О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

гр. Сливен, 09.07.2015 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание на девети юли две хиляди и петнадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                            

                                                              мл. с. САВА ШИШЕНКОВ

като разгледа докладваното от  младши съдия Сава Шишенков в.ч.гр. д.   342 по описа за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба против Определение № 188 от 19.05.2015 година по гр. д. 5/2015 година по описа на РС – Нова Загора, с което съдебното производство по делото е прекратено на основание чл. 232 ГПК поради оттегляне на исковата претенция от ищеца.

Жаблата е подадена от от адв. Д.М.Т. в качеството й на особен представител на ответника. В нея са наведени твърдения досежно недопустимост на първоинстанционното производство поради подаване на исковата молба от лице без представителна власт по отношение на непълнолетния ищец С.И.С.. Подробно се излагат съображения за неправилност на акта на РС Нова Загора поради неправилно прилагане на чл. 232 ГПК наместо чл. 274, ал. 1 от ГПК. Иска се отмяна на определението за прекратяване на производството поради оттегляне на иска и постановяване на определение, с което производството по гр. д. 5/2015 да бъде прекратено поради ненадлежно предявен иск.

След като се запозна с делото и с доводите на жалбоподателя, съдът намира жалбата за недопустима по следните съображения:

Частна жалба с вх. № 7304/20.04.2015 година е подадена от името на процесуално легитимирано лице – С.С.И. е ответник по гр. д. 5 по описа за 2015 година на Районен Съд – Нова Загора.

Съдът намира обаче, че жалбоподателят не е лице, което притежава необходимата представителна власт. Фактическият състав по назначаване на особен представител е предвиден в ГПК и е подробно развит в чл. 25 и чл. 26 от Закона за правната помощ, като включва три основни елемента – предоставяне на правна помощ от съда чрез назначаване на особен представител( чл. 25, ал. 1 ЗПП), определяне на адвокат от Националния регистър за правна помощ (чл. 25, ал. 4 ЗПП) и назначаване на определения адвокат за особен представител (чл. 26, ал. 2 ЗПП).

В процесния случай с Разпореждане 515 от 04.05.2015 година РС Нова Загора е „назначил на С.И. особен представител” и е изискал на АК Сливен да определи поименно адвокат. Настоящата инстанция намира, че в диспозитива на посочения първоинстанционен акт е използвана некоректна езикова формулировка. Назначаване на особен представител  чрез дерогиране на императивно предвидения в ЗПП ред не може да породи предвидените в този нормативен акт правни последици. Наред с това в изпълнение на разпоредбите на ЗПП РС Нова Загора в акта си е отправил искане до АК Сливен за определяне на адвокат. По същество с Разпореждане № 515 от 04.05.2015 година първоинстанционният състав е изпълнил задължението си по чл. 25, ал. 1 ЗПП и е допуснал  правна помощ посредством института на особения представител, но към този момент все още неопределеният от АК Сливен адвокат не е разполагал с представителна власт спрямо ответника С.И..

Настоящата инстанция констатира, че е изпълнено и второто от необходимите условия за осъществяване на процесуално представителство чрез назначаване на лице по чл. 47, ал. 6 ГПК – определеняне на адвокат. С Уведомително писмо от 13.05.2015 година Председателят на АК Сливен Т.К. е довел до знанието на съда, че на С. С. И. е определен адвокат Д.М.Т..

На 19.05.2015 година в деловодството на Районен съд – гр. Нова Загора под вх. Номер 674 е постъпила молба от адв. Т., с която тя е поискала да бъде издаден Акт за назначаването й за особен представител, но на същата дата производството по гражданско дело 5 от 2015 година е прекратено на основание чл. 232 ГПК с обжалваното Определение 188 на Районен съд – Нова Загора и такъв не е издаден. Предвид това настоящият съдебен състав намира, че фактическият състав по ЗПП не е завършен и предвидените от законодателя правни последици не са настъпили. Воден от горното съдът намира, че адв. Т. не разполага с представителна власт като особен представител на С.И. по дело 5 от 2015 и подадената от нея Частна жалба следва да бъде оставена без разглеждане.

Наред с това в частната жалба не е обоснован правен интерес от обжалване на Определение 188/2015 година. Подробно са изложени съображения за необходимостта от прекратяване на производстото поради ненадлежното му образуване като от съда е поискана отмяна на определение за преркатяване на производството поради оттегляне на иска. По същество жалбоподателят е атакувал само мотивите на съдебния акт, което налага жалбата да бъде оставена без разглеждане.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 1794/28.05.2015 г. на адв. Д.М.Т. като особен представител на С.С.И. против Определение № 188 от 19.05.2015 година по гр.дело № 5/2015г. на Районен съд – Нова Загора като  НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№ 342/15 на ОС Сливен като НЕДОПУСТИМО.

Определението подлежи на обжалване пред БАС в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

2.