О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  446

гр. Сливен, 02.07.2015 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                              мл. с. САВА ШИШЕНКОВ

като разгледа докладваното от  младши съдия Сава Шишенков в.ч.гр. д.   330 по описа за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба против Разпореждане № 422 от 26.02.2015 година по гр. д. 1548/2013 година по описа на РС - Сливен, с което на жалбоподателя М.Д.Д. са дадени указания за внасяне на държавна такса в размер на 11 345 /единадесет хиляди триста четиридесет и пет/ лева по увеличен на основание чл. 214, ал. 1 ГПК размер на обективно кумулативно съединени искови претенции.

В жалбата са наведени твърдения за незаконосъобразност на постановения съдебен акт поради дерогиране на родовата подсъдност по ГПК. Релевирано е още наличие на пристрастност от страна на председателя на състава и явно нарушаване на приложимия закон.

След като се запозна с делото и с доводите на жалбоподателя, съдът намира жалбата за недопустима по следните съображения:

Частна жалба с вх. № 7304/20.04.2015 година е подадена от процесуално легитимирано лице – М.Д.Д. е ищец по гр. д. 1548 по описа за 2013 година на Районен Съд – Сливен.

 Видно от съобщение, съставено по утвърдения в приложение 9 по чл. 2, т 9 от Наредба № 7 от 22.02.2008 година за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по граждански процесуален кодекс образец, на графата получател е положен подпис от името на ищеца М.Д., удостоверяващ личното получаване на съобщението на 10.04.2014 година. Към делото е приложен адресиран до Районен съд Сливен по гр. д. 1548/2013 г. пощенски плик, с клеймо от дата 17.04.15, въз основа на което съдът приема, че жалбата е подадена в предвидения в чл. 275 ГПК едноседмичен срок за обжалване с частна жалба.

Изводът си за недопустимост на производството съдът прави предвид характера на атакувания акт. В чл. 274 ГПК изрично е регламентирано частни жалби да се подават срещу две категории актове – тези, които преграждат по – нататъшното развитие на делото (чл.274, ал. 1, т. 1 ГПК) и тези, за които законодателят изрично е предвидил това (чл. 274, ал. 1, т. 2 ГПК). Жалбата е подадена срещу Разпореждане № 422, с което се дават указания за внасяне на държавна такса. В чл. 129, ал. 3 ГПК е предвиден нарочен ред за обжалване на връщането на исковата молба- актът на съда, който следва от неизпълнение на дадените указания, но законодателят не е преценил необходимост от обжалване на актовете, с които съдът дава указания. Затова не може да се приеме, че в процесния случай е приложима хипотезата на чл. 274, ал. 1, т. 2 ГПК.

Наред с това разпорежданията с указания към страните имат за цел да обезпечат нормалния ход на исковия процес. При надлежното им изпълнение в срок, жалбите не подлежат на връщане, а производството продължава законосъобразното си развитие в посока постановяване на решение. С оглед на това не може да се приеме, че разпореждане № 422 има преграждащ производството характер по смисъла, обективиран в чл. 274, ал. 1, т.1  ГПК и подлежи на атакуване по този ред.

Гореизложеното навежда като единствено възможен извода за недопустимост на производството, с оглед образуването му по частна жалба срещу неподлежащ на обжалване акт на съда.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 7304/20.04.2015 г. на М.Д.Д. против Разпореждане № 422 от 26.02.2015 година по гр.дело № 1548/2013г. на Районен съд - Сливен като  НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№ 330/15 на ОС Сливен като НЕДОПУСТИМО.

 

Определението подлежи на обжалване пред БАС в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.