О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 23.06.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на двадесет и трети юни през две хиляди и петнадесета година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното гр.д. № 298 по описа на СлОС за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Предявена е искова молба от Т.Д.Ц., в качеството й на пълномощник на синовете й Д.К.Ц. и И.К.Ц. срещу Адвокатско дружество „К. партньори“, адв. М.К., адв. Е.Д. и адв. М.Р. с правно основание на претендираните права чл.68, ал.3 от ЗА вр. чл.14, ал.1, т.2 и ал.3 от Дружествения договор и обща цена 30 601.27 лева.

С разпореждане от 10.06.2015г. съдът е оставил исковата молба без движение, като е указал на ищците да конкретизират размера на претенцията за всеки един от тях поотделно.

С молба от 15.06.2015г. ищците са посочили, че претендират присъждане на по 15 300.635 лева за всеки от тях.

Съдът намира, че в случая са предявени субективно съединени осъдителни искове, всеки от тях с цена от 15 300.635лева.  Ищците по педявените искове не са необходими другари. Съгласно разпоредбата на чл.104 т.4 от ГПК на Окръжния съд са подсъдни искове по граждански дела с цена на иска над 25 000лева. Ето защо съдът приема служебно, че не са налице законовите предпоставки за родова подсъдност на така предявените искове пред ОС - Сливен, като производството по делото следва да се прекрати и изпрати за разглеждане от СлРС.

Мотивиран от гореизложеното, съдът на осн. чл. 119 от ГПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 298/2015г. пред СлОС.

 

ИЗПРАЩА делото за разглеждане по компетентност на РС - Сливен.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищците пред Бургаски Апелативен съд.

 

 

 

 

 

                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :