ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

06.08.2015 г.

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на шести август

през две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

мл. с. САВА ШИШЕНКОВ

при секретаря……………………………….…..и с участието на прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело № 360 описа за 2015 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на отказ на съдия по вписванията и намира правното си основание в чл. 577 ал.1 от ГПК, вр. чл. 274 от ГПК.

            Образувано е по жалбата на Община Нова Загора срещу определение № 3/30.06.2015 г. на съдията по вписванията при РС – гр. Нова Загора, с което е отказано вписване на акт за частна общинска собственост № 3423/12.06.2015 г., представен за вписване с вх. № 2225/30.06.2015 г. В жалбата се твърди, че постановеният отказ е незаконосъобразен, тъй като за конкретния акт за частна общинска собственост, с който е актуван „полски път“, не може да бъде приложена разпоредбата на чл. 56 ал.2 от ЗОС, тъй като тя касае съставянето само на актове за публична общинска собственост. Твърди също така, че съдията по вписванията е излязъл извън правомощията си по чл. 32а ал.1 от Правилника за вписванията, като е приел, че при издаването на акта са нарушени законови разпоредби, без да посочи кои са те. Твърди че представеният за вписване акт отговаря на изискванията за форма и с отказа си за вписване съдията по вписванията е упражнил контрол извън неговите компетенции. Моли да бъде отменено постановеното определение.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок, а разгледана по съществото си е неоснователна.

            Община Нова Загора е подала заявление на 30.06.2015 г. пред съдията по вписванията при НзРС и е поискала да бъде вписан акт за общинска собственост № 3422/10.06.2015 г., като е приложила две оригинални екземпляра и едно заверено копие от същия. Посоченият акт № 3422 за частна общинска собственост е съставен на 10.06.2015 г. за имот „полски път“ с площ 1.034 дка, пета категория, находящ се в с. Кортен, представляващ поземлен имот № 000724 по плана за земеразделяне на с. Кортен, при описани граници. Като основание за съставяне на акта е посочено чл. 56 ал.1, чл. 2 ал.1 от ЗОС, вр. чл. 25 ал.1 от ЗСПЗЗ и решение № 1542/20.05.2015 г. на Общински съвет Нова Загора.

            Съдията по вписванията при НзРС е приел, че не следва да впише посочения акт, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 56 ал.2 от ЗОС не подлежат на актуване временни постройки, улици, площади, общински пътища и други линейни обекти на техническата инфраструктура, освен  ако в специален закон е предвидено друго.

            При извършване на вписването съдията по вписванията следва да провери следните обстоятелства: дали представения акт подлежи на вписване, дали е редовен от външна страна и дали с него са представени другите необходими доказателства, представляващи изисквания по специални закони. В конкретния случай съдията по вписванията, след като е извършил тази проверка, правилно е преценил, че актът не подлежи на вписване. Това е така, тъй като по силата на разпоредбата на чл. 56 ал.2 от ЗОС за общинските пътища не се съставят актове за общинска собственост, установяващи правото на собственост върху тях, а това право на собственост възниква за общината по силата на закон и неговата принадлежност не следва да се обявява с акт за общинска собственост. След като не е необходима съставянето на акт, не е необходимо и неговото вписване. Според разпоредбата на чл.4 от Правилника за вписванията се вписват „…..и актове, с които се признават вещни права (констативни нотариални актове, актове, които имат силата на констативни нотариални актове, актовете за държавна собственост, актовете за общинска собственост и други, изрично предвидени в закон)“ т.е. актове целящи признаването на вещни права на определен субект. След като правото на собственост, принадлежащо на община върху общински път й е признато по силата на закон не подлежи на вписване акт за констатиране на такова право.

Неправилен е извода на жалбоподателя община Нова Загора в частната жалба, че разпоредбата на чл. 56 ал.2 от ЗОС касае само актове за публична общинска собственост. Такова разграничение в нея не е предвидено и след като вида на актувания имот е общински път, за него не следва да се съставя акт нито за частна, нито за публична общинска собственост.

            Съдията по вписванията е следвало да постанови отказ и на още едно основание, а именно, че със заявлението за вписване не са били представени доказателства за внесената дължима държавна такса. С оглед разрешението, дадено в ТР № 7/25.04.2013 г. по ТД № 7/12 на ОСГТК на ВКС, т.6, вр. с т. 1, не могат да бъдат давани указания на заявителя да отстранява нередовности на заявлението за вписване, а следва да се постанови отказ за вписване. В случая Община Нова Загора, след като е поискала вписване на акт за частна общинска собственост, дължи внасянето на държавна такса.

            С оглед изложените съображения съдът намира, че следва да остави без уважение подадената частна жалба. Ръководен от изложеното

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Община Нова Загора против определение № 3/30.06.2015 г. на съдията по вписванията при РС – Нова Загора по искане за вписване с вх. № 2224/30.06.2015 г. по описа на Служба по вписванията гр. Нова Загора, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението на съда подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: