О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  Гр.Сливен, 20.01.2016г

 

 

        СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение,  в закрито заседание на двадесети януари, двехиляди и  шестнадесета година,  в състав:

                                                       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА

                                                                                     

        като се запозна с докладваното от съдията гр.дело № 313  по описа на съда за 2015г, за да се произнесе, съобрази следното:

 

      Съдът констатира, че с разпореждане от  25.11.2015г е указал на ищците да внесат в едноседмичен срок от съобщаването  по сметка на СлОС възнаграждение за особен представител на ответницата И.Н.С., в размер на  сумата 1311.76лв.

    Разпореждането е било съобщено на посочения в исковата молба  съдебен адрес и получено от техния пълномощник на 02.12.2015г, но указанията на съда не са изпълнени в срок, въпреки че ищците са били предупредени за последиците от тяхното неизпълнение.

    На 22.12.2015г съдът е указал да се изпрати напомнително писмо до ищците, че следва да заплатят в едноседмичен срок от съобщаването възнаграждение за особен представител на ответницата И.Н.С., в размер на  1311.76лв.

     Съобщението е връчено на  05.01.2016г, чрез  процесуалния им представител, но указанията на съда отново не са изпълнени в срок.  

      Тъй като ищците не са отстранили пречките за движението на делото, производството по делото следва да бъде прекратено на основание чл. 129 ал.4 от ГПК, поради което, съдът

 

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

 

     ПРЕКРАТЯВА производството по  гр.дело № 313/2015г на СлОС.

     Определението  подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд-Бургас, в едноседмичен срок от собщаването му на ищците.   

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: