Р Е Ш Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 19.06.2015 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на… ……деветнадесети юни…..…………………………

през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

ВАНЯ АНГЕЛОВА

при секретаря………………и с участието на прокурора………………...като разгледа докладваното от ………съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 295 по описа за 2015 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 463  от ГПК.

Образувано е по жалбата на „Еврофонд адвайзърс“ ЕООД – взискател по изпълнително дело № 20158370400085 по описа на ЧСИ П. Г.,*** действие СлОС срещу Разпореждане от 24.04.2015г. за разпределение на суми по същото изпълнително дело. В жалбата си твърди че това разпределение е незаконосъобразно в частта му, с която се разпорежда изплащане на сумата 89 927,60лв. на „Обединена българска банка“ АД, вместо на него, като взискател. Счита че СИ е постановил сумата да се заплати на „Обединена българска банка“ АД без тя да има ликвидно и изискуемо вземане към длъжника по изпълнителното дело, поради което и няма основание да бъдат извършени плащания на  „Обединена българска банка“ АД. Твърди че длъжника „Скът“ ООД има учреден особен залог на търговското си предприятие, вписан в ТР, в полза на „Обединена българска банка“ АД, но няма актив – вземания къв „ЕВН Електроснабдяване“ ЕАД, както предвижда чл. 21 ал.3 изр. второ от ЗОЗ. Този актив не бил изрично споменат в договора за залог. Поради изложеното счита че залога не тежи върху тези вземания на длъжника към третото лице. На следващо място, счита че „Обединена българска банка“ АД няма изискуемо вземане към длъжника, тъй като не е обявила кредита за предсрочно изискуем и не е вписала пристъпване към изпълнение по реда на ЗОЗ.

По изложените съображения моли да бъде отменен обжалвания акт.

От „Обединена българска банка“ АД е депозирано становище в срок, в което се оспорва основателността на жалбата..

ЧСИ е изложил становище по извършените действия, съобразно задължението си. Изложил е становище че жалбата е допустима, тъй като жалбоподателя е получил съобщението за предявяване на разпределението на 14.05.2015г., а датата на предявяване е била определена на 08.05.2015г. Жалбата е подадена на 15.05.2015г.(по пощата) т.е. в тридневен срок от връчването на разпределението на взискателя. 

Жалбата е допустима, подадена в срок, от лице имащо право на обжалване.

Разгледана по съществото си жалбата е неоснователна.

Производството по изп.дело № 20158370400085 по описа на ЧСИ П. Г.,*** действие СлОС е образувано след като дело № 20138410407045 на ЧСИ Н.М., с район на действие СГС е прекратено с постановление  от 19.022015г. и изпратено по подсъдност на ЧСИ П. Г. на основание чл. 427 ал.2 изр.2 от ГПК. Първоначално делото е била образувано с взискател „Еврофонд адвайзърс“ ЕООД и длъжник „Скът“ ЕООД въз основа на изпълнителен лист от 07.06.2013г. по в.а.д.№ 6/11 за заплащане на парични суми. Длъжникът е бил регистриран като еднолично дружество с ограничена отговорност, а в последствие е променил правната си форма на  дружество с ограничена отговорност от 03.12.12г.

С молба от 19.05.2014г. по делото, „Обединена българска банка“ АД е поискала да бъде присъединена като взискател, като е представила удостоверение за образувано изпълнително дело № 72/14 по описа на ЧСИ П.Р., с район на действие СлОС. В представеното удостоверение и писмени доказателства  е видно че „Обединена българска банка“ АД има вземане срещу длъжника „Скът“ ООД  по изпълнителен лист от 13.01.2014г. по ч. гр.д.№ 128/14 по описа на СлРС от просрочена главница по Договор за инвестиционен банков кредит от 05.11.2009г. в размер на 73 920 евро.; лихви в размер на 50 874,78евро; наказателни лихви 4 561,03 евро и 8 697,75 лв. разноски. Вземане по изпълнителен лист от 14.01.2014г. по ч. гр.д.№ 129/14 на Сл РС за сумата 41 760 евро просрочена главница по Договор за инвестиционен банков кредит от 27.11.2007г.; лихви – 29 884,49 евро и 2 650,46 евро и 3 028,84 лв. разноски. Вземане по изпълнителен лист от 13.01.2014г. по ч. гр.д.№ 127/14 по описа на СлРС за вземания протичащи от неизпълнено задължение по Договор за овърдрафт по разплащателна сметка от 25.02.2008г.

С Постановление от 28.05.2014г. на ЧСИ Н.М., „Обединена българска банка“ АД е присъединена като взискател.

Вземането на „Обединена българска банка“ АД по Договор за инвестиционен кредит от 27.11.2007г. към длъжника „ Скът“ ЕООД е обезпечено с Договор за особен залог върху търговското предприятие на длъжника, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от 27.02.2008г. Договорът е вписан ЦРОЗ и в ТР.

Вземането на „Обединена българска банка“ АД по Договор за инвестиционен кредит от 05.11.2009г. към длъжника „ Скът“ ЕООД е обезпечено с Договор за залог върху вземане – бъдещи вземания, произтичащи от Договор с ЕВН България за продажба на електроенергия. Договорът е вписан в ЦРОЗ.

