О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е   

 

гр. Сливен, 02.07.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, въззивен състав, в закрито заседание на втори юли през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА  БАКАЛОВА

                                                           ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

                                                                                            ВАНЯ  АНГЕЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Костова  гр. д. № 306 по описа за 2015 г. и за да се произнесе, взе в предвид следното:

 

         Депозирана е жалба от съделителя К.П.П. в която се сочи, че е получила покана за насрочен на 03.04.2015г. опис на жилището й. Била е уведомена, че на имота ще бъде извършена нова оценка, тъй като същия е порутен. Твърди, че притежаваната 1/2/една втора/ идеална част от имота е несеквестируема на осн. чл.444, т.7 от ГПК. Навежда твърдения за нищожност на съдебното решение и изпълнителния лист, издаден въз основа на него. Моли да бъдат отменени действията на ЧСИ насочени срещу несеквестируемия имот.

         Препис от жалбата е връчен на взискателите – съделители Й.Р.Т. и Л.Г.Т.. В законоустановения срок становище по жалбата не е представено.

По делото е представено становище от ЧСИ, в което се сочи, че при съдебна делба, изнесеният от съда на публична продан делбен имот се явява винаги секвестируем. Сочи се, че производството не е типичното изпълнително производство, а представлява продължаване на съдебната делба в последната й фаза по ликвидация на съсобствеността, която фаза законодателят е отредил да се извършва чрез съдебен изпълнител.

От фактическа страна се установява следното :

Изпълнително дело № 20158370400109 е образувано по описа на ЧСИ П.Г., рег. № 837 на КЧСИ, с район на действие СлОС, въз основа на изпълнителен лист от 12.11.2009г. издаден по гр.д. № 289/2006г. на СлРС с който се изнася на публична продан следният недвижим имот, допуснат до делба : Масивна вилна сграда на един етаж, състояща се от две стаи, с квадратура от 30 кв.м., построена в УПИ 3469, в част VІІ –ма по одобрения със заповед № РД010002/08.01.2002г. кадастрален план на Вилна зона, м.“Сухата чешма“, селищно образование „Изгрев“, състояща се от 869 кв.м., при граници запад – УПИ № 3468, изток – път, север УПИ № 3455 и юг – УПИ № 9171 и 9172, при пазарна цена 720 лева, като действително получената от публичната продан сума следва да се разпредели между Й.Р.Т. и Л.Г.Т. общо 1/2 идеална част и К.П.П. – 1/2 идеална част.

Предмета на изпълнението е изнесен на публична продан. За надлежното изпълнение са извършени всички необходими действия за продажбата, като възбрана, опис, оценка, като на страните са връчени всички уведомления.

Иницирана е продажба на имота от 10.05.2015г. до 10.06.2015г. При извършването на описа е установено, че част от едната сграда в имота е порутена, полуразрушена от външни атмосферни условия, поради това, че е от кирпич и не е поддържана с години от собствениците. Преди насрочване на продажбата е извършен опис и оценка, предвид състоянието на имота.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Депозираната жалба е недопустима.

Жалбоподателят сочи, че е бил редовно уведомен за насрочен опис на недвижим имот, който се е състоял на 03.04.2015г. Съгласно чл. 484, ал.4 от ГПК описът не се съобщава на страните. Жалбата е депозирана пред ЧСИ на 27.04.2015г., т.е. двадесет и четири дни след извършване на атакуваното действие, като законоопределения срок е едноседмичен от извършване на действието. В този смисъл жалбата се явява просрочена и следва да бъде оставена без разглеждане.

За пълното обаче, съдът следва да отбележи, че в настоящия случай е приложима разпоредбата на чл.348 от ГПК, според която неподеляемото жилище се изнася на публична продан, като законодателят е предвидил, че всеки от съделителите може да участва  при  наддаването в публичната продан. Позоваването от страна на жалбоподателя на несеквестируемост на жилището е неоснователно, тъй като при извършване на делбата се прилагат разпоредбите на чл.348 и чл.349 от ГПК, а разпоредбите за несеквестируемостта се прилагат, само когато има изпълнение върху имущество на длъжник, какъвто в случая  не е жалбоподателя - той е съделител на процесния имот. Като е приложил разпоредбата на чл.348 от ГПК и извършил опис, оценка и насрочил публична продан имота, чиято делба е допусната между съсобствениците, ЧСИ е извършил действия в съответствие със законовите разпоредби. Проданта се извършва въз основа на препис от решението на съда и по правилата на Глава ХХІХ „Съдебна делба“, а не тези за изпълнение на парични вземания, т.е.  забраните по чл. 444 от ГПК са неприложими.

Предвид гореизложеното, разглежданата жалба с оглед нейното просрочие, следва да се остави без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав при Сливенски окръжен съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

ОСТАВЯ  БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.П.П.  с ЕГН ********** и адрес *** срещу действията на ЧСИ П.Г., рег. № 837 на КЧСИ, с район на действие СлОС, обективирани в протокол за опис на недвижим имот от 03.04.2015г.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 306/2015г. на СлОС.

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните, с частна жалба пред Бургаски Апелативен съд.

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                             2.