О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 02.09.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на втори септември през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ : СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

                                                                    мл.с. САВА ШИШЕНКОВ

 

          като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч.гр.д. № 359 по описа за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

        

         Съдебното производство е образувано по реда на чл. 577 във вр. чл.274 ГПК.

         Депозирана е жалба от Община Нова Загора срещу определение № 4/30.06.2015г. на Съдия по вписванията при РС – Нова Загора, с което е отказано вписване на акт за частна общинска собственост № 3423/12.06.2015г. съставен от Община Нова Загора, представен за вписване с вх. № 2225/30.06.2015г. В жалбата се твърди, че постановения отказ е незаконосъобразен, тъй като за конкретния акт за частна общинска собственост, с който е актуван „полски път“, не може да бъде приложена разпоредбата на чл.56 ал.2 от ЗОС, тъй като тя касае съставянето само на актове за публична общинска собственост. Твърди се още, че съдията по вписванията е действал извън правомощията си по чл.32а, ал.1 от ПВп, като е приел, че при издаването на акта са нарушени законови разпоредби, без да се сочи кои са те. Твърди се, че представения за вписване акт отговаря на изискванията на форма и с отказа  си за вписване съдията по вписвания е упражнил контрол извън компетенциите си. От съда се иска да бъде отменен атакувания отказ за вписване на представения акт за частна общинска собственост.

Частната жалба е допустима и подадена в срок.

Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения :

Посоченият акт № 3423 за частна общинска собственост е съставен на 12.06.2015г.  за имот „полски път“ с площ 0.278 дка, пета категория, находящ се в с. Кортен, представляващ поземлен имот № 000882 по плана за земеразделяне на с. Кортен, общ. Нова Загора с описани граници. Като основание за съставянето на акт е посочено чл. 56, ал.1, чл.2, ал.1 от ЗОС, вр. чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и решение № 1542/20.05.2015г. на Общински съвет Нова Загора.

В мотивите на атакувания отказ е прието, че представения акт не следва да бъде вписан, тъй като съгласно чл.56, ал.2 от ЗОС не подлежат на актуване временни постройки, улици, площади, общински пътища и други линейни обекти на техническата инфраструктура, освен ако в специален закон е предвидено друго.

Настоящия съдебен състав споделя мотивите изложени в атакувания отказ за вписване. По силата на чл. 56, ал.2 от ЗОС за общинските пътища не се съставят актове за общинска собственост, а това право възниква за общината по силата на закона и неговата принадлежност не следва да се обявява с акт за общинска собственост. След като правото на собственост, принадлежащо на общината върху общински път й е признато по силата на закона, не подлежи на вписване акт за констатиране на такова право. За посочения общински път не следва да се съставя нито акт за частна, нито за публична общинска собственост.

В конкретния случай по заявлението е дължима държавна такса, като доказателства за внасянето й не са представени към заявлението. Поради това е следвало съдията по вписвания да постанови отказ и на това основание, без да бъдат давани указания към заявителя.

Предвид гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Община Нова Загора против определение № 3/30.06.2015г. на съдията по вписванията при РС – Нова Загора по заявление за вписване с вх. № 2225 от 30.06.2015г. по описа на СлВп при РС – Нова Загора, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Определението може да бъде обжалвано с частна касационна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя.

 

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                            ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                 2.