До третото задължено лице „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, е изпратено запорно съобщение първоначално от ЧСИ Н.М., а в последствие и съобщение от ЧСИ П. Г. за сметката, по която следва да бъдат превеждани дължимите суми на „Скът“ ООД. 

НАП е присъединен като взискател по право.

По делото е постъпила от наложения запор на вземания от „ЕВН Електроснабдяване“ ЕАД сумата 96 303,68лв. Същата е разпределена от ЧСИ, както следва: за разноски на взискателя „Еврофонд адвайзърс“ ЕООД  - 3 344лв.; за разноски на взискателя „Обединена българска банка“ АД – 6 972,42лв. и на основание чл. 136 ал.1 т.3 от ЗЗД на заложния кредитор „Обединена българска банка“ АД – 82 955,18лв. Не е посочено кое от задълженията към заложния кредитор се погасява с посочената сума.

Съобщението до взискателя „Еврофонд адвайзърс“ ЕООД е изпратено на 27.04.2015г. С него той се уведомява че на 08.05.2015г. в канцеларията на ЧСИ ще бъде предявено изготвеното разпределение и срока за обжалване на същото. Изпратен е и препис от разпределението. Същото е връчено на взискателя на 14.05.2015г.

Жалба срещу разпределението е подадена на 15.05.2015г. по пощата.

Съдът намира, че с факта че съобщението за насрочване на предявяването на разпределението е връчено на взискателя след обявената дата е допуснато нарушение на процедурата по чл. 462 ал.1 от ГПК. Тъй като, обаче, на същия е връчен препис от направеното разпределение на 14.05.2015г. и той е подал в тридневния срок възражение, следва да се приеме че това нарушение не е съществено и не е нарушило правата на този взискател, който се е възползвал от правото си да обжалва разпределението.

Извършеното разпределение от ЧСИ е законосъобразно. То е съобразено с качеството на „Обединена българска банка“ АД на обезпечен кредитор и качеството на „Еврофонд адвайзърс“ ЕООД на хирографарен кредитор.  Присъединеният кредитор „Обединена българска банка“ АД има изискуеми и подлежащи на изпълнение вземания към длъжника „Скът“ ООД , произтичащи от два договора за банков кредит, сключени съответно на  27.11.2007г.  и 05.11.2009г. Първият от тези договори е обезпечен със Залог на търговското предприятие на длъжника, вписан по реда на ЗОЗ, а втория със Залог на бъдещи вземания на длъжника към ЕВН Електроснабдяване“ ЕАД. В съвкупността на търговското предприятие на длъжника се включват всички имуществени права на длъжника, не само тези които съществуват към момента на учредяване на залога на търговско предприятие, но и тези, които възникват в последствие за длъжника. В този смисъл бъдещите вземания на длъжника са елемент от търговското му предприятие и служат за обезпечаване на вземането на кредитора, макар и да не са изрично описани при учредяването на залога. Доводът на жалбоподателя, че по аргумент за противното на чл. 21 ал.2 от ЗОЗ следва да се приеме, че ако не са посочени изрично вземанията като отделни конкретни активи, залогът не тежи върху тях при отделянето им от предприятието на търговеца е неотносим, тъй като в случая не се касае за отделяне на актив, а за насочване на изпълнение върху такъв. Тъй като договорът за залог на търговско предприятие предхожда по време договора за залог на конкретните вземания на длъжника следва да се приеме че се реализират правата по първия договор за залог. Платената сума следва да бъде отнесена за погасяване на по-старите задължения.  

Втория аргумент на жалбоподателя е, че на присъединения кредитор не се дължат суми, тъй като той не е вписал че пристъпва към изпълнение по реда на ЗОЗ преди извършването на разпределението. Възражението е неоснователно. Пристъпването към изпълнение по реда на чл. 32 от ЗОЗ има характер на извънсъдебно изпълнително производство и неговото провеждане или не, не е предпоставка за провеждане на съдебно принудително изпълнение чрез присъединяването на заложния кредитор (разполагащ с изпълнително основание), като взискател по образуваното изпълнително дело.

В същото време разпоредбата на чл. 459 от ГПК предвижда специална защита на кредитора, в която полза е допуснато обезпечение чрез налагане на запор или възбрана, както и на ипотекарния и заложния кредитор, в т.ч. този, в чиято полза е учреден особен залог по реда на ЗОС, като той се смята присъединен взискател, когато изпълнението е насочено върху предмета на обезпечението и сумата от реализацията на обезпечението се запазва за него.

С оглед изложените съображения, съдът намира жалбата за неоснователна, а извършеното разпределение за законосъобразно, поради което следва да остави същата без уважение.

Ръководен от гореизложените съображения, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Еврофонд адвайзърс“ ЕООД, ЕИК 175357280 със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „К.К.“ № *, бл. *, ет.*, ап.* – взискател по изпълнително дело № 20158370400085 по описа на ЧСИ П. Г.,*** действие СлОС срещу Разпределение на суми по чл. 460 от ГПК  от 24.04.2015г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ :