ОПРЕДЕЛЕНИЕ N

 гр. Сливен, 17.06.2015 г..

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети юни през две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ ВАНЯ АНГЕЛОВА

при участието на прокурора  ........................................................................ и при

секретаря........ , като разгледа докладваното от Мартин Сандулов гр. д.

N 312 по описа за 2015 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по реда на чл. 435 и сл. от ГПК по повод на подадена жалба от длъжник по изпълнително дело № 657/2014 г. на ЧСИ П.Г., с което е обжалвано извършеното разпределение на суми по изп. дело с протокол от 22.05.2015 г.

Жалбата е подадена пред ЧСИ и е входирана с № 3556/25.05.2015 г. На 01.06.2015 г. пред ЧСИ е депозирана молба от длъжника, с която се заявява отказ от подадената частна жалба вх. № 3556/25.05.2015 г. с правно основание чл. 462 ал.2 от ГПК и предмет обжалване на разпределението по делото.

Настоящият състав намира, че производството по делото следва да бъде прекратено, тъй като подадената жалба е оттеглена от жалбоподателя, което той може да стори във всяко положение на делото преди постановяване на решение.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 312/2015 г. на Сливенски окръжен съд, поради отказ на жалбоподателя от подадената частна жалба вх. № 3556/25.05.2015 г.

 

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред БАС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: