дни преди подаването на настоящото разбрал че срещу него има образувано изпълнително дело №537/15 по описа на ЧСИ №766 с район на действие СтОС, въз основа на издаден изпълнителен лист, въз основа на Заповед за изпълнение №2739/03.11.2014г. по ч.гр.д.№ 4222/14г. по описа на СлРС на основание чл. 410 от ГПК. Твърди че не е бил надлежно уведомен за издаването на заповедта и същата не му е била връчена по надлежния ред. Твърди също така, че не е могъл да узнае за издаването на заповедта поради особени непредвидени обстоятелства и лични причини. Счита че обстоятелството че не са му връчени съдебните книжа по ч. гр.д.№ 4222/14 на СлРС се установява от находящите се по делото съобщения и уведомления. Твърди че от тях е видно, че са били залепени уведомления на двамата му регистрирани адреса, но той не се е явил в срок да получи съобщенията и книжата. Твърди че не е видял или получил никое от съобщенията или уведомленията, тъй като малко преди това съпругата му се разболяла внезапно и въпреки опитите за лечение неочаквано починала. За него тава бил голям шок и трагедия и той не бил на себе си. Постоянно бил в движение и прекарвал едва по няколко дни във всяко от жилищата, но не се задържал в тях. Твърди че поради тази причина не е живял на посочените адреси и не е узнал за заповедта и е бил лишен от възможност да я оспори. Счета че не дължи изпълнение по посочената заповед, тъй като вземането което се претендира е погасено по давност. Падежът на същото е настъпил на 25.10.2007г. и то е погасено с петгодишна давност, погасени са и акцесорните вземания. Предвид изложеното моли да бъде възстановен срока за възражение.

Насрещната страна е депозирала в срок становище по молбата, с която моли тя да бъде оставена без уважение, тъй като не са налице основанията за това, а именно връчването е надлежно и липсват особени непредвидени обстоятелства, а изложеното обстоятелство от молителя - смъртта на съпругата му е настъпило далеч преди връчването. .

Молбата е допустима и подадена в срок, а разгледана по съществото си е неоснователна.

От изложените твърденията в молбата и подадената на 17.04.2015г. по ч.гр.д.№ 4222/14 на СлРС молба за преписи, може да се направи извод, че молбата с правно основание чл. 423 от ГПК е подадена в месечен срок от узнаването на Заповедта за изпълнение.

Производството по ч.гр.д.№ 4222/14 по описа на СлРС е образувано по заявление на „Еос Матрикс" ЕООД срещу С.И.Г. за издаване на Заповед за изпълнение на парично задължение с правно основание чл. 410 от ГПК. Искането е уважено и е постановено издаването на Заповед № 2739/03.11.2014г. по ч. гр.д.№ 4222/14г. на СлРС, за осъждането на С.И.Г. да заплати на „Еос Матрикс" ЕООД сумата 979,94лв. главница и 25 лв. разноски, представляваща неизплатено задължение по Договор за издаване на кредитна карта от 25.08.2005г., ведно със законната лихва за забава отОЗ.П.2014г.

Съобщение и препис от заповедта е изпратено за връчване на адрес гр. С., бул. „Х.Б." *-*-*. Същото е върнато в цялост, с отбелязване че лицето не е намерено на адреса. По сведение от собствениците на апартамента е бил наемател и е напуснал жилището. Съдът е указал на заявителя да представи справка за настоящия и постоянен адрес на длъжника. При направена служебна справка на 28.11.2015г. е установено, че С.И.Г. има регистриран постоянен адрес ***. Разпоредено е от съда връчване и на двата адреса. По настоящия адрес на длъжника той не е намерен, не е намерено лице, което да получи книжата и тъй като не е имало достъп на връчителя до вратата на жилището е залепено уведомление на вратата на входа на 05.12.2014г.

По постоянния си адрес, длъжникът също не е намерен и не е намерено лице , което да получи книжата. По тази причина е залепено уведомление на вратата на апартамента и пуснато в пощенската кутия на 12.12.2014г. В двуседмичен срок от залепване на уведомленията, длъжникът не се е явил да получи книжата. СлРС е издал изпълнителен лист и е било образувано изпълнително дело №537/15 по описа на ЧСИ №766 с район на действие СтОС.

Длъжникът посочва че възражението му е в срок, тъй като не е могъл да подаде на основание чл. 423 ал.1 т.1 от ГПК, тъй като Заповедта не му е връчена надлежно и на основание чл. 423 ал.1 т.З от ГПК - тъй като поради особени непредвидени обстоятелства не е могъл да узнае за връчването.

Не е налице никоя от посочените хипотези. Връчването е извършено при спазване на разпоредбите на чл. 47 ал.1 до 5 от ГПК. След като са установени настоящия и постоянен адреси на длъжника и на двата адреса е изпратено съобщение.Спазена е процедурата по залепване на уведомление и в законовия срок страната не се е явила да получи книжата.


От представените доказателства не се установява да е налице и втората хипотеза за нередовно уведомяване, а именно - длъжникът да не е могъл да узнае своевременно за връчването поради особени непредвидени обстоятелства. Такива биха били налице, когато за длъжника ще е невъзможно да узнае за съобщението, тъй като внезапно се е наложило да пребивава другаде. Посочва се че поради смъртта на съпругата на длъжника, той не желаел да посещава посочените адреси и не пребивавал постоянно на тях. Смъртта на съпругата на С.И.Г. е настъпила на 22.09.2014г., видно от представения препис -извлечение от акт за смърт. Посещението на двата адреса от връчителите е станало в началото на м. декември 2014г. т.е. не непосредствено преди или веднага след смъртта й, за да се приеме че лечението ирли организацията на погребението е възпрепятствала длъжника. Дори и да се приеме че длъжника не е живял непрекъснато на двата адреса, той твърди че ги е посещавал понякога и не представя конкретни доказателства, че към датата на посещението от връчителите и за периода на залепеното уведомление не е пребивавал на тези адреси изобщо.

С оглед изложеното съдът намира че не са налице условията за приемане на възражението.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.423 ал. 1 от ГПК,

съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

НЕ ПРИЕМА ВЪЗРАЖЕНИЕТО на С.И.Г. ЕГН **********, с адрес ***, к-с „печ", ет.*, офис 312, срещу Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, № 2739/03.11.2014г. по ч.гр.д.№ 4222/14г. по описа на СлРС.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ


 


ЧЛЕНОВЕ: