О П Р ЕД Е Л Е Н И Е №

Гр.Сливен, 19.06.2015г

 

    СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети юни, през двехиляди и петнадесета година, в състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА

                                                                                   ВАНЯ АНГЕЛОВА

     като разгледа докладваното от съдия Ангелова  в.ч.гр.дело № 315 по описа за 2015г, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

       Производството е по реда на чл.274 вр. с чл. 396  от ГПК.

       Образувано е по частна жалба на „Юробанк България“АД, със седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от  Изпълнителните Директори Д.Ш. и П. Д.,чрез технияпълномощник-адв.П.К. от САК, срещу определение от 06.04.2015г по ч.гр.дело № 202/2015г по описа на РС-Нова Загора, с което е допуснато обезпечение на бъдещ иск, чрез спиране на изпълнение по изп.дело № 20148040400942 на ЧСИ Д. Н..

       Жалбоподателят  твърди, че определението е недопустимо, тъй като съгласно разпоредбата на чл.390 ал.4 от ГПК, компетентния съд да разгледа молбата за обезпечение на бъдещ иск, чрез спиране на изпълнението, е родово компетентния съд по мястото на изпълнението. Твърди, че доколкото молителят иска спиране на изпълнение по изп.дело № 942/2014г по описа на ЧСИ Д. Н. *** действие БОС, обезпечителното производство пред РС-Нова Загора е недопустимо, както и постановеното от този съд определение.

       Моли съда да обезсили обжалваното определение, както и издадената въз основа на него обезпечителна заповед и изпрати делото за произнасяне по същество на местно компетентния съд- РС гр.Бургас.

       Алтернативно, моли за отмяна на атакуваното определение като неправилно, като излага подробни съображения по същество. 

       По делото не  е постъпил  отговор на частната жалба.

       Съдът, след като обсъди доводите в частната жалба и се запозна с доказателствата по делото,  прие за установеното следното:

       Първоинстанционният съд е бил сезиран  с молба за обезпечение на бъдещ иск, подадена от „Агро Фриго“ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Нова Загора, кв.“Индустриален“23Б, представлявано от  управителя П.С., против „Мари  ЕТ Дизайн“ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.С., район“Л.“, бул. “С. Ш.“№*, представлявано от В.Б.Т., по която е било образувано ч.гр.дело № 202/2015г на РС-Нова Загора .

       С молбата се иска допускане на обезпечение на бъдещ иск с цена 24 000лв, представляваща дадена в заем  сума от молителя  на  ответника по бъдещия иск, съгласно сключен между тях договор за заем от 16.02.2015г.

      Поисканата обезпечителна мярка е спиране на изпълнението по изп.дело № 20148040400942 на ЧСИ Д. Н.,***  действие  Бургаски Окръжен Съд.

      Молителят е посочил, че по същото изп.дело е насрочена и предстои  публична продан на недвижим имот на длъжника/ бъдещия ответник по иска/, находящ се в гр.Бургас и представляващ ПИ с идентификатор № 07079.620.201.1.159.   

      С определение  № 146 от 06.04.2015 по ч.гр.дело № 202/2015г по описа на РС-Нова Загора, съдът е уважил молбата, като е допуснал  обезпечение на бъдещ иск с цена 24 000лв, който ще бъде предявен от Агро Фриго“ООД -гр.Нова Загора против „Мари  ЕТ Дизайн“ЕООД-гр.София, чрез спиране на изпълнението по горепосоченото изп.дело  по описа на  ЧСИ Д. Н. *** действие БОС, като е определил  парична гаранция  в размер на 500лв., вносима от молителя и едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск.

     Паричната гаранация е внесеса на 06.04.2015г и същия ден молителят се е снабдил с обезпечителна заповед, а след нейното издаване е последвано спиране на изпълнението, за което жалбоподателят е   уведомен  от  ЧСИ  на  14.04.2015г.

     На 21.04.2015г е подал настоящата частна жалба.

     За да постанови обжалваното определение, съдът е приел, че бъдещият иск е допустим и вероятно основателен.  Приел е също, че е налице обезпечителна нужда, както и правен интерес от поисканата обезпечителна мярка- спиране на изпълнението.  

     Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следите правни изводи:     

     Жалбата е процесуално  допустима, тъй като  е подадена в срок, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и от легитимирано лице.

     Частната жалба изхожда от трето спрямо обезпечителното производство лице,  което   има  правен интерес от обжалване, тъй като неговата правна  сфера е засегната от допусната обезпечителна мярка.  /арг. от   ТР №  6/2013г, т.6 по т.д. №6/2013г на ВКС/ 

     Разгледана по същество, жалбата е  основателна.

     Настоящият съдебен състав намира, че обжалваното определение е недопустимо и като такова, следва да бъде обезсилено, както и издадената въз основа на него обезпечителна  заповед

     Съгласно разпоредбата на чл. 390 ал.4 от ГПК, която изключва общото правило на чл.390 ал.1 ГПК, молбата за обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на изпълнението се подава до родово компетентния съд по мястото на изпълнението.

      В настоящия случай, мястото на изпълнението се определя според посоченото изпълнително дело № 20148040400942  по описа на ЧСИ Д. Н.,*** действие Бургаски окръжен съд., т.е.  мястото  на   изпълнение   е  района на  Окръжен Съд - Бургас.

     Цената на  бъдещия  иск  обаче  обуславя  родовата подсъдност на молбата пред Районен Съд Бургас,  който се  явява родово компетентния  съд да се произнесе по молбата за  допускане на обезпечение  на бъдещ иск  чрез  спиране на изпълнението по посоченото изп.дело.

   Тъй като  цената  на бъдещия иск е 24 000лв, родовата подсъдност на молбата е на Районен съд, а местната такава се определя по мястото на изпълнението - гр.Бургас.

    В това производство съдът служебно следи за спазването на родовата и местна  подсъдност на молбата за допускане на обезпечение, тъй като обезпечителното производство се развива едностранно и другата страна не може да направи възражение за неподсъдност на делото. 

     Като е приел, че е родово и местно компетентен да  се произнесе по молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на изпълнението, РС-Нова Загора е постановил недопустим съдебен акт, който следва да бъде  обезсилен, ведно с издадената в полза на молителя обезпечетелна  заповед,  а делото – изпратено на компетентния  съд. 

     Предвид изложеното, Сливенският  Окръжен  Съд,   

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

      ОБЕЗСИЛВА определение  № 146 от 06.04.2015, постановено  по ч.гр.дело № 202/2015г по описа на РС-Нова Загора  и  издадената  въз основа на него  обезпечителна заповед от 06.04.2015г.

       ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- гр.Бургас.

       ПРЕПИС от  определението да се изпрати на РС-гр.Нова Загора. 

       Определението е окончателно. 

 

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: