О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 22.07.2015г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори юли през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                  

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ХРИСТИНА МАРЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№370 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по молба за определяне на срок при бавност и се движи по реда на чл. 255 и сл. от ГПК.

         Образувано е по молба, подадена от Ю.М.Й. с искане за определяне на срок при бавност при постановяване на решение по гр.д.№2659/2014г. по описа на СлРС.  

            Молителят посочва, че по посоченото дело срокът за постановяване на решение е изтекъл още през м.януари 2015г. и до момента на подаване на молбата, такова нямало още постановено. Моли съда да извърши проверка и да установи причините за забавянето на постановяване на съдебното решение.

            След като се запозна с молбата и с гр.д.№2659/2014г. на СлРС, съдът констатира следното:

            Молбата на Ю.Й. за определяне на срок при бавност е подадена в СлРС на 19.06.2015г. На същата дата – 19.06.2015г. по гр.д.№2659/2014г. на СлРС е постановено и надлежно обявено Решение №488/19.06.2015г., с което спора е решен по същество.

            Молбата е докладвана на съдията-докладчик при СлРС на 22.06.2015г. и същият с разпореждане от 22.06.2015г. е разпоредил на основание чл.256 от ГПК да се изпрати нарочно съобщение на Ю.Й., че съдът е извършил забавеното процесуално действие, като е постановил и обявил решението по делото и е указал на молителя Й., че поради това молбата му за определяне на срок при бавност, депозирана пред СлРС в вх.№11699/19.06.2015г. се смята за оттеглена на основание чл.256, ал.1 от ГПК и няма да се изпраща на горестоящия съд, освен ако той заяви в едноседмичен срок от получаване на съобщението, че продължава да я поддържа.

            Разпореждането е връчено на молителя Й. чрез пълномощника му адв.Стефанов на 24.06.2015г. На същата дата на молителя е връчен и препис от постановеното по делото решение. В законоустановения и указан срок Й. не е заявил изрично пред СлРС, че продължава да поддържа молбата.

            Неясно по каква причина Председателят на СлРС с нарочна Заповед №РД-13-126/10.07.2015г. е изискала писмени обяснения от съдебния администратор защо не й е докладвана жалбата за бавност.  

С разпореждане от 17.07.2015г. Председателят на СлРС е разпоредила делото, ведно с нейната заповед да се изпрати на Председателя на СлОС.

Въз основа на така установеното от фактическа страна и съобразявайки специфичната процедура и ред по глава ХІХ от ГПК, съдът намира настоящото производство за недопустимо, поради липса на предмет.

Безспорно по делото е установено, че към момента на подаване на молбата за определяне на срок при бавност, СлРС е извършил забавеното действие, посочено в молбата – постановил и надлежно обявил решение по делото.

Спазвайки разпоредбата на чл.256, ал.1 от ГПК съдът е уведомил молителя за извършването на забавеното действие, като му е връчен препис от постановеното съдебно решение и от разпореждането за съобщаване по чл.256, ал.1 от ГПК. С разпореждането си от 22.07.2015г. съдията-докладчик е уведомил изрично и подробно молителя за последиците от това и за неговата възможност да поддържа молбата.

Тъй като в законоустановения и указан срок молителят не е заявил изрично пред СлРС, че продължава да поддържа молбата си, то съгласно разпоредбата на чл.256, ал.1 от ГПК същата се смята за оттеглена. Не е налице условието за разглеждане на същата от СлОС, визирано в чл.256, ал.2 от ГПК. В случая е налице десезиране на горестоящия съд и настоящото производство се явява недопустимо и като такова следва да се прекрати.

Следва да се отбележи, че в случая е налице правилно процедиране на съдията-докладчик по гр.д.№2659/2014г. по описа на СлРС по повод подадената молба при спазване на специфичната процедура, уредена в разпоредбата на чл.256 от ГПК и напълно неправилно и дори недопустимо процедиране от страна на административния ръководител на районния съд, постановявайки изпращане на молбата и делото на СлОС при положение, че същата е оттеглена по силата на чл.256, ал.1 от ГПК и липса на предпоставката на чл.256, ал.2 от ГПК за изпращането й за разглеждане от СлОС.

Ръководен от изложените съображения, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

            ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№370/2015г. по описа на Сливенски окръжен съд, като недопустимо.

 

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на молителя.

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                              

 

                                                                                              2